Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Zvěř v CHKO Litovelské Pomoraví - maturitní práce

Zvěř v CHKO Litovelské Pomoraví - maturitní práce

Kategorie: Biologie, Ekologie

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní práce podává charakteristiku lokality CHKO Litovelské Pomoraví a hodnotí výskyt a stav zvěře na tomto území. Nejprve popisuje oblast z hlediska klimatického, pedologického, hydrologického či geologického a sleduje rovněž vegetaci a živočichy vyskytující se v této lokalitě. Poté formou tabulek zaznamenává místní stav zvěře a zachycuje, jakým způsobem je prováděna prevence škod na lese. Práci doplňuje rozsáhlá přílohová část.

Obsah

1.
Úvod
2.
Popis lokality
2.1.
Lokalizace
2.2.
Klimatické poměry
2.3.
Pedologické poměry
2.4.
Hydrologické poměry
2.5.
Geologické poměry
2.6.
Potenciální přirozená vegetace
2.7.
Současná vegetace
2.8.
Živočichové
2.8.1.
Bezobratlí
2.8.2.
Denní motýli
2.8.3.
Brouci
2.8.4.
Ryby
2.8.5.
Obojživelníci a plazi
2.8.6.
Ptáci
2.8.7.
Savci
2.9.
Status území
3.
Metodika
4.
Výsledky
4.1.
Vyhodnocení výskytu a stavu zvěře na území CHKO Litovelské Pomoraví z hlediska únosných stavů v minulosti a dnes
4.1.1.
Honitby pod správou města Olomouc na území CHKO Litovelské Pomoraví
4.1.2.
Honitby pod správou města Litovel na území CHKO Litovelské Pomoraví
4.1.3.
Honitby pod správou města Uničov na území CHKO Litovelské Pomoraví
4.1.4.
Honitby pod správou města Mohelnice na území CHKO Litovelské Pomoraví
4.2.
Vyhodnocení způsobů ochrany lokality CHKO Litovelské Pomoraví
4.2.1.
Chemická ochrana
4.2.2.
Biologická ochrana
4.2.3.
Biologicko-mechanická ochrana
4.2.4.
Odlov zvěře jako další druh ochrany před poškozením porostů
5.
Závěr
6.
Přílohy (fotografie, text, tabulky, grafy)

Úryvek

"Potenciální přirozená vegetace
Přirozený lesní kryt tvoří na většině území CHKO různé typy lužních a bažinných lesů. Jsou to zejména jilmové doubravy společenstva Ficario-Ulmetum campestris patřící mezi tvrdé luhy nížinných řek a na místech se stagnující vodou mokřadní olšiny společenstva Carici elongatae-Alnetum. Menší část pokrývají dubohabřiny a lipové doubravy. Černýšová dubo-habřina v okolí Střeně a Jeleního kopce západně od Střelic patří mezi hercynské dubohabřiny, Lipová dubohabřina Tilio-Carpinetum severozápadněji od Jeleního kopce přes vrch Kukačka směrem k obci Stavenice a území mezi Sobáčovem a Řimicemi patří mezi polonské duboha-břiny. Výjimečně na jižních expozicích doznívají z jihu fragmenty acidofilních teplomilných doubrav společenstva Sorbo torminalis Quercetum (dostupné na www.wikipedia.cz).

2.6 Současná vegetace
Většina území CHKO se rozkládá v údolní nivě řeky Moravy s lužními lesy, loukami, mokřady, tůněmi a zatopenými pískovnami. Dalšími biotopy na území CHKO jsou teplomilné chlumní doubravy v severní části a dubohabrové a bukové lesy. V lesích převažuje přirozená druhová skladba. Nadregionální význam má hlavně nezregulovaný přírodní meandrující tok řeky Moravy. Na trvale zamokřených místech rostou olšové vrbiny.
Tato vzácná společenstva lze nalézt v PR Kačení louka, PR Plané loučky a fragmen-tárně také v PR Litovelské luhy. Nejcennější typ lužních lesů jsou vrbiny jako tzv. měkký luh. Rostou na náplavech jako iniciální stadium zejména v NPR Ramena řeky Moravy, v PR Lito-velské luhy a v PR Novozámecké louky. Na vrbiny na pravidelně zaplavovaných místech na-vazují topolojilmové jaseniny a dále od řeky dubové jaseniny. V místech, která jsou zaplavo-vána jen výjimečně, rostou habrojilmové jaseniny jako tzv. tvrdý luh. Tvrdý luh je chráněn v těchto rezervacích: Národní přírodní rezervace Vrapač, Přírodní rezervace Hejtmanka, Přírodní rezervace Litovelské luhy, Přírodní rezervace Kenický, Přírodní rezervace Panenský les (dostupné na seznamencyklopedie.cz).
Dalšími cennými rostlinnými společenstvy jsou vlhké aluviální louky. Z nich je nejvý-znamnější Přírodní rezervace Plané loučky a dále Přírodní park Daliboř, Přírodní park Hvězda, Přírodní park Za mlýnem a Přírodní rezervace Novozámecké louky. Přírodní rezervace Kačení louka je významná společenstvy ostřic. V nadmořských výškách přibližně od 250 m n. m. nastupují dubohabrové lesy cenné zejména na exponovaných svazích s jižní a jihovýchodní expozicí (NPP Třesín, PR Doubrava). Starý bukový les je chráněn v Přírodní rezervace Bradlec.V zatopených pískovnách (PP Bázlerova pískovna, jezero Poděbrady, PR Chomou-tovské jezero, PR Moravičanské jezero) rostou nejrůznější společenstva vodních a mokřadních rostlin v různém stadiu sukcese. Na písčitých náplavech Přírodní rezervace Moravičanské jezero roste kriticky ohrožená přeslička různobarvá (Hippochaete variegata).V CHKO rostou také některé nepůvodní druhy a neofyty. Místy se vyskytují v lužním lese nepůvodní smrkové monokultury, které byly vysazovány jako úkryty pro bažanty. Výsadby hybridních topolů a šíření bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) správa CHKO zastavila a po následném přehodnocení výsadby ji odstranili. V Přírodní park Častava a Přírodní park Malá voda jsou zaznamenány výskyty křídlatky (Reynoutria sp.). Břehové zóny všech toků zasáhla netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), místy je hojná také netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), vrbovka žláznatá (Epilobium ciliatum) a slunečnice topinambur (Heli-anthus tuberosus). Šíření neofytů na říčních náplavech je správou CHKO redukováno. Na Pří-rodní rezervace Chomoutovské jezero se vyskytuje celík kanadský (Solidago canadensis) a javorovec jasanolistý (Negundo aceroides) (dostupné na seznamencyklopedie.cz).

2.7 Živočichové
Oživení CHKO Litovelské Pomoraví patří především k typickým zástupcům společen-stev řek, jezer, periodických a stálých tůní, litorálu, mokrých luk a především lužních lesů. V západní a severní části CHKO (tj. oblast Doubravy a Třesína) nalezneme zástupce společen-stev sušších doubrav. Výrazný vliv na faunu má okolní intenzivně obhospodařovaná zeměděl-ská krajina. Projevuje se především invazí řady stepních a lesostepních prvků, které se šíří s odlesňováním a vysušováním nivy i do původních, přirozených lesních společenstev. Velký vliv na složení fauny má i nitrifikace a intoxikace v zemědělství používanými látkami, a zne-čištění vod.

Bezobratlí
Vysoká druhová pestrost bezobratlých je dána především vysokou produktivitou eko-systému říční nivy. Z hlediska ochrany společenstev a genofondu lze CHKO Litovelské Po-moraví hodnotit jako jednu z nejvýznamnějších lokalit ve střední Evropě pro zachování spo-lečenstev periodických tůní.
Vedle řady dalších druhů se zde na mnoha lokalitách dosud vyskytují vzácní korýši, mj. žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii), listonoh jarní (Lepidurus apus), perloočky Alonopsis ambigua a Alona protzi, škeblovka (Lynceus brachyurus) a další."

Poznámka

Součástí práce je množství fotografií, tabulek, map a grafů, rozsah čistého textu činí cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24069
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse