Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Založení KuulTEA s.r.o - kompletní dokumentace

Založení KuulTEA s.r.o - kompletní dokumentace

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá z kompletu dokumentů potřebných pro založení společnosti s ručením omezeným, konkrétně čajovny KuulTEA s.r.o. Součástí souboru jsou společnská smlouva, živnostenský list, proces žádosti o identifikační číslo společnosti, prohlášení na sociální odbor a mnoho dalšího.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ustavující valná hromada – založení společnosti
2.1
Společenská smlouva
2.2
Notářský zápis
2.3
Prohlášení správce vkladu
3.
Živnostenský úřad – získání živnostenského oprávnění
3.1
Smlouva o nájmu nemovitostí
3.2
Výpis z katastru nemovitostí
3.3
Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava
3.4
Čestné prohlášení jednatele
3.5
Prohlášení odpovědného zástupce
4.
Obchodní rejstřík – vznik společnosti
5.
Živnostenský úřad – zápis změny do živnostenského oprávnění
5.1
Oznámení změny a doplnění údajů stanovených v ohlášení živnosti
5.2
Živnostenský list
6.
Finanční úřad – získání DIČ
6.1
Osvědčení o registraci
6.2
Věcná a časová souvislost
6.3
Valná hromada
6.4
Pozvánka na valnou hromadu
6.5
Listina přítomných
6.6
Zápis z valné hromady společnosti

Úryvek

"Jednatel

1. Statutární orgán společnosti a jednání za společnost
1.1. Společnost má jednoho jednatele. Jednatel je statutárním a řídícím orgánem společnosti.
1.2. Jednatel zajišťuje zejména obchodní vedení společnosti, provádění její podnikatelské činnosti, organizuje práci společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva.
1.3. Jednatelem společnosti byl ustanoven:
Nguyen Phuoc Hung, r.č. 850322/9955 , bytem Nedbalva 23, Ostrava
1.4. Jednatel je oprávněn jednat za společnost navenek vůči třetím osobám a podepisovat se jménem společnosti zcela samostatně.
1.5. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob, které splňují všeobecné podmínky zákona, mají trvalé bydliště v České republice, nevnikla u nich překážka výkonu funkce dle ust. § 38l obchodního zákoníku a jsou bezúhonní, což doloží výpisem z trestního rejstříku.
1.6. Jednatel je do své funkce ustanoven nebo jmenován na dobu neurčitou.

2. Působnost a povinnosti jednatele
2.1. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. Oprávnění jednatele jednat za společnost může omezit pouze společenská smlouva nebo rozhodnutí valné hromady. Takové omezení není účinné vůči třetím osobám.
2.2. Jednatel vedle povinností uvedených v ust. § 135 obchodního zákoníku zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady, pravidelně jí podává zprávy o činnosti společnosti a odpovídá jí za svou činnost. Jednatel je oprávněn rozhodovat o všech věcech, které nejsou zákonem nebo společenskou smlouvou vyhrazeny valné hromadě.
2.3. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2.4. Je-li sporné, zda jednatel jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento jednatel.
2.5. Smlouva mezi společností a jednatelem nebo ustanovení společenské smlouvy vylučující nebo omezující odpovědnost jednatele za škodu jsou neplatné. Jednatel odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
2.6. Jednatel je oprávněn delegovat část svých pravomocí týkajících se obchodního vedení společnosti na jiné vedoucí pracovníky, kteří budou u společnosti v pracovním poměru a budou odměňováni podle pracovně právních a mzdových předpisů. Zásady odměňování vedoucích pracovníků schvaluje valná hromada.
2.7. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to va1né hromadě. Výkon jeho funkce jednatele končí dnem, kdy jeho odstoupení valná hromada projednala nebo projednat měla. Valná hromada je povinna odstoupení projednat nejpozději na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dověděla.

3. Zákaz konkurence a opatření proti konfliktu zájmů
3.1. Jednatel je povinen respektovat zákaz konkurence uvedený v ust. § 136 obchodního zákoníku.
3.2. Společnost může uzavřít dle § 196a obchodního zákoníku smlouvu o úvěru nebo smlouvu o půjčce s jednatelem nebo s osobami jemu blízkými /§ 116 občanského zákoníku/, pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
3.3. Souhlas valné hromady lze udělit jen za předpokladu, že smlouva bude uzavřena podle podmínek obvyklých v obchodním styku. Pokud společnost poskytuje zajištění závazku jednatele (ručením, zástavou apod.) platí totéž pro smlouvy, které sledují zajištění půjček a úvěrů poskytnutých jednateli někým dalším /např. peněžními ústavy/.
3.4. Společnost nesmí jednateli ani společníkům poskytnout půjčku ani úvěr pro účely nabytí jejich obchodních podílů a nesmí úvěry nebo půjčky, poskytnuté na tyto účely třetími osobami nebo jiné závazky související s nabýváním jejich obchodních podílů, zajišťovat.
3.5. Předchozí souhlas valné hromady se vyžaduje také v případě bezplatného převodu majetku ze společnosti na jednatele nebo osoby jemu blízké, tj. v případech darování a jakýchkoliv bezplatných převodů, včetně převodů práv a nejrůznějších dalších majetkových hodnot.
3.6. V případě úplatného převodu majetku mezi jednatelem a společností za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.
3.7. Právní úkony učiněné v rozporu s těmito ustanoveními a úpravou uvedenou v § 135 odst. 2 a 196a obchodního zákoníku jsou neplatné a za jejich porušení odpovídá jednatel."

Poznámka

Práce je psána směsicí češtiny a slovenštiny, takže potřebuje kontrolu pravopisu. Ponechána v původním formátu s ohledem na některé dokumenty, v čistém textu by to bylo cca 20 stran.. Jinak je velmi vydařená a kompletní.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12326
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse