Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 10. Základy chemické kinetiky a termochemie a jejich význam pro objasňování chemického děje

10. Základy chemické kinetiky a termochemie a jejich význam pro objasňování chemického děje


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato otázka seznamuje s druhy chemických reakcí a se zákonitostmi jejich průběhu a energetické bilance. Obsahuje množství vzorců a konkrétních příkladů chemických reakcí

Obsah

1.
Úvod
2.
Reakční kinetika
2.1
Dělení chemických reakcí
2.2
Teorie reakční kinetiky
2.3
Rychlost chemických reakcí
3.
Termochemie
3.1
Reakční teplo
3.2
Termochemické zákony

Úryvek

"Teorie reakční kinetiky
Pro objasnění mechanismu přeměny výchozích látek na produkty existují 2 základní teorie reakční kinetiky. Srážková teorie říká, že se dvě částice musí srazit, aby proběhla reakce. Srážka musí být účinná - částice musí mít dostatek kinetické energie (aktivační energie EA) k překonání energetického valu (k roztržení existujících vazeb). Na efektivnost srážky má vliv i orientace částic. Tuto teorii překonala teorie aktivovaného komplexu (též teorie absolutních reakčních rychlostí). Částice s dostatecnou energií a vhodnou prostorovou orientací vytvářejí po srážce nejdříve aktivovaný komplex (na vrcholu energetického valu – rozdíl mezi energetickou hladinou aktivovaného komplexu a výchozí látky je aktivační energie). Ten je nestabilní, protože staré vazby zanikly jen částečně a nové jsou vytvořené také jen částečně. Z tohoto důvodu se pak rozpadá za vzniku příslušných produktů nebo se vrátí do stavu výchozích látek.
Rychlost chemických reakcí
Rychlost je u chemických reakcí definovaná jako úbytek látkového množství kterékoli výchozí látky nebo jako přírůstek látkového množství kteréhokoliv produktu za jednotku času dělený stechiometrickým koeficientem této látky. Značí se J a její jednotkou je mol.s-1. Pro izochorické reakční děje (V = konst.) lze reakční rychlost vyjádřit jako časovou změnu molární koncentrace látky. Značí se v a její jednotkou je mol.dm-3.s-1.
reaktanty akt. komplex produkty
Vliv koncentrace
Závislost rychlosti chemické reakce na koncentraci výchozích látek popisuje Guldbergův-Waageův zákon: Rychlost chemické reakce je úměrná součinu okamžitých koncentrací reagujících (tj. výchozích) látek. Tento zákon vyjadřuje kinetická rovnice:
Veličina k se nazývá rychlostní konstanta a má na ni vliv teplota. U jednoduchých reakcí jsou exponenty totožné se stechiometrickými koeficienty reaktantů, u složitějších reakcí se získávají experimentálně."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5582cb8cb5c21b.zip (1346 kB)
Nezabalený formát:
10._Zaklady_chemicke_kinetiky_a_termochemie_a_jejich_vyznam.pdf (1410 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse