Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Zooterapie ve sdružení Piafa

Zooterapie ve sdružení Piafa

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9, Brno

Charakteristika: Absolventská práce představuje neziskové sdružení Piafa ve Vyškově a zaměřuje se na jeho činnost, na zooterapii. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, pojednává obecně o neziskovém sektoru a jeho fungování, o formě občanského sdružení a stručně charakterizuje Sdružení Piafa ve Vyškově. Další kapitola je věnována koním a jejich využití v hiporehabilitaci. Dále stručně popisuje význam koně a jeho přípravu pro HR. Následuje podobná část věnovaná canisterapii. Praktická část rozvíjí teoretické poznatky. Autorka předkládá rozhovory s pracovníky Sdružení Piafa ve Vyškově. Poslední část je vlastní výzkum, který odpovídá na otázku, jak se vyvíjely zooterapie v Piafě a jak zde fungují.

Obsah

Úvod
Teoretická část
1
Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
1.1
Charakteristika neziskové organizace
1.2
Občanské sdružení
1.3
Poslání Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
2
Hiporehabilitace
2.1
Historie
2.2
Pojem a členění
2.2.1
Oblast lékařství – Hipoterapie
2.2.2
Oblast pedagogická – AVK a TVKPP
2.2.3
Oblast sportu – Sportovní ježdění handicapovaných
2.3
Tým a vzdělávání
2.4
Kůň a jeho význam
2.4.1
Příprava koně
3
Canisterapie
3.1
Historie
3.2
Pojem a členění
3.2.1
AAA (Animal Assisted Activities – aktivity za účasti zvířat)
3.2.2
AAT (Animal Assisted Therapy – terap. činnost za účasti zvířat)
3.2.3
AAE (Animal Assisted Education – vzdělávání za účasti zvířat)
3.3
Tým a vzdělávání
3.4
Pes a jeho význam
3.4.1
Příprava psa
Praktická část
4
Metodologie
4.1
Cíl výzkumu, výzkumná otázka
4.2
Popis vybraného problému a motivace
4.3
Metoda výzkumu
4.4
Výběr vzorku
4.5
Konceptualizace
4.6
Techniky sběru dat
4.6.1
Hloubkový rozhovor
4.6.2
Zúčastněné pozorování
4.1
Etické dimenze výzkumu
5
Analytická část – vlastní výzkum
5.1
Charakteristika konverzačních partnerů
5.2
Popis vlastního zkoumání s časovým a místním rámcem
5.3
Analýza a interpretace dat
5.3.1
„Piafa“ jako nezisková organizace
5.3.2
Profesionalita pracovníků
5.3.3
Zooterapie
6
Závěr
7
Přílohy (přepis rozhovorů)

Úryvek

"1.2 Občanské sdružení
Šplíchal uvádí u manuálu „Sdružení“ o občanských sdruženích charakteristiku: „Zpravidla se jedná o sdružení fyzických nebo právnických osob za účelem dosahování a ochrany společného zájmu. Podmínkou je, že se jedná o nenáboženské, nepolitické a nepodnikatelské sdružení, které svojí činností nepopírá nebo neomezuje osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení. Sdružení jsou právnickými osobami. Jejich členy mohou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby s výjimkou obcí. Zakládání a provoz občanského sdružení upravuje zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.“
1.3 Poslání Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
„Základ sdružení byl položen v listopadu roku 1994 registrací u MV ČR dle Zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Posláním Sdružení PIAFA ve Vyškově je pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.“ (www.piafa.cz) Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nabízí PIAFA tyto registrované služby:
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Sociální rehabilitace
Dále jako podpůrné, fakultativní aktivity je v rámci sociálních služeb možné využít také fyzioterapii (prostřednictvím nestátního zdravotnického zařízení) a zooterapie, konkrétně hiporehabilitaci a canisterapii jejichž charakteristiky podrobněji popisuji v následujících kapitolách.

2. Hiporehabilitace

2.1 Historie

Kůň vstoupil do života člověka asi 3000 let př. n. l. (Isenbart, 1997) a od té doby je náš život s ním jednoznačně propojen.
V různých dobách a na různých místech měl kůň bezpočet tváří. Skoro se zdá, že lidé nemohli uvěřit svému štěstí, že ovládli tvora tak velkého, silného a rychlého. Možná proto, že díky němu člověk dokázal překonat hranici svých možností, vstoupil kůň do našich mýtů a legend jako symbol síly a plodnosti, vzor a objekt uctívání. (Caras, 1999). Podle Nerandžiče (2006) a Humpála s Duškem (1970) je soužití koně a člověka pradávné.
Nejranější informace o domestikování koně pochází z kreseb a řezeb z období paleolitu (starší doba kamenná). Ovšem z historických zdrojů vyplívá, že kůň byl lidmi ochočen již nohem dříve. Většinou se udává, že první kůň byl pro potřeby člověka zkrocen asi před pěti neb šesti tisíci lety (tedy mladší doba kamenná). Do té doby sloužil hlavně jako zdroj obživy člověka. Posléze se koně využívaly zejména v zemědělství, lesnictví, pro boj, závody a doručovala se jimi i první pošta. V antickém Řecku Římě se s koňmi kolem roku 700 před naším letopočtem pořádaly sportovní a Olympijské hry. Hollý, Hornáček (2005) a Nerandžič (2006) se shodují, že nejstarší známé písemné zmínky o využití koně k léčebným účelům nalezneme v Galenových spisech. Nerandžič (2006) dále udává, že další zmínky o prospěšném působení koně pochází překvapivě od jihoamerických indiánů, kteří nechávali své bojovníky ležet napříč přes hřbet koně a díky rytmickému pohybu koňského hřbetu docházelo k masáži hrudního koše bojovníka. Poloha napříč zase udržovala volné dýchací cesty. V 17. století Němec Thomas Sydehman dokonce začal předepisovat jízdu na koni z léčebných důvodů. Jednalo se tak o první cílený popis léčebného využití koně. V 18. století profesor Samuel Theodor Quellmalz podrobně popsal pohyb jezdce a charakterizoval jej jako trojrozměrný. Dodnes na jeho popisu není v zásadě co měnit. První vědecký kongres, který se zabýval léčebným využitím koní se konal v roce 1974 v Paříži. V roce 1976 byla na kongresu v Basileji definována hipoterapie jako zvláštní forma léčby pod vedením fyzioterapeuta.
V České republice má podle Nerandžiče (2006:84) „..léčebné využití koní dlouhodobou tradici. Jako první využil huculské koně systematicky k terapeutickému ježdění RNDr. Otakar Leiský na Zmrzlíku u Prahy, od roku 1986 se zabývají rehabilitací prostřednictvím koní v Rehabilitačním ústavu Bajzovy léčebny v Luži Košumberk. Cíleně se této problematice věnuje primářka vedoucí spinální jednotky MUDr. Lia Frantalová..“. Dále uvádí, že: „V roce 1991 byla z její iniciativy a ve spolupráci s tehdejším primářem Ústavu sociální péče ve Zbůchu u Plzně MUDr. Luborem Zahrádkou a RNDr. Otakarem Leiským (Hucul klub Praha), MUDr. Zdeňkem Bašným (psychiatrická léčebna Praha – Bohnice), Hanou Hermanovou a řadou dalších založena Česká hiprehabilitační společnost.“

Poznámka

Práce obsahuje 1 obrázek. Čistý text je cca 40 stran.
Vzdělávací program Sociální práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23759
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse