Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 01. Kinematika pohybu hmotného bodu

01. Kinematika pohybu hmotného bodu


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá hmotným bodem a popisem jeho pohybů. Seznamuje s pohybem rovnoměrným, rovnoměrně zrychleným, rovnoměrným pohybem po kružnici i s volným pádem. V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Kinematika pohybu hmotného bodu

Úryvek

"POHYB je změna polohy vzhledem k jiným tělesům v okolí. Soustava těles, ke kterým vztahujeme pohyb nebo klid sledovaného tělesa, se nazývá VZTAŽNÁ SOUSTAVA
o Např.: řidič jedoucího auta je v pohybu vůči stromu u silnice, ale v klidu vůči svému autu
HMOTNÝ BOD je myšlenkový model těles, kdy hmotnost je stejná jako hmotnost tělesa, ale rozměr je bodový. Za hmotný bod považujeme každé těleso, jehož rozměry jsou vzhledem k rozměrům dráhy nebo zvolené vztažné soustavy (viz dále) zanedbatelné.
o Např.: odpálený baseballový míček
KINEMATIKA popisuje, třídí a porovnává pohyby. DYNAMIKA studuje příčiny pohybu (síly).
Pohyb a klid těles je pouze relativní, absolutní klid neexistuje, vše je v neustálém pohybu.
K popisu polohy a pohybu se zavádí KARTÉZSKÁ SOUSTAVA SOUŘADNIC (0XYZ).
TRAJEKTORIE hmotného bodu je geometrická čára, souhrn všech poloh, kterými hmotný bod prošel. Podle jejího tvaru rozlišujeme pohyby PŘÍMOČARÉ A KŘIVOČARÉ. DRÁHA hmotného bodu je délka trajektorie, kterou hmotný bod opíše za určitou dobu t. Dráha se značí s a závisí na volbě vztažné soustavy a na čase.
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST, kterou značíme v, je podíl dráhy a času, za kterou hmotný bod tuto dráhu urazí.
o Jednotky:
a
OKAMŽITÁ RYCHLOST je průměrná rychlost ve velmi malém časovém intervalu a na velmi malém úseku trajektorie. Okamžitá rychlost je vektorová veličina."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x558d0eb95c14f.zip (492 kB)
Nezabalený formát:
01._Kinematika_pohybu_hmotn_eho_bodu.pdf (516 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse