Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základní formy učení

Základní formy učeníKategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává přehled několika forem učení a seznamuje s jejich charakteristikami.

Obsah

1.
Senzomotorické
2.
Percepčně motorické
3.
Percepční
4.
Verbální
5.
Pojmové
6.
Problémové
7.
Programované
8.
Algoritmy
9.
Tvořivé

Úryvek

"Senzomotorické
je učení se pohybovým návykům. Uskutečňuje se jako cvičení (výcvik, trénink). U člověka je to například jízda na kole, jízda na lyžích, hra na hudební nástroj a různé druhy sportovních, manipulačních a pracovních činností.

Senzomotorické učení probíhá již v brzkém věku dítěte a to výcvikem základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Podstatou je osvojování pohybových struktur založených na vzájemné koordinaci pohybů a koordinaci pohybů se senzorickými dojmy. Výsledkem jsou motorické návyky, které spočívají na obratnosti (pohyby svého těla) a zručnosti (manuální činnosti), uplatňují se zde i kognitivní procesy (příkladem je tenis, který vyžaduje kromě pohybové obratnosti i osvojení určitých taktických postupů).

Percepčně motorické
Když se spojí senzomotorické dovednosti s percepčními stimuly, vzniknou percepčně motorické dovednosti (např. psaní na klávesnici, hraní podle not, psaní písmen). Učitel pomáhá formovat a upevňovat dovednosti, které vedou k nácviku až k automatizaci.

Percepční
Smysluplné vnímání (percepce) je základní podmínkou kvalitního učení. Učením lze schopnost percepce (percepční pohotovost, všímavost) rozvíjet. Nutná je adekvátní činnost smyslových orgánů, existují zde individuální zvláštnosti i rozdíly v rychlosti percepce. Kvalita percepce je ovlivňována rozvojem rozlišování, zkušeností a znalostmi v příslušné oblasti poznání.

Verbální
Verbální učení je nejrozšířenějším druhem učení u člověka - je činností specificky lidskou. Vymezuje se jako osvojení posloupnosti reakcí, které mají verbální povahu. Vztahuje se na osvojení slov a dalších symbolů (matematické, chemické aj.). Základem verbálního učení jsou asociace mezi slovy nebo symboly; asociace mezi slovy a jejich reálnými reprezentacemi. Je to učení, kde má největší význam paměť (paměťové učení). Výsledkem jsou vědomosti jakožto základ pro utváření dovedností."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512fd56661349.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_formy_uceni.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse