Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Základy práva Evropského Společenství - výpisky ze skript

Základy práva Evropského Společenství - výpisky ze skript


Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky ze skript. Řeší problematiku základů práva Evropského Společenství (ES). Poukazuje na vztah ES a EU, stručně zmiňuje legislativní proces Unie. Zamýšlí se nad vztahem práva ES a vnitrostátního právního řádu jednotlivých členských států.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vztah ES (Evropského Společenství) a EU
3.
Právo ES – tzv. acquis communautaire
4.
Legislativní proces Unie
5.
Vztah mezi právem ES a vnitrostátním právním řádem členských států
6.
Oblasti úpravy práva ES a EU
7.
Evropský soudní dvůr

Úryvek

"Právo ES – tzv. acquis communautaire

Právo ES se dělí na primární a sekundární – tyto platí na celém území Společenství.
Primární právo je tvořeno mezinárodními smlouvami, tj. základní dokumenty, na nichž stojí ES a EU). Jde o smlouvy o založení: Pařížská z roku 1951 (ESUO), Římské z roku 1957 (EHS, EURATOM) a následné změny a doplňky těchto smluv: Jednotný evropský akt (1985), Maastrichtská smlouva o EU (1992), Amsterdamská smlouva (1997) a smlouva z Nice (2000). Tyto smlouvy upravují organizační strukturu EU/ES, pravomoci orgánů, pravidla pro fungování jednotného vnitřního trhu a měnové unie. Tímto přenesly členské státy část své svrchovanosti na Společenství (získalo pravomoc vydávat vlastní právní předpisy, tj. sekundární právo).
Sekundární právo tvoří základní formy jako směrnice, nařízení a rozhodnutí.
Směrnice (= direktiva) více či méně stanoví, jak má vypadat vnitrostátní právní úprava dané věci ve členském státě. Stanoví cíl, který je závazný (právní, hospodářský, sociální i politický) a členské státy si samy určí prostředky pro jeho dosažení. Smyslem je sblížit právní řády členských států čili provést tzv. harmonizaci. Směrnice je tedy jen prostředkem, není samotným právem ES (musí tedy být zapracována do vnitrostátních právních řádů – poté je tedy prováděna prostřednictvím vnitrostátní právní normy).
Nařízení je „jako zákon“, jde o obecně závazný právní předpis, který zavazuje jednotlivce i členské státy na území Společenství. Aplikuje se přímo ihned po vstupu v platnost ve všech členských státech, nezapracovává se do vnitrostátních právních řádů a vytěsňuje všechny vnitrostátní právní předpisy, které jsou s ním v rozporu (např. dohoda o franchisingu). Nařízení vydává Rada, někdy i Komise.
Rozhodnutí je individuální akt (nemá obecnou právní závaznost), kterým se řeší konkrétní situace, tzn. že je závazné pouze pro jednotlivce, kterému je určeno (např. soudní rozsudek).
Doporučení a stanoviska jsou právně nezávazná, jednotlivé orgány Společenství jím mohou dát najevo svůj názor na určitou problematiku.

Legislativní proces Unie

Jediná Komise podává návrhy, které nejprve konzultuje s vládami, představiteli odborů apod. Další pravomoce mají mezi sebou rozděleny Rada a Evropský parlament, podle toho, jaká problematika je v návrhu upravována. Někdy prezentuje Parlament Radě jen své stanovisko, jindy sám může návrh zamítnout.
Právní předpisy EU jsou publikovány v Ústředním věstníku EU. Vydává ho Publikační úřad EU 6 dní v týdnu ve všech úředních jazycích EU.

Vztah mezi právem ES a vnitrostátním právním řádem členských států

Společenství má vlastní právní řád – je specifický a platí v členských státech paralelně s jejich vlastním právním řádem. Z tohoto důvodu může mezi nimi vzniknout rozpor. Přednostně se však uplatňuje právo Společenství, které je přímo aplikovatelné na území členských států (zachází se s ním stejně jako s vnitrostátním). Jednotlivec se ho může dovolávat a soudy jsou povinny ho aplikovat."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48ea6a6f6504c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Zakl_prava_evr_spolecen.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse