Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Zátěž a stres v manažerské praxi v souvislosti s time managementem

Zátěž a stres v manažerské praxi v souvislosti s time managementem


Kategorie: Časový management

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: NEWTON University NEWTON University, Brno, Brno

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je identifikovat možnosti technik time managementu užívaného pro zefektivnění pracovního výkonu u liniového a středního managementu ve vztahu ke snížení rizik souvisejících se syndromem vyhoření.

Obsah

Úvod
TEORETICKÁ ČÁST
1
Management, osobnost manažera
2
Stres a zátěž
3
Syndrom vyhoření
4
Time management
4.1
První generace time managementu
4.2
Druhá generace time managementu
4.3
Třetí generace time managementu
4.4
Čtvrtá generace time managementu
5
Manažerské činnosti time managementu
5.1
Stanovení cílů
5.2
Stimulování
5.2.1
Motivace
5.2.2
Dvoufaktorová motivačně-hygienická teorie pracovní motivace (F. Herzberg)
5.3
Plánování
5.3.1
Plánování času
5.3.2
Způsob dělení aktivit
5.3.3
Dělení úkolů do kategorií
5.3.4
Nastavení priorit
5.3.5
Metoda A-L-P-E-N
5.3.6
Analýza ABC
5.3.7
Paretovo pravidlo 80/20
5.3.8
Eisenhowerův princip
5.3.9
Časová plánovací kniha
5.3.10
Metoda SMART
5.3.11
Technika Pomodoro
5.4
Delegování
5.4.1
Fáze procesu delegování
5.4.2
Koučování
PRAKTICKÁ ČÁST
6
Identifikace firmy
7
Meisterův dotazník
7.1
Postup pro vyhodnocení faktorů a jednotlivých otázek
7.2
Postup pro vyhodnocení zátěžová tendence a úrovně zátěže
8
Analýza hodnot respondentů
8.1
Analýza faktorů
8.2
Analýza jednotlivých otázek
9
Míra psychické zátěže respondentů a její orientace
10
Identifikace technik time managementu respondentů
10.1
Analýza dat
11
Celkové zhodnocení výsledků dotazníku
12
Vlastní návrhy šetření a jejich přínos
Závěr
Seznam použité literatury
Seznam obrázků
Seznam tabulek
Seznam grafů
Seznam příloh
Příloha A – Dotazníkové šetření
Příloha B – Struktura firmy

Úryvek

"„Management je proces plánování, organizování, vedení a kontroly organizačních činností zaměřených na dosažení organizačních cílů.“ (K. H. Chung)
„Management jsou typické činnosti, které manažer vykonává, jako je rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování atd.“
(K. Muller)
„Management je soubor přístupů, názorů, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí) směřujících k dosažení soustavy cílů organizace.“
(Workshop on Capitalist and Socialist Organization – European Istitute for Advanced Studies in Management)
K realizaci určitého procesu používáme pět funkcí managementu, kterými jsou:
 funkce technická,
 obchodní,
 personální,
 ekonomická,
 výrobní.
Kvalita obchodní funkce je pro firmu velmi důležitá. Právě ta bude rozhodovat o prosperitě firmy a vůbec udržitelnosti na trhu. V obchodním procesu se soustředí na marketing firmy, pomocí kterého se snaží oslovit zákazníka. Zjišťuje podmínky pro správnou strategii firmy, jejíž součástí je průzkum trhu, konkurenceschopnost, kvalita technických a obchodních služeb, reklama a propagace. Výrobní funkce dříve zastávala hlavní funkci v procesu firmy, dnes už to ale neplatí. Výrobní proces je sice podstatný z hlediska kvality a množství výrobků vyrobených v určitém čase, avšak schopnost vyrábět sama sobě, neznamená tu správnou cestu k úspěchu. Technická funkce zastává schopnost předvídat budoucí požadavky trhu, vyvolávat poptávku po produktu. Inovace v oblasti technologií, rychlost inovace, kvalita produkce jsou dalšími aspekty k prvenství ve svém odvětví na trhu. Ekonomická funkce firmy ovlivňuje její budoucí vývoj. Má za úkol zhodnotit minulé období dostatečně zavčas tak, aby se dali výsledky použít v nadcházejícím období. Správné zadávání ekonomických parametrů pro výrobky vychází ze stálého hodnocení ekonomických parametrů firmy. Toto trvalé hodnocení je klíčové pro správné rozhodování managementu a musí se provádět kvalifikovaně a s plnou zodpovědností. Personální funkce se orientuje na výběr zaměstnanců, školení a přípravu mladých pracovníků, poskytování sociálních služeb a jiné funkce spojené s personálním řízením. (Němeček, s. 15)"

Poznámka



PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x555de61a7e0b5.zip (1342 kB)
Nezabalený formát:
Bakalarska_prace_New_College.pdf (1424 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse