Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 12. Rovnováhy acidobazické, redoxní, srážecí a komplexotvorné

12. Rovnováhy acidobazické, redoxní, srážecí a komplexotvorné


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá rovnovážnými reakcemi a rovnovážnou konstantou, která charakterizuje stav reakční směsi. Zaměřuje se především na reakce acidobazické (dochází k výměně vodíkových kationtů) a redoxní (dochází k výměně elektronů).

Obsah

1.
Úvod (rychlost reakce, chemická rovnováha, rovnovážná konstanta)
2.
Acidobazické reakce
2.1
Kyseliny a zásady
2.2
Disociační konstanta, síla kyselin a zásad
2.3
Iontový součin vody a pH
2.4
Hydrolýza soli
3.
Redoxní reakce
3.1
Rovnovážná konstanta redoxních reakcí
3.2
Oxidačně-redukční potenciál
4.
Srážecí reakce
5.
Komplexotvorné reakce

Úryvek

"Při disociaci vody připadá při 25 °C na dvojici iontů H3O+ a OH- asi 555 miliónů nedisociovaných molekul vody. Koncentrace nedisociovaných molekul je tedy prakticky konstantní a lze ji zahrnout do nové konstanty – iontového součinu vody.
Tuto hodnotu má iontový součin vody za daných podmínek nejen v čisté vodě, ale i ve vodných roztocích. Látková koncentrace oxoniových iontů udává kyselost roztoků. Protože počítání se zápornými exponenty je nepraktické, byla zavedena logaritmická stupnice pH. Stupnice vychází ze Särensova vodíkového exponentu pH, který je definován jako záporný dekadický logaritmus relativní rovnovážné koncentrace oxoniových kationtů H3O+.
Neutrální roztok má pH 7, vyšší pH značí zásaditost a nižší kyselost roztoku.
Hydrolýza soli
Hydrolýza solí je protolytická reakce iontů soli s vodou (je to zpětná reakce k neutralizaci). Touto reakcí vznikají samostatné ionty H3O+ nebo OH-, které způsobují, že vodný roztok soli může být neutrální, kyselý nebo zásaditý. Hydrolýze nepodléhají kationty odvozené ze silných zásad a anionty ze silných kyselin. Reakcí kationtů a aniontů soli s vodou mohou vzniknout čtyři výsledné roztoky.
1. Sůl silné kyseliny a silné zásady – neutrální roztok:
Hydrolýzou vzniká silná kyselina a silný hydroxid. Proto jsou chemické rovnováhy těchto reakcí posunuty velmi výrazně ve prospěch původních iontů. Ve vodném roztoku tak zůstane stejná koncentrace H3O+ a OH- a roztok je neutrální."

Poznámka

Práce obsahuje chemické vazby o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55a8ebb2ec74c.zip (622 kB)
Nezabalený formát:
12._Rovnovahy_acidobazicke.pdf (641 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse