Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Západní tradice náboženství - otázky ke SZZk

Západní tradice náboženství - otázky ke SZZk

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor tvoří 20 vypracovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám z oblastí západních tradic náboženství. Popisuje počátky křesťanství a podrobně se věnuje jeho vývoji od starověku až po 20. století. Informuje o významných papežích, mniších, různých odnožích církve a o jejich postavení ve společnosti. Také se zabývá islámským náboženstvím, seznamuje se základy Koránu i islámského práva. Zmiňuje se o pronikání islámu do střední Evropy, jeho současné podobě a postavení v České republice.

Obsah

1.
Počátky křesťanství
1.1.
Křesťanství v kontextu helénistických náboženství
1.2.
Historický Ježíš, Ježíšovská a Kristovská hnutí
1.3.
Pavel z Tarsu
1.4.
Křesťanská Bible, kánon a apokryfy
1.5.
Biblické překlady, spisy apoštolských otců, apologetika
1.6.
Utváření křesťanského kultu (křest, agapé, eucharistie)
1.7.
Utváření církevní organizace (formování monarchistického episkopátu)
2.
Teologické myšlení starověku a středověku, ortodoxie a hereze
2.1.
Patristika
2.1.1.
Aurelius Augustinus
2.1.2.
Ambrož, Jeroným
2.1.3.
Řehoř Veliký
2.2.
Předscholastické teologické myšlení
2.2.1.
Dionýsios Areopagita
2.2.2.
Jan Scotus Eriugena
2.2.3.
Anselm z Canterbury
2.3.
Mystika
2.3.1.
Bernard z Clairvaux
2.3.2.
Mistr Eckhart
2.3.3.
Jan Tauler
2.3.4.
Bekyně
2.4.
Ortodoxie a hereze v teologickém a religionistickém pohledu
2.5.
Přehled hlavních heterodoxních skupin
2.5.1.
Gnosticismus, montanismus, pelagianismus
2.5.2.
Arianismus, nestorianismus
2.5.3.
Kataři, Valdenští, Spirituální františkáni, Lollardi
2.6.
Inkvizice
3.
Vývoj křesťanství ve středověku
3.1.
Konstantinovský obrat (Konstantin Veliký, ekumenické koncily)
3.2.
Christianizace evropy
3.3.
Pravoslaví a staré východní církve
3.3.1.
Jakobité, Arménská církev, Koptská církev
3.3.2.
Etiopská církev, nestoriánská církev, malabarská církev, maronité
3.4.
Velké schizma
3.5.
Uniatství
3.6.
Proměny vztahu mezi světskou a církevní mocí
3.7.
Gregoriánská reforma a boj o investituru
3.8.
Velcí papežové středověku
3.8.1.
Řehoř VII., Alexandr III., Inocenc III.
3.8.2.
Řehoř IX., Bonifác VIII.
3.9.
Papežské schizma a konciliarismus
3.10.
Významné koncily (3. a 4. lateránský koncil, kostnický koncil)
3.11.
Křížové výpravy, rytířské řády
4.
Středověké mnišství a lidová náboženská kultura
4.1.
Vznik mnišství, eremité a cenobité, pojetí celibátu
4.2.
Benedikt z Nursie, benediktýni, význam klášterů na Britských ostrovech
4.3.
Clunyjská reforma, poustevnické hnutí 11. a 12. století
4.4
Řády vrcholného středověku
4.5.
Lidové podoby středověkého křesťanství
5.
Světová reformace
5.1.
Příčiny a podněty vzniku světové reformace
5.1.1.
Vazby na tzv. první reformaci
5.1.2.
Stav katolické církve na přelomu 15. a 16. stol.
5.2.
Martin Luther a německá reformace
5.3.
Ulrich Zwingli, Jan Kalvín a švýcarská reformace
6.
Katolická reakce a reforma
6.1.
Nové mnišské řády, jezuité a jezuitská reforma katolicismu
6.2.
Tridentský koncil, reforma papežství
6.3.
Katolická reakce v 17. a 18. století
6.4.
Barokní zbožnost, španělská mystika
6.5.
Jezuitské misie v Latinské Americe a Asii (Indie, Čína, Japonsko),
6.5.1.
Problém akomodace
7.
Křesťanství na prahu modernismu
7.1.
Osvícenství a jeho kritika náboženství
7.2.
Vztah státu a církve v 17. a 18. století
7.2.1.
Galikanismus, jansenismus, episkopalismus, febronianismus
7.3.
Pietismus a probuzenecká hnutí
7.4.
Křesťanství v Severní Americe
7.4.1.
Náboženská situace britských, francouzských kolonií 16. - 18. století
7.5.
Náboženské myšlení 17. a 18. století
8.
Křesťanství v 19. a 20. století
8.1.
Katolický modernismus a antimodernistická reakce
8.2.
Protestantský liberalismus
8.3.
Křesťansví a nacionalismus, křesťanství a totalitární režimy
8.4.
Křesťanský fundamentalismus a křesťanský revivalismus
8.5.
Ekumenismus
9.
Křesťanství v českých zemích
10.
Rituální život křesťanství
10.1.
Liturgický rok, obřady životního cyklu
10.2.
Svátosti a svátostiny
10.3.
Mše svatá, svatá liturgie, bohoslužba v protestantismu
10.4.
Kult svatých, mariánský kult, relikvie
10.5.
Sakrální architektura
10.5.1.
Typy sakrálních staveb, utváření sakrálního prostoru
11.
Duchovní život v předislámské Arábii
11.1.
Autochtonní náboženské projevy
11.2.
Vlivy okolních semitských náboženských systémů
11.3.
Vztah starých Arabů k judaismu a křesťanství
12.
Muhammad
12.1.
Sociální poměry v Mekce v době vystoupení Muhammada
12.2.
Muhammad jako prorok, sociální reformátor a politik a vůdce
13.
Korán
13.1.
Korán jako základní zdroj islámské věrouky a práva
13.2.
Formální a obsahové aspekty Koránu
13.3.
Redakce Koránu
14.
Formování a zdroje islámského práva
14.1.
Sunna (prorocká tradice) a její utváření
14.2.
Pravosti hadíthů v kontextu raných dějin islámského chalífátu
14.3.
Islámské duchovenstvo (ulamá)
14.4
Rozdíl mezi sunnitským a šíitským pojetím
15.
Islámské „schizma“ a diferenciace islámu
15.1.
Cháridža
15.2.
Počátky proudu nábožensko-politické opozice vůči sunnitské moci
15.3.
Štěpení ithná ašaríje na jednotlivé odnože a sekty
15.3.1.
Ismáílíja, Drúzové, Assaíni, Karmaté, Alawité)
16.
Pět sloupů víry
16.1.
Formální projevy religiozity a jejich právní ukotvení
16.1.1.
Vyznání víry, modlitby, půst, almužna, pouť do Mekky
16.2.
Islámské pojetí misie (da’wa)
16.3.
Komplexní pojetí džihádu jako právní kategorie
17.
Základy islámské věrouky, náboženská filozofie a mystika
17.1.
Kosmologie, angelologie, predestinace
17.2
Nauka o prorocích, eschatologie
17.3.
Islámská náboženská filozofie
17.4.
Súfismus
17.5.
Institucionalizace mystiky – Taríqy
17.6.
Lidové podoby religiozity
18.
„Temná staletí“ islámských dějin
18.1.
Křížové výpravy z pohledu islámu
18.2.
Příčiny a podoby tzv. „temných století“ islámských dějin
18.3.
Vliv náboženství na proces stagnace islámské civilizace
19.
Moderní islám
19.1.
Islámský reformismus 19. a 20. století
19.2.
Sekularizační procesy v islámských zemích (Turecko)
19.3.
Islámský fundamentalismus
19.4.
Vztahy islámu k Západu
20.
Islám v Českých zemích
20.1.
Kontakty českých zemí s islámem v období středověku
20.1.1
Cesty do muslimských zemí
20.2.
Pronikání Osmanské říše do střední Evropy („turecké nebezpečí“)
20.3.
Vliv islámu na náboženský život českých zemí v 19. a 20. století
20.4.
Hlavní islámské organizace na území ČR

Úryvek

"UTVÁŘENÍ KŘESŤANSKÉHO KULTU (KŘEST, AGAPÉ, EUCHARISTIE)
Mateřská církev jeruzalémská se podle tradice těšila velké vážnosti, údajně zde působili první apoštolové, kteří pod vedením Petra spravovali obec. Právě v Jeruzalémě byla vytvořena vlastní řeč křesťanské víry a uspořádána vlastní bohoslužba. Ačkoliv se křesťanská obec podílela na židovském kultu a zachovávala židovský zákon (takže se zprvu jevila jako židovská sekta), její nové typicky křesťanské rysy vedly k rozporu mezi Ježíšovými stoupenci a synagogou: křesťanský křest, modlitba, která se obracela ke Kristu jako k Pánu, slavení eucharistie, výjimečné postavení lásky, agapé
Didaché (Učení dvanácti apoštolů): starokřesťanské dílo z 1. století, autorovým cílem bylo zřejmě krátké shrnutí křesťanského učení. Není to apokryfní text – nebyla zpochybněna jeho ortodoxnost, pro mnohé obce ve 3. stol. platila Didaché za součást kánonu, od 4. století začíná být odsouvána do pozadí. Mluví se zde o rituálu, který nám odpovídá pro eucharistii
Text je rozdělen do 16 kapitol, v nichž lze velmi zřetelně dvě rozdílné části = první z nich se zabývá především liturgickými zvyklostmi, druhá pak disciplinárními nařízeními, na tuto část pak navazuje kapitola o Kristově paruzii a křesťanských povinnostech.
Druhá část liturgické části se týká liturgické praxe prvotní církve. Nejprve se pojednává o křtu. Je zde zmíněn křest pomocí trinitární formule a křest politím jako jedna z alternativ. Středa a pátek jsou označeny za postní dny. Základ modlitby křesťana tvoří Otčenáš recitovaný třikrát denně. Kapitoly 9 a 10 pak zaznamenávají nejstarší eucharistické modlitby. Téma eucharistické hostiny a křtu je v díle vzájemně provázáno; nepokřtění jsou vyloučeni z eucharistického slavení. Eucharistie je označena jako duchovní pokrm a nápoj. Zdá se, že tento popis eucharistie se týká první eucharistie s nově pokřtěnými. Ačkoliv se zde mluví o křtu, základní modlitbě Otčenáš apod. není zde žádný úsek, který by nasvědčoval tomu, že v prostředí, kde tento spis vznikl, by se dal předpokládat monarchický episkopát. Je důležité si uvědomit, že za každým textem musíme hledat spíše jednu konkrétní komunitu a nevztahovat to na ostatní obce, od 4. století se plně vyvíjí institucionalizovaná podoba.

Křest = svátost, kterou se kandidát (katechumen) stává členem křesťanské církve, podle evangelií ustanovil křest Ježíš Kristus, který se od Jana Křtitele dal v Jordánu pokřtít „vodou a Duchem“
- rituál očistné lázně nebyl křesťanskou zvláštností, formálně navazoval na iniciační obřady židovských proselytů i očistné praktiky mysterijních náboženství. Křesťanství jej však vnitřně přeznačilo na obřad očišťující od hříchů a vtělující křtěnce skrze Ducha svatého do církve
Agapé = původně méně užívaný řecký výraz pro lásku, který překladatelé Septuaginty užili jako ekvivalent hebrejských pojmů lásky Boha (nebo Krista) k člověku a jí inspirované lásky mezi lidmi
V rané církvi se jako Agapé označovalo také společné stolování křesťanů („hostina lásky“), které bylo odděleno od slavnosti eucharistie, i když z ní vzešlo a konalo se v její časové blízkosti. V křesťanských obcích hrály Agapé sociální (dobročinnou) roli.
Eucharistie (řec. díkůčinění) = v církvi užívané označení pro křesťanské kultické stolování s Kristem – večeři Páně
Jejím předpokladem bylo celé Ježíšovo vystoupení, zejména jeho stolování s hříšnými lidmi, základem je Kristova oběť chápana jako oběť za hříchy lidí, liturgicky vychází z Ježíšových slov při posledním stolování s učedníky

UTVÁŘENÍ CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (FORMOVÁNÍ MONARCHICKÉHO EPISKOPÁTU)
Skutky apoštolů i Pavlovy listy jasně ukazují, že od počátku se za podstatný konstruktivní prvek řádu obce v prvotní církvi pokládal duchovní úřad. Neexistovalo čistě charismatické zřízení, spočívající na volném působení Ducha, bez právního řádu a bez pevného obsahu víry; to je neslučitelné s pavlovským pojmem církve. Pravidelná církevní správa se stále více soustřeďovala v rukou biskupů a jáhnů:
Biskupové vzešli z kolegia starších (= presbyterů), ve kterém měli vedení jako představení a dohlížitelé. Biskup (z řeckého episkopos – dozorce) - dohlížitel ve skupině, všem se má dostat, co potřebují (sirotci, vdovy…), dohlížel na vztahy v komunitě .
V mnoha místních obcích se zpočátku setkáváme s několika presbytery-episkopy současně, ale nejpozději ve 2. století se všude prosadil monarchický episkopát = vedoucí funkci v územně vymezených křesťanských okrscích zastávali biskupové a jim byli podřízeni kněží v jednotlivých komunitách (v této tendenci k monarchickému vedení někteří badatelé vidí první záblesky primátu, jak se později prosadil v celé církvi)"

Poznámka

Text je barevně a tučně zvýrazněn. Rozsah jednotlivých otázek je 2 - 21 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21932
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse