Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 04. Práce, výkon, energie a zákony zachování

04. Práce, výkon, energie a zákony zachování


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá mechaniskou prácí a mechanickou energií, zákonem zachování energie a hybnosti a účiností. V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

04.
Práce, výkon, energie a zákony zachování

Úryvek

"MECHANICKOU PRÁCI W koná těleso, pokud působí silou na jiné těleso a to se kvůli tomu přemístí po určité trajektorii. Svírá-li konstantní síla F se směrem pohybu tělesa konstantní úhel α, působí ve směru pohybu pouze tečná složka této síly. Normálová složka síly ovlivní velikost třecí síly, která působí mezi pohybujícím se tělesem a podložkou (viz vzorec vpravo pod O.1, f je součinitel smykového tření). Pokud bude velikost síly Fn větší než velikost tíhové síly tělesa, bude těleso vyzdviženo nad podložku. Může nastat několik situací podle velikosti úhlu α (viz vpravo). Těleso může práci konat, nekonat nebo i spotřebovávat (to znamená, že na něm koná práci jiné těleso nebo okolí).
o Jednotka: 1J (joule)
o Práci 1J vykonáme přemístěním tělesa silou 1N do vzdálenosti 1m.
Práci můžeme určit i graficky pomocí PRACOVNÍHO DIAGRAMU (viz. O.2). U zeleného diagramu F = ks znamená, že síla je přímo úměrná dráze, to platí např. u natahování pružiny, u níž je tahová síla přímo úměrná jejímu prodloužení (v tom případě se práce rovná potenciální energii pružnosti a konstanta k se nazývá tuhost pružiny a vyjadřuje její elastické vlastnosti). Plocha pod křivkou je práce, při znalosti funkce, která určuje sílu, ji vypočítáme určitým integrálem."

Poznámka

Práce se obsahuje dva malé obrázky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x559e24ae0940b.zip (489 kB)
Nezabalený formát:
04._Prace__vykon__energie_a_zakony_zachovani.pdf (514 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse