Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Základy logistiky - otázky ke SZZk

Základy logistiky - otázky ke SZZk

Kategorie: Logistika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Státnicové otázky zpracovávají učivo ze základů logistiky. Uvádí její charakteristiku, členění a také stručný historický vývoj. Vymezují její místo a význam v ekonomice, seznamují s používanými logistickými metodami a technologiemi. Všímají si dělení dopravy, věnují se problematice nákupu, skladování a řízení zásob. Dále přibližují služby poskytované zákazníkům, definují outsourcing a pojem city logistika. Rovněž se zabývají specifiky české logistiky, popisují logistický controlling, či logistický podnik.

Obsah

1.
Logistika – historie, vývoj
1.1.
Charakteristika logistiky
1.2.
Etapy vývoje logistiky
1.3.
Význam logistiky
1.4.
Definice, členění
1.5.
Rozsah logistických aktivit
2.
Teorie logistiky
2.1.
Logistika a teorie systémů
2.2.
Logistika a filozofie
2.3.
Logistika a synergetika
2.4.
Logistika jako vědní disciplína
3.
Role logistiky v ekonomice
3.1.
Ekonomické chování a logistika
3.2.
Ekonomická stránka v logistice
3.3.
Klasifikace logistických nákladů
3.4.
Přechod od trhu prodávajícího k trhu kupujícího
4.
Metody uplatňované v logistice oběhových procesů
4.1.
Empirické metody
4.2.
Exaktní metody
4.3.
Specifické metody
4.4.
Metody tvůrčího myšlení
4.5.
Matematicko-statistické metody
5.
Logistický management
5.1.
Definice logistického řízení
5.2.
Kategorie logistického řízení
5.3.
Řízení toku materiálu pomocí logistiky
6.
Logistické řetězce
6.1.
Typy logistických řetězců
6.2.
Integrovaný logistický řetězec
6.3.
Aktivní a pasivní prvky logistického řetězce
7.
Informační zabezpečení logistických systémů
7.1.
Informační systém a informační technologie
7.2.
Logistický informační systém
7.3.
Vytváření a zavádění logistického informačního systému
7.4.
Požadavky na informační logistické systémy
8.
Logistické technologie
8.1.
Kanban
8.2.
Just in Time
8.3.
Quick Response
8.4.
Hub and Spoke
8.5.
Cross-Docking
8.6.
Další logistické technologie
9.
Doprava
9.1.
Dělení dopravy
9.2.
Dopravní logistika
9.3.
Přepravní a manipulační systémy v logistice
10.
Nákup
10.1.
Diferenciace položek nákupu podle významu pro organizaci
10.2.
Úkoly útvaru nákupu
10.3.
Systém výběru dodavatelů
10.4.
Vyřizování objednávek
11.
Skladování
11.1.
Funkce skladování
11.2.
Charakteristika a význam skladování
11.3.
Funkce a druhy skladů
11.4.
Trendy skladování
12.
Řízení zásob
12.1.
Modely zásob
12.2.
Členění nákladů na zásoby
13.
Služby poskytované zákazníkům
13.1.
Druhy poskytovaných služeb
13.2.
Hlavní ukazatelé úrovně služeb zákazníkům
13.3.
Zákaznický servis
13.4.
Služby logistických center
13.5.
Zasilatelé a zasílatelství
13.6.
Poradenství v logistice
14.
Outsourcing
14.1.
Fáze
14.2.
Přínosy a rizika
15.
Rezervní logistika
15.1.
Význam
15.2.
Součást řízení managementu
15.3.
Strategické subprocesy
15.4.
Místo v logistickém systému
16.
City logistika
16.1.
Problémy velkých měst
16.2.
Logistická řešení pro velká města
17.
Logistika v ČR
17.1.
Společenský a ekonomický formativní rámec
17.1.1.
Sociální klima
17.1.2.
Ekonomika
17.1.3.
Důsledky pro logistickou praxi
17.2.
Logistický systém v podnikovém rámci – průmyslové podniky
17.2.1.
Důsledky pro logistickou praxi
17.3.
Obchodní společnosti
17.3.1.
Průmyslové podniky
17.3.2.
Obchodní společnosti
18.
Logistický controlling
18.1.
Úkoly a cíle
18.2.
Postupy
19.
Personální aspekty v logistice
19.1.
Profesní vzdělávání pro potřeby logistiky
19.2.
Další druhy vzdělávání
19.3.
Cíle a druhy dalšího vzdělávání
19.4.
Požadavky na vedoucí pracovníky
20.
Faktory úspěšnosti logistiky
20.1.
Propojení logistiky s podnikovou strategií
20.2.
Komplexní systémová organizace
20.3.
Komplexní využívání informací a informačních systémů
20.4.
Zdůraznění lidských zdrojů
20.5.
Vytváření strategických aliancí
20.6.
Stanovení optimální úrovně služeb
20.7.
Sdružování logistických veličin
20.8.
Aktivní controlling
21.
Logistický podnik
21.1.
Definice
21.2.
Úkoly, cíle, význam
21.3.
Konkrétní příklady

Úryvek

"Logistika a teorie systémů
Systémovost logistického řešení je spjata se schopností řešit komplexy navzájem souvisejících problémů. Tento názor vyžaduje bližší vysvětlení, pro něž musíme čerpat z dějin vědeckého myšlení.

Systémový přístup se zakládá na celistvém vidění a na principu neustálého pohybu. Umožňuje komplexně chápat jevy v jejich vnitřních a vnějších souvislostech.

Ve vztahu k povaze problémů, jež stojí před logistikou, je namístě hovořit o problémových polích. Rozumíme jimi prostory, v nichž probíhají mnohonásobné interakce mezi různými jejich částmi tak, že jedna interakce vyvolá odezvu u všech ostatních částí. Není tedy možný žádný uvědomělý zásah do pole, při němž by se nebraly v úvahu interakce, které zásah v poli vyvolá. Řešení na této úrovni je možné jedině v rámci systémového přístupu a metodami, které spadají do kompetence systémových disciplín.
Mezi systémovými disciplínami má zvláštní postavení obecná teorie systémů jako teoretická disciplína, která se zabývá především logickými definicemi pojmů (jako: systém, okolí systému, prvky, vazby, struktura, chování systému, aj.). Dále zkoumá podmínky existence a ovladatelnosti systémů, cíle systémů. Ostatní systémové disciplíny mají povahu převážně aplikační.

Ostatní systémové disciplíny:
- kybernetika, věda o všeobecných zákonech zpracování informací ve složitých řídících systémech,
- operační výzkum – způsob řešení složitého (ekonomického, organizačního, technického nebo vojenského) problému, přičemž zkoumaný objekt je považován za složitý systém, chápán jako celek a zkoumá se pouze jeho funkce,
- systémová analýza – soubor logických a formalizovaných postupů pro zkoumání struktury a chování složitých systémů, vedoucích k jejich zdokonalení,
- systémové inženýrství – komplexní přístup k navrhování a budování nových systémů
- morfologický výzkum – hrubá analýza a řešení vývojových problémů na principu jejich rozčlenění na základní funkce. Umožňuje analyzovat všechny možná řešení daného problému.

Pod systémovým přístupem rozumíme přístup, jímž lze řešit v zásadě dva typy úloh:
- úlohy analytické – je dána struktura systému a zkoumá se chování prvků systému,
- úlohy syntetické – je dáno předem chování systému a hledá se taková struktura sytému, která bude pro toto chování adekvátní.

Logistický systém můžeme považovat za zvláštní druh systému – za multisystém ve smyslu množiny systémů, definovaných na jednom logistickém objektu podle různých hledisek. Tyto systémy nelze zkoumat samostatně, ale jen ve vzájemných souvislostech.

Logistický multisystém vymezujeme takto:
- systém technicko-technologický,
- systém řízení,
- systém informační,
- systém komunikační.
Logistický multisystém tedy pojímáme jako dynamický, učící se, samoorganizující, samoupravující se, otevřený, s cílovým chováním ekonomického typu."

Poznámka

Rozsah jednotlivých otázek je 2,5 - 8 stran. Práce obsahuje několik tabulek, rozsah čistého textu je cca 75 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21899
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse