Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 9-17 maturitní otáza

9-17 maturitní otázaKategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Benešov, Husova 470, Benešov

Charakteristika: Práce obsahuje několik otázek z chemie k maturitě. Rozebírá d-prvky, základy termodynamiky, rychlost chemických reakcí, chemické rovnováhy, strukturu, vlastnosti a reakce nasycených uhlovodíků, strukturu, reakce aromatických uhlovodíků nebo hydroxysloučeniny a ethery.

Obsah

1.
Struktura a vlastnosti d-prvků, skupiny železa, mědi a zinku
2.
Základy termodynamiky a energetické změny v chemických reakcích
3.
Rychlost chemických reakcí, teorie chemické kinetiky
4.
Chemické rovnováhy, základní druhy a jejich charakteristika
5.
Struktura, vlastnosti a reakce nasycených uhlovodíků
6.
Struktura, vlastnosti a reakce nenasycených uhlovodíků
7.
Struktura, vlastnosti a reakce aromatických uhlovodíků
8.
Dusíkaté a halogenové deriváty uhlovodíků, složení, vlastnosti, význam
9.
Hydroxysloučeniny a ethery

Úryvek

"Umístění prvků v PSP a jejich charakteristika
- leží mezi prvky s a p
- jejich valenční elektrony obsazují valenční orbitaly n1-2 a (n-1)d1-10, kde n nabývá hodnot 4-7
- jsou uspořádány ve 4., 5., 6. a 7. periodě
- všechny prvky jsou kovy
- znakem je vysoká hustota, vodivost, tvrdost, teplota bodu tání
- celkem je 40 d-prvků, ve vodorovném směru mluvíme o sériích (3)
ve vertikálním směru mluvíme o skupinách (10)
- horizontální i vertikální analogie (prvky pod nebo vedle sebe mají podobné vlastnosti)

Vlastnosti d prvků
elektronegativita
- střední hodnota elektronegativity, téměř srovnatelné pro všechny kovy
fyzikální vlastnosti kovů jako odraz kovové vazby
- do kovové vazby poskytují více valenčních elektronů, většinou z neúplně obsazených d-orbitalů; pouze Zinek, Kadmium a rtuť mají plně obsazené d orbitaly, které se tak málo podílejí na kovové vazbě, proto jsou tyto 3 kovy měkké a mají nízkou teplotu tání
velikosti atomů
- vzájemné velikosti atomů se výrazně nemění, jsou skoro srovnatelné, protože jejich valenční elektrony se umisťují hlouběji do 3d orbitalu
horizontální analogie (prvky stejných vlastností vedle sebe)
pestrost oxidačních čísel
- polyvalence: schopny tvořit velké množství ox. č.
- čím větší počet nepárových elektronů, tím více oxidačních čísel
- stabilita vysokých oxidačních čísel (shora dolu stoupá př.MnVII méně stabilní než ReVII stabilnější)


barevnost iontů
-ionty s prázdnými, či úplně zaplněnými d orbitaly jsou bezbarvé
- pohlcením viditelného světla dochází snadno k přechodům d-elektronů mezi blízkými hladinami
- největší množství barev ve středu bloku d
Sc V Cr Mn Fe Cu
Sc3+ - bezbarvý
V2+ - fialový
V3+ - zelený
VO2+ - modrý
VO3-4 - bezbarvý Cr2+ - modrý
Cr3+ - zelený
CrO2-4 - žlutý Mn2+ - růžový
Mn3+ - červenohnědý
MnO2-4 – zelený
MnO-4 – nachový Fe2+ - zelený
Fe3+ - žlutohnědý Cu+ - bezbarvý
Cu2+ - modrý

komplexní sloučeniny (pojem centrální atom a ligand)
- koordinační sloučeniny
- ve vzorcích sloučenin jsou hranaté závorky (wernerovy, 1913 Nobelova cena)
- základem sloučeniny je centrální atom, na něj navázané koordinačně kovalentní vazbou ligandy
c. atom= atom d prvku
Názvosloví
a) kation [Cu(NH3)4]2+ - kation tetraaminměďnatý
b) anion [SiF6)2- - anion hexafluorokřemičitanový
c) komplex - [Co(NH3)Cl3] - triamin-trichlorkobaltitý komplex
d) kation i anion - [Pt(NH3)4] [PtCl4] tetrachlorplatnatan tetraaminplatnatý"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a chemické reakce o rozsahu cca 15 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x573106c8cb99d.zip (3824 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_a_vlastnosti_d-prvku.doc (4338 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse