Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy kvantové fyziky

Základy kvantové fyzikyKategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se základy kvantové teorie zahrnujícími poznatky o elektromagnetickém poli a záření, fotoelektrickém jevu a vlnových vlastnostech částic. Podává také vymezení mikrosvěta.

Obsah

1.
Elektromagnetické pole a záření
2.
Fotoelektrický jev
3.
Vlnové vlastnosti částic
4.
Mikrosvět

Úryvek

"Kvantová teorie vychází z elektromagnetického pole, které popisují Maxwellovy rovnice. Maxwell je odvodil matematicky a dlouho je nikdo nedovedl experimentálně potvrdit.
Z Maxwellových rovnic vyplývá, že elektromagnetické pole je popsáno dvěma významnými vektory – intenzitou el. pole E a mag. indukcí B, které se časově mění podle funkce sinus, leží v rovinách navzájem kolmých. Vlnová délka světla souvisí s intenzitou el. pole E.
Maxwellovy rovnice potvrdil až o deset let později německý fyzik Hertz.
Elektromagnetické pole se šíří prostorem prostřednictvím elektromagnetických vln. Vlny o krátkých vlnových délkách se šíří přímočaře, v podobě paprsků, proto o nich mluvíme jako o záření.
Elektromagnetické záření vydávají všechna tělesa. Chladná vyzařují infračervené záření okem neviditelné, tělesa zahřátá nad 500 °C září viditelně. Zvláštním případem záření je záření rovnovážné neboli záření absolutně černého tělesa. Absolutně černé těleso si můžeme představit jako pec, do které se díváme velmi úzkým otvorem. V absolutně černém tělese je v rovnováze vyzařování a pohlcování záření. Pozorujeme-li rozžhavené absolutně černé těleso, jeví se nejprve jako černé, červené, se vzrůstající teplotou jako oranžové, žluté a bílé.
Spektrum rovnovážného záření nezávisí na chemickém složení tělesa, ale jen na jeho teplotě a je spojité, rovnovážné těleso vyzařuje na všech vlnových délkách.
Rovnovážné záření popisuje:

Wienův posunovací zákon
Maximální energie je vyzařována na určité vlnové délce, která se zmenšuje úměrně s rostoucí termodynamickou teplotou.
l × T = b
l je vlnová délka, T je termodynamická teplota, b – Wienova konstanta

Stefanův-Boltzmannův zákon
Energie vyzařovaná absolutně černým tělesem roste úměrně čtvrté mocnině termodynamické teploty.
E = s × T4
E je energie záření, s je Stefan-Boltzmannova konstanta, T termodynamická teplota
Þ roste-li teplota tělesa, intenzita záření velmi rychle vzrůstá a jeho spektrum se posouvá k vyšším frekvencím.
Planck svou kvantovou hypotézou vyslovil předpoklad, že záření vydávané a pohlcované jednotlivými atomy zahřátého tělesa nemůže mít libovolnou energii, ale vždy je vyzařováno nebo pohlcováno v určitých dávkách (kvantech). Energie takového záření je úměrná frekvenci a konstantou úměrnosti je tzv. Planckova konstanta h:
E = h × f
h = 6,626 × 10–34 J × s"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Práce obsahuje několik drobných schémat.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51111ef50fef7.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_kvantove_fyziky.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse