Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Absolutní majetková práva

Absolutní majetková práva


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá absolutními majetkovými právy, neboli věcnými právy. Detailně popisuje držbu, vlastnictví, spoluvlastnictví a věcná práva k cizím věcem, do kterých patří právo stavby, věcná břemena, zástavní právo a zadržovací právo. Všechny informace jsou aktualizované podle nového občanského zákoníků účinného od 1.1.2014.

Obsah

1.
Pojem
2.
Držba
3.
Vlastnictví
4.
Spoluvlastnictví
5.
Věcná práva k cizím věcem

Úryvek

"Pojem
Absolutní majetková práva = věcná práva
- název je odvozen od absolutního účinku věcných práv, který je jejich důležitým rysem
- zajišťují moc osoby nad věcí
- jsou charakterizována vztahem osoby k věci, jejíž právní osud sledují

1. držba
2. vlastnictví věcná práva k vlastním věcem
3. spoluvlastnictví
4. věcná práva k cizím věcem
- je pro ně typická jejich publicita, tedy veřejnost (katastr nemovitostí, rejstřík zástav)

Držba
= skutečné ovládání věci
držitel = osoba, která věc ovládá
a) je vlastníkem - oprávnění držet věc je zahrnuto v rozsahu vlastnických oprávnění
b) není vlastníkem
1. držba poctivá (= oprávněná)
2. držba nepoctivá (= neoprávněná)

Oprávněný držitel
- je v dobré víře, že mu něco po právu patří
- nabývá vlastnického práva vydržením = dlouhodobá nepřetržitá poctivá držba
- vydržecí doba:
 movité věci 3 roky
 nemovitosti 10 let

Neoprávněný držitel
- nemůže přepokládat, že má k věci vlastnické právo (nálezce, zloděj)

Vlastnictví
- nejvýznamnější absolutní právo
- vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat
- ostatní osoby nesmějí zasahovat do výkonu vlastníkova práva!

Výkon vlastnického práva je omezen - meze stanoví „sousedské právo“
- vlastník věci nesmí nad míru přiměřenou místním poměrům sousedy obtěžovat hlukem, stíněním, prachem, odpady, …
- plody, spadlé ze stromů na sousední pozemek, patří vlastníkovi sousedního pozemku
- pokud kořeny nebo větve stromů rostoucích na jednom pozemku přesahují na pozemek souseda, může se soused postarat o jejich šetrné odstranění
- vlastník pozemku může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů blízko společné hranice pozemků
- vlastník pozemku může požadovat, aby soused upravil stavbu tak, aby z ní nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho pozemek
- vlastník je povinen umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek, jestliže to vyžaduje údržba nebo obhospodaření sousedního pozemku
- rozhradí mezi sousedními pozemky jsou společné
- vlastníkovi může soud uložit, aby svůj pozemek oplotil
- pokud nelze na nemovitosti hospodařit nebo ji užívat pro to, že není spojena s veřejnou cestou, může její vlastník žádat, aby mu soused povolil cestu přes svůj pozemek = nezbytná cesta
 nezbytnou cestu zřizuje soud, který také vymezí rozsah

nabytí vlastnictví:
1. smlouvou (kupní, darovací)
- převod vlastnictví:
 smlouva nemusí být písemná!!! (při koupi zboží v obchodě = předáním věci)
 nemovitost - vkladem do katastru nemovitostí (smlouva musí být písemná!)
2. rozhodnutím orgánu veřejné moci
3. jinou skutečností
- přivlastněním opuštěné věci
- nálezem ztracené věci
 pokud se po uplynutí 3 let od vyhlášení nálezu nikdo nepřihlásí
 zvláštní režim platí pro nalezená zvířata
- přírůstkem
- vydržením
4. děděním

Spoluvlastnictví
- základním znakem je podíl (může být vyjádřený v % nebo zlomkem), který určuje míru práv a povinností spoluvlastníků
- o běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů počítanou podle velikosti podílů
- pokud se rozhodnutí týká významné záležitosti - alespoň 2/3 většina

zrušení:
- dohodou všech spoluvlastníků
- rozhodnutím soudu

vypořádání:
- rozdělením
- prodejem s rozdělením výtěžku
- převedením vlastnického práva 1 nebo více spoluvlastníků s vyplacením ostatních"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53cd4190aff1a.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Absolutni_majetkova_prava.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse