Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 1. Maturitní otázka – Psychologie

1. Maturitní otázka – Psychologie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o., Tábor

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z psychologie. Rozebírá jaký je předmět psychologie, vznik a klasifikaci psychologických disciplín a nakonec i psychologické metody.

Obsah

1.
Psychologické vědy
2.
Metody výzkumu v psychologii
3.
Dějiny psychologie

Úryvek

"PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA
- Vznikla ze dvou slov – psýché = duše a logos = věda
- Je to empirická věda, předmět je prožívání a chování jedince
- Věda o člověku, jeho chování, jak na něj působí prostředí, příčiny jeho chování
- Jejím cílem je získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví
- Zkoumá
o Nevědomí, psychické jevy, biologickou podmíněnost a sociální determinace
o Osobnost, její vývoj a formování, učení, rozdíl mezi lidmi
o Osobnosti vybavené schopnostmi, které se projevují činnostmi
- Patří k vědním oborům, které se v posledních letech značně rozvíjejí
- Získala široké uplatnění
o Školství, zdravotnictví, ekonomika, politologie…
- Úzce spolupracuje jak s přírodními tak společenskými vědami = interdisciplinární povaha
- Neexistuje jednotná platná definice psychologie
- Zabývá se lidskou psychikou
- Lidská psychika má dvě vrstvy:
o Vědomou
o Podvědomou (nevědomou)
- Prožívání:
o Je to souhrnný název pro vnitřní, subjektivní a psychické procesy a stavy (vjemy, představy, emoce, rozhodování)
o Člověk si psychické procesy a stavy uvědomuje do určité míry – rozlišujeme vědomé a nevědomé prožívání
o Prožívání se projevuje navenek v chování člověka (emoce)
- Chování:
o Je to soubor vnějších projevů, které jsou zpracováním a vyjádřením vnitřní situace člověka
o Všechny pohyby, činnosti, úkony, jednání, reakce, řeč, výrazy člověka
o 2 formy chování:
 Expresivní – vyjadřuje skutečné myšlení a pocity (bezprostřední výraz prožívání)
 Adaptivní – účelné přizpůsobování dané situaci (předstíraní, zastírání, stylizace)
- Cílem psychologických věd je vědecky poznat a popsat duševní jevy, jejich zákonitosti, seřadit tato fakta do logické soustavy, vysvětlit je a na základě toho předvídat a ovlivňovat chování a prožívání
- Cílem psychologie je získání teoretických vědomostí, získání praktických dovedností, chápaní chování a jednání zdravých a nemocných, porozumět sobě samému a naučit se profesionálnímu chování
- Původně součást filozofie (zakladatel Aristoteles – spis O duši), jako samostatná věda se vyčleňuje v 2. polovině 19. století"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5419e25707877.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Maturitni_otazka_psychologie.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse