Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 03. Mechanika dokonale tuhého tělesa

03. Mechanika dokonale tuhého tělesa


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá dokonale tuhým tělesem a popisem jeho pohybů. Seznamuje s translací a rotací, momentem síly, rovnovážnými polohami, stabilitou a kinetickou energií. V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

03.
Mechanika dokonale tuhého tělesa

Úryvek

"STABILITA tuhého tělesa je určena mechanickou prací, kterou je třeba vykonat, abychom podepřené těleso přemístili z rovnovážné polohy stabilní do rovnovážné polohy labilní. Tato práce, která se rovná přírůstku potenciální tíhové energie tělesa, je mírou stability tuhého tělesa na vodorovné podložce. Stabilita je tím větší, čím větší je hmotnost tělesa, čím níže je jeho těžiště a čím větší je vzdálenost svislé těžnice od překlápěcí hrany.
KINETICKÁ ENERGIE tělesa se rovná součtu kinetických energií jednotlivých jeho bodů (při rotaci se rychlost v mění v závislosti na vzdálenosti od osy otáčení, proto do vzorce dosazujeme v = ωr.
Součet J se nazývá MOMENT SETRVAČNOSTI vzhledem k ose otáčení.
o Jednotka: kg
m2
Velký moment setrvačnosti a tím také kinetickou energii mají rotující tělesa, jejichž látka je rozložená symetricky kolem osy otáčení a přitom co nejdále od ní – taková tělesa nazýváme SETRVAČNÍKY."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55912d6a350bf.zip (1179 kB)
Nezabalený formát:
03._Mechanika_dokonale_tuheho_telesa.pdf (1246 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse