Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Základní pojmy managementu

Základní pojmy managementu


Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Tento pojem byl ještě začátkem devadesátých let pro mnoho lidí obestřen jakýmsi oparem exotiky a tržního hospodářství. Dnes se již tento pojem nejen zabydlel v naší rodné řeči, ale také nabral pro mnoho reálných rysů. Ne vždy však je chápán v celé jeho souvislosti. I z tohoto důvodu Vám přeji při čerpání nových poznatků, či jejich věcných upřesnění, mnoho chuti ke studiu a následné aplikaci získaných poznatků ve Vaší každodenní praxi.
Při čtení této práce se dozvíte, že management je chápán jako věda a umění zároveň. Bude objasněno co je management, kdo je manažer, jaké má úlohy a jaká je náplň tzv. manažerské práce, jaké má mít manažer charakteristické vlastnosti a dovednosti či co je vnitřní a vnější podnikavost.

Obsah

1.
Základní pojmy managementu
1.1.
Pojem management
1.1.1.
Definice managementu
1.1.2.
Management - věda či umění?
1.1.3.
Věda a management
1.2.
Lidé jako management
1.2.1.
Vlastnosti ideálního manažera
1.2.2.
Charakter manažerské práce
1.2.3.
Vnější a vnitřní podnikavost
1.3.
Manažerské funkce
1.4.
Systémový přístup k managementu
1.5.
Rozhodující faktory manažerské práce
1.6.
Manažerská etika
1.6.1.
Kultura organizace
1.6.2.
Sociální zodpovědnost manažerů

Úryvek

"Již při vyslovení slova management mnoho z Vás správně napadne, že se jedná o slovo přejaté z anglického jazyka. V případě, že použijete anglicko-český slovník, najdete pod pojmem management například následující vysvětlení, jako vedení, správa, řízení, ředitelství, péče, starost, snaha o zvládnutí atd.
V našem případě pojmu management odpovídá český termín řízení. Dále pojmem management můžeme také označit skupinu vedoucích pracovníků v podniku, nebo obecněji v organizační jednotce. V podnikové oblasti užívá anglická literatura i název control, který v českém překladu chápeme jako řízení, nebo i jako kontrolu. Diferenciace tohoto pojmu závisí na textových souvislostech. V dalším budeme zásadně preferovat „management = řízení“.
Pokusme se zamyslet, kdy v historii můžeme přiřadit řízení? Asi od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny, aby dosáhli cílů, které nemohli dosáhnout jako jednotlivci, stalo se řízení nezbytným pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí. Jak společnost začala stále více spoléhat na skupinové úsilí a množství organizovaných skupin se neustále zvětšovalo, vzrůstal význam manažerů a managementu. Z výše zmíněného vyplývá, že řízení je jedna z nejdůležitějších činností v lidské společnosti.
Jaký tedy má management pro Vaše studium význam? Pojem management má, tedy pro studium, tyto věcné významy: Určitý způsob vedení lidí. V této obsahové rovině charakterizujeme management jako činnost, při které manažer neprovádí úkoly sám, ale vykonává je prostřednictvím jiných lidí. Management potom bývá interpretován jako umění dosahovat cíle organizace prostřednictvím jiných. H. Koontz a H. Weihrich uvádějí tuto definici managementu: “Management je proces vytváření určitého prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a efektivně uskutečňují zvolené cíle.“ Odborná disciplína a obor studia. Management se charakterizuje jako soubor přístupů (názorů, doporučení, principů, technik, metod), kterých využívají manažeři k zvládnutí manažerských funkcí a tím i k dosažení soustavy cílů organizace. Dobře vyjadřuje tuto rovinu definice S. P. Robinse: “Management je oblast studia, která se věnuje stanovení postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace.""

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56ea49938991f.zip (681 kB)
Nezabalený formát:
1.Zakladni_pojmy_managementu.pdf (701 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse