Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 27. Chemické složení, fyzikální a chemické děje v živých soustavách

27. Chemické složení, fyzikální a chemické děje v živých soustavách


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá složením živých soustav a chemickými a fyzikálně chemickými ději, které v nich probíhají.

Obsah

1.
Chemické složení organismů
1.1
Prvky
1.2
Anorganické sloučeniny
1.3
Organické sloučeniny
2.
Fyzikálně chemické procesy
3.
Chemické procesy
4.
Koloidní a heterogenní charakter živých soustav

Úryvek

"Chemické složení organismů
Všechny organismy mají jednotné (společné) chemické složení – různé látky se v různých organismech liší pouze mírou zastoupení.
Prvky
Všechny prvky, které se vyskytují v tělech organismů a jsou pro jejich život nezbytné, se nazývají biogenní. Dělíme je na: makrobiogenní prvky – společně se podílí na složení živé hmoty z 99%, patří sem C, H, O, N, P a Ca mikrobiogenní prvky – menší zastoupení, např. S, K, Na, Mg, Cl,… stopové prvky – jsou zastoupeny pouze v nepatrném množství, např. Co, Zn, Mn
Biogenní sloučeniny se vyskytují v živých soustavách téměř výhradně ve sloučeninách, jak v organických, tak anorganických.
Anorganické sloučeniny
VODA – Nejvíce zastoupenou anorganickou látkou v tělech všech organismů je voda. Podílí se (podle biologického druhu, stáří jedince a druhu tkáně nebo pletiva) 60 % až 90 % na celkové hmotnosti organismu. Voda plní v organismech rozmanité funkce, v nichž je nenahraditelná jinými látkami. Např. je prostředím, v němž probíhají fyzikální i chemické děje, umožňuje příjem a výdej látek na základě difúze nebo osmózy. Rozpouští a ionizuje anorganické i mnohé organické látky a umožňuje iontům pohyb a účast na biochemických reakcích. Bývá součástí sekundárních a terciárních struktur makromolekulárních látek. Proto i po vysušení rostlinného nebo živočišného materiálu zůstává část vody v sušině. Voda je i reaktantem mnoha biochemických reakcí (hydrolýza, adice, fotolýza vody). Protože je dobrým vodičem tepla, je důležitá pro tepelnou regulaci organismu a přenos tepla z teplejších částí organismu na chladnější."

Poznámka

Práce obsahuje malé obrázky o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x558d0d3fc076f.zip (1258 kB)
Nezabalený formát:
Chemicke_slozeni_fyzikalni_a_chemicke_deje_v_zivych_soustavach.pdf (1323 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse