Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Životní prostředí - esej

Životní prostředí - esej

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou úvahy rozebírá životní prostředí v České republice, konkrétně ve městě Bílovci. Zabývá se škodami a znehodnocování životního prostředí, novelou zákona o tuhých odpadech, i o normách škodlivin. Řeší dopady začlenění ČR do EU na životní prostředí. Popisuje škody na lidském zdraví a problematiku praktického uplatnění ekologické politiky u nás.

Obsah

1.
Životní prostředí České republiky
1.1.
Voda
1.2.
Hospodaření s energií
1.3.
Doprava
2.
Životní prostředí města Bílovce
2.1.
Přírodní podmínky a prvky, poloha
2.2.
Ukládání tuhého domovního odpadu
2.3.
Územní systém ekologické stability
2.4.
Vliv dopravy na životní prostředí
2.5.
Vyhodnocení záboru půdy
2.6.
Biocentra regionálního významu
3.
Škody z titulu znehodnocování ŽP
3.1.
Novela je nutná
3.2.
Nebezpečné faktory a havárie
3.3.
Škody na lidském zdraví
3.4.
Les
3.5.
Ovzduší
4.
Praktické uplatnění ekologické politiky u nás
4.1.
Odstraňování odpadů
4.2.
Ekoprůmyslová revoluce: životní prostředí jako konkurenční zbraň
4.3.
Ekologické aspekty podnikové strategie

Úryvek

"Vliv dopravy na životní prostředí

Projevuje se podél všech silnic, avšak exaktně je možno vliv doložit pouze u silnic a železnic se známou dopravní zátěží. Základní hladina hluku na venkovním prostoru je stanovena na 50 dB ve dne a na 40 dB v noci. Přípustná hladina hluku je korigována přípustnými korekcemi +10 dB pro území navazující na hlavní komunikaci města a dalších +5 dB pro území uvnitř městské obytné zástavby. Pro stanovení výhledových hladin hluku je nutno vycházet ze změn na skeletu komunikací a z prognózy intenzit dopravních proudů vozidel. Ve vzdálenostech zakreslené polohy stavební čáry byly překročeny přípustné hladiny hluku podél silnice I/47. Předpokládáme, že část zátěže převezme trasa dálnice a tím bude překročení ekominováno.

Vyhodnocení záboru půdy

Zemědělská půda navržena k záboru byla vyhodnocena podle kultur zemědělské půdy se zařazením do bonitních půdně ekologických jednotek a do tříd ochrany zemědělské půdy. Řešené území územního plánu Bílovecka obsahuje katastrální území: Bílovec – město, Horní Předměstí, Dolní Předměstí, Radotín Labuť, Bílov, Bítov, Bravantice, Bravinné, Lubojaty, Slatina, Stará Ves, Velké Albrechtice, Výškovice a Tísek. Podle kódů BPEJ je toto území zařazeno do dvou klimatických regionů: 6/MT3/ - mírně teplý /až teplý/a 7/MT4/ - mírně teplý, vlhký. Hlavní půdní jednotky jsou účelové seskupení forem příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

Biocentra regionálního významu

V severní části zájmové oblasti probíhá ÚSES regionální významu, spojující biocentra v oblasti Výškovice /Hrabství, okres Opava/ a biocentrum severně nad zájmovým územím. Na tento systém navazuje lokální územní systém ekologické stability. Střední částí zájmových území probíhá regionální územní systém jdoucí z oblasti Fulnecka s biocentrem v Bravinné a navazujícím biocentrem v oblasti od Bílovce. Systém musí být doplněn dosud neexistujícím biocentrem východně od zájmového území v Klimkovicích. Tato část regionálního ÚSES navazuje dále na Ostravsko. Biocentrum v oblasti Bílovce, střední části povodí Jamníka. Toto navržené biocentrum je součástí významného krajinného celku s názvem Střední část povodí Jamníka a Seziny s lokalizací západně od obce Lubojaty. Biocentrum zahrnuje společenstva lesního, ale také lučního charakteru v údolí potoka Jamník. Společenstva lesní jsou charakterizována stupněm stability 3,4 a 5. Zahrnují porosty s převahou listnatých stromů typu jasan, jilm, javor, buk, dub. Část porostu je tvořena smrkovým společenstvem, lem lesního porostu je bohatě zapojen vlivem keřového patra a podrostu. Společenství je oživeno drobným hmyzem i ptáky a vyššími obratlovci. Louky jsou většinou přirozeného charakteru, doplněné mimolesní zelení se stromovým patrem tvořenými listnatými stromy. Málo přístupné pastviny jsou nalezišti chráněných druhů rostlin. Třetí vegetační stupeň je doplněn trofickou řadou mezotrofní, až mezotrofně nitrofilní, pouze místy zamokřené až mokré. Navržené biocentrum splňuje parametry pro funkci biocentra regionální významu. Biocentrum Hubleska je součástí ekologicky významného krajinného celku. Dále je to bílovecky rybník v Údolí mladých, kromě vodní plochy obsahuje i listnatý lesík s částečně jehličnatým doplňujícím porostem a pastvinu s polopřirozenou skladbou."

Poznámka

Tato práce obsahuje obrázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera454
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse