Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 29. Metabolismus sacharidů a lipidů v živých soustavách

29. Metabolismus sacharidů a lipidů v živých soustavách


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato otázka osahuje informace o metabolismu sacharidů a lipidů a o společném konci metabolickách drah sacharidů, lipidů a bílkovin (Krebsův cyklus, dýchací řetězec). Pro odvážlivce obsahuje i ronice některých metabolických dějů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metabolismus sacharidů
2.1
Anabolismus
2.2
Katabolismus
3.
Metabolismus lipidů
3.1
Anabolismus
3.2
Katabolismus
4.
Krebsův cyklus
5.
Dýchací řetězec

Úryvek

"Metabolické dráhy mohou tedy mít různý charakter a různý směr. Rozlišujeme dvě hlavní metabolické dráhy: anabolické (syntetické, asimilační), kterými se z jednoduchých látek vytvářejí složitější molekuly za spotřeby energie, a katabolické (rozkladné, disimilační), kterými ze složitějších substrátů vznikají jednodušší produkty a které energii uvolňují.
Metabolismus sacharidů
Sacharidy jsou přírodní látky, které vznikají z glukosy vytvořené při procesu fotosyntézy u autotrofních organismů. Živočichové a lidé (heterotrofní organismy) přijímají sacharidy potravou. Organismus je schopen si jednotlivé sacharidy i syntetizovat z aminokyselin (z proteinů) či glycerolu (z lipidů), naopak nadbytek glukózy se v játrech mění na glykogen.
Anabolismus sacharidů
FOTOSYNTÉZA – Souhrnná rovnice fotosyntézy vypadá takto:
Probíhá v chloroplastech a má dvě základní fáze – světelnou (primární) a temnostní (sekundární). V průběhu světelné fáze je energie slunečního záření (pro fotosyntézu je nejdůležitější modré a červené světlo, to je pohlceno, kdežto zelené se odráží nebo prochází, a proto jsou listy zelené) využita k tvorbě ATP (fotosyntetická fosforylace), NADH+H+ a k fotolýze vody (Hillova reakce 2 H2O  2 H+ + 2 e- + ½ O2 + H2O).
V průběhu temnostní fáze dochází k redukci oxidu uhličitého během Calvinova cyklu za vzniku sacharidů při využití ATP a NADH+H+ ze světelné fáze: molekula CO2 nejdříve zreaguje s ribulóza-1,5-bisfosfátem (pentóza) za vzniku nestabilního šestiuhlíkatého produktu, který se rozpadá na dvě molekuly 3-fosfoglycerátu (trióza) 3-fosfoglycerát je pomocí ATP fosforylován na 1,3-bisfosfoglycerát a ten redukován pomocí NADH+H+ na glyceraldehyd-3-fosfát část glyceraldehyd-3-fosfátu kondenzuje za vzniku fruktóza-1,6-bisfosfátu (hexóza), který je defosforylován na fruktóza-6-fosfát a ten se mění na glukóza-6-fosfát část glyceraldehyd-3-fosfátu slouží k obnově ribulóza-1,5-bisfosfátu"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5582b6da677fc.zip (1382 kB)
Nezabalený formát:
29._Metabolismus_sacharidu_a_lipidu_v_zivych_soustavach.pdf (1451 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse