Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Závazkové právo

Závazkové právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově, Holešov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na závazkové právo. Popisuje důležité pojmy, smlouvu, změnu závazkových vztahů a závazky z právních jednání.

Obsah

Závazkové právo 1
Relativní majetková práva 1
Důležité pojmy: 1
Práva věřitele a dlužníka: 1
Povinosti dlužníka: 1
Vznik závazkového vztahu 1
Smlouva 1
Společné dluhy a pohledávky 2
Smlouva o smlouvě budoucí 2
Změna závazkových vztahů 2
1) Změna v osobě věřitele nebo dlužníka 2
2) Změna obsahu závazkových vztahů 3
Zajištění závazkových vztahů 3
Způsob zajištění: 3
Zánik závazkových vztahů 4
Závazky z právních jednání 5
 Převedení věci do vlastnictví jiného 5
 Přenechání věci k užití jinému 5
 Závazky ze schovacích smluv 5
 Závazky ze smluv příkazního typu 5
 Zájezd 5
 Závazky ze smluv o přepravě = přeprava věcí osob a věcí. 5
 Dílo 5
 Kontrolní činnost 5
 Pojištění 5
 Závazky z odvážných smluv – sázka, hra, los 5
 Tichá společnost 5

Úryvek

"Práva věřitele a dlužníka:
Ze závazku má věřitel právo vůči dlužníku na určité plnění jako na pohledávku a dlužník povinnost toto právo s plněním dluhu uspokojit
• Závazek je dluh a plnění je splnění pohledávky
Povinnosti dlužníka:
Ze závazkového vztahu je dlužník povinen, něco dát něco konat něčeho se zdržet nebo něco strpět a věřitel je oprávněn to od něho požadovat
Vznik závazkového vztahu
1. Ze smlouvy
2. Z protiprávního činu
3. Z jiné právní skutečnosti stanovené zákonem (např. povinnost uhradit nálezci nálezné 10% z ceny)
Smlouva
Smlouva je shodný projev vůle dvou nebo více subjektů jedná se o dvoustranné právní jednání.
Smlouva obsahuje:
Vzájemně dohodnutá pravidla, kterých se budou stany chovat.
Platí zde –
A. Zásada smluvní volnosti
Strany se mohou svobodně dohodnout, zda smlouvou uzavřou a mohou si určit její obsah.
B. Zásada rovnosti
Obě strany mají rovné postavení.
Co předchází uzavření smlouvy:
Uzavřením smlouvy předchází nabídka OFERTA a následuje přijetí nabídky AKCEPTACE.
Kdy je smlouva uzavřena:
Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí nabídky nabývá účinnosti (písemně dojede navrhovateli, ústně navrhovatel vysloví souhlas)
Smlouva může být uzavřena ústně i písemně výslovně i konkludentně."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54fb4fadad11e.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Zastavni_pravo.doc (116 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse