Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Základy operačního managementu - slovensky

Základy operačního managementu - slovensky

Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Učební text ve slovenštině představuje několik témat z operačního managementu. První část vymezuje operační management včetně jeho funkcí, obsahu a úkolů a stěžejní část práce pak rozebírá předmět a objekt operačního managementu. Zaměřuje se zde na různorodé aspekty produktu, výrobních procesů a výrobního systému.

Obsah

1.
Základy operačního managementu
1.1.
Management
1.2.
Vymezení operačního managementu (OM)
1.3.
Charakteristiky OM
1.4.
Funkce OM
1.5.
Obsah a úlohy operačního managementu
2.
Předmět a objekt operačního managementu
2.1.
Předmět operačního managementu
2.1.1.
Produkt
2.1.1.1.
Aktivity zaměřené na produkt
2.1.1.2.
Produkt a inovace
2.1.1.3.
Rozhodující parametry produktů
2.1.1.4.
Konkurenční vlastnosti produktů
2.1.1.5.
Typy podniků podle produktů
2.1.2.
Výrobní procesy
2.1.2.1.
Transformace vstupů na produkty
2.1.2.2.
Struktura výrobních procesů
2.1.2.3.
Technologie a architektura výrobních procesů
2.1.2.4.
Základní typy výrobních procesů
2.1.2.5.
Produkční proces
2.2.
Objekt operačního managementu
2.2.1.
Výrobní systém
2.2.2.
Vymezení výrobního systému
2.2.3.
Základní model výrobního systému a jeho aspekty
2.2.3.1.
Všeobecný model výrobního systému
2.2.3.2.
Naturální aspekt činnosti výrobního systému

Úryvek

"2.1. PRODUKT


• Ako sme už uviedli, produkt budeme chápat' v širokom zmysle ako výsledok produkčnej činnosti. Produktom teda sú tak výrobky ako aj služby. Z uvedených dôvodov sa najprv zameriame na prvú kategóriu produktov - výrobky. Na viacerých miestach - bez újmy na konkrétnosti sa však nad'alej budeme pridržiavat' všeobecnejšieho pojmu produkt.

2.1.1. Aktivity zamerané na produkt

• Predmetom operačného manažnentu sú všetky aktivity súvisiace s rozhodovaním o tom, aké produkty sa budú produkovat', v akom množstve, kválite, s akými parametrami a v akom čase. Inými slovami, operačný manažment sa zaoberá riadením :
• aktivít zabezpečujúcich rozhodovanie o druhu, rozsahu, štruktúre, kvalite a parametroch produktov, inovačných aktivít podniku, obsahom ktorých je tvorba a realizácia inovačnej stratégie a politiky• aktivít súvisiacich s prípravou a tvorbou nových produktov,
• aktivít zabezpečujúcich zavedenie nových produktov do výroby,
• aktivít zabezpečujúcich uplatnenie nových produktov na trhu
a to zo všetkých aspektov (technických, výrobných, obchodných, ekonomických, finančných, personálnych a d'alších) v celej vertikále (od získavania informácií pre rozhodovanie o potrebe nových produktov až po analýzy a hodnotenia ich uplatnenia na trhu).


2.1.2. Produkt a inovácie


• Produkt sa dnes považuje za jeden z najdôležitejších faktorov úspechu v konkurencii. Schopnost' príst' včas na trh s produktami, ktoré nachádzajú uplatnenie (sú pozitívne prijaté kupujúcimi) na trhu a prinášajú efekt podniku možno považovat' za jeden z rozhodujúcich faktorov a predpokladov úspechu podnikania. V tomto zmysle mnohí autori (spomeňme aspoň niektorých / P.F. Drucker, T.Peters, H. Waterman, Abegglen, Stalk považujú inovačnú schopnost' za najcharakteristickejšiu vlastnost' úspešného podnikatel'a.
• Schopnost' príst' na trh s výrobkom, ktorý nájde pozitívne prijatie kupujúcich a zabezpečí producentovi primeraný zisk nepochybne možno označit' za kl'účový parameter úspešného podnikatel'a. Z týchto dôvodov budeme otázkam riadenia tvorby nových produktov a inovačných procesov venovat' v tomto učebnom texte primeranú pozornost'.

2.1.3. Rozhodujúce parametre produktov

• Úlohou operačného manažmentu je zabezpečiy také parametre produktov a produkčných procesov, ktoré zabezpečia ich úspešné uplatnenie na trhu. Základným predpokladom úspešného uplatnenia produktov na trhu sú také ich vlastnosti, ktoré si získajú kupujúcich. Pre producenta sú však nemenej dôležité ukazovatele zabezpečujúce ekonomický efekt predaja vytvorených produktov - zisk.
• Jednou z najyažších a najnáročnejších úloh, ktoré má riešiy príslušný operačný manažér je hl'adanie takej štruktúry parametrov, ktorá:
• na jednej strane presvedčí kupujúceho o prednostiach produktu z hl'adiska jeho schopnosti uspokojiy jeho potreby,
• na druhej strane nespôsobí také zvýšenie nákladov a ceny produktu, ktoré by ho urobili neatraktívnym
• v relácií k iným - konkurenčným produktom.
• Riešiy túto náročnú úlohu možno iba za predpokladu dôvernej znalosti trhu, produktu a produkčného potenciálu podniku. Znovu sa tu objavuje potreba znalostí a skúseností z odboru podnikania. Ako vyplýva už zo samotnej podstaty problému, nemožno ho vyriešiŤ inak ako organickým zladením požiadaviek na produkt s produkčnými schopnost'ami a úrovňou riadenia produkčných procesov podniku. K týmto otázkam sa konkrémejšie a detailnejšie vrátime neskôr.
• Pri hl'adaní odpovede na otázku, ktoré parametre produktov sú dôležité je nevyhnutné rozlišovať dva druhy produktov a to:
• produkty určené na konečnú spotrebu (potraviny, odevy, obuv a pod. ),
• produkty určené na výrobnú potrebu (stroje, zariadenia a pod.).
• Považujeme za potrebné upozorniť, že tie isté typy produktov sa môžu používať pre jeden alebo druhý účel. Nemožno ich preto rozlíšiť iba (v niektorých prípadoch je začlenenie jednoznačné napríklad sústruh resp. mlieko) podl'a typu produktu - je nevyhnutné sledovaťjeho použitie (napríklad personálny počítač môže slúžit' osobným potrebám občanov alebo môže byt' využívaný ako vybavenie podniku pre podnikatel'ské účely).
• Niektoré parametre produktov sú spoločné pre obidve kategórie použitia, iné sú rozdielne. Uvedieme preto najprv spoločné parametre a potom špecifické podl'a spôsobov použitia produktov.
A. Za najdôležitejšie parametre oboch kategórií produktov možno považovať:
• Úžitkové vlastnosti produktu (tie vlastnosti, ktoré sú zamerané na uspokojenie nejakej potreby) (napríklad biologická hodnota potravín, schopnosť sústruhu opracúvať drevo, či ocel' a pod.).
• Kvalita produktu (trvanlivosť, spoľahlivosť a pod. ).
• Ronner, váha produktu.
• Poskytovaný servis.
• Cena produktu.
B. Treba poznamenať, Že charakter výrobnej spotreby pridáva uvedeným parametrom niektoré špecifiká, napríklad v oblasti úžitkovej hodnoty a pod. Špecifickými parametrami tejto kategórie produktov sú najmá"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24326
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse