Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Alfréd Hyna: Vybrané kapitoly z dějin novověku I.: Osvícenský absolutismus

Alfréd Hyna: Vybrané kapitoly z dějin novověku I.: Osvícenský absolutismus


Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje výtah z kapitoly Osvícenský absolutismus skript Alfréda Hyny Vybrané kapitoly z dějin novověku I.. Text se otevírá vymezením pojmu osvícenský absolutismus a pokračuje rozborem předpokladů jeho vzniku v podobě osvícenských podnětů a politického a hospodářského modelu Anglie. Stručně jsou zmíněny země, v nichž se osvícenský absolutismus uplatnil, a podrobněji zachyceny jeho znaky, zejména reformy prováděné v rozmanitých oblastech. Výpisky z další kapitoly skript naleznete zde Alfréd Hyna: Vybrané kapitoly z dějin novověku I.: Panovnický absolutismus.

Obsah

1.
Podstata a definice pojmu
2.
Předpoklady vzniku
2.1.
Osvícenství
2.2.
Příklad anglického modelu
3.
Místní vymezení
4.
Charakteristické rysy
4.1.
Úloha subjektu
4.2.
Reformy v oblasti hospodářské a správní
4.3.
Reformy v oblasti právní a sociální
4.4.
Reformy církve
4.5.
Pohyb v myšlení

Úryvek

"II/2. Předpoklady vzniku.
Příklad Anglie a jeho úspěchu na poli hospodářském
1.Osvícenství a jeho hlavní podněty: Newtonova mechanická představa světa z níž vycházeli zejména francouzští filozofové → motem myšlení 18.st. se stala příroda a rozum. Paul Holbach: "Člověk je výtvorem přírody, spočívá v ní svými kořeny, je podřízen jejím zákonům." Vše rozumové se považovalo za přirozené. V 18. st. byl posílen vliv rozumu i ve vědě namísto víry. Osvícenská filozofie zasáhla všechny oblasti života společnosti. Víra v lidský rozum nahradila víru v Boží všemohoucnost. Rozvoj moderní vědy a techniky myl projevem schopností člověka ovládat svět.
2. Rozmach Anglie a příklad jejího modelu: Anglický model se stal vzorem zejména v hospodářství. Anglie byla konstituční monarchií a měla formu parlamentního zřízení. Velmi významná byla hlavně sněmovna. Uvnitř vlády vládla tolerance a svoboda projevu. Stala se hospodářskou velmocí i díky koloniím. Voltaire: "Obchod pozvedl životní úroveň Angličanů a přispěl k jejich větší svobodě, a tato svoboda zase podpořila obchod. Právě v tom spočívá síla britského státu."

II/3. Místní vymezení. Nejvíce se osvícenský absolutismus projevoval v Prusku, Rakousku a Španělsku. Prusko - Fridrich II. - zejména druhé období jeho vlády Rakousko - Josef II. Španělsko - Karel III. Rusko - Kateřina II. - jednalo se spíše o upevňování moci částečně i jiné státy, většinou jen po dobu života jednoho panovníka nebo ministra

II/4. Charakteristické rysy
1.úloha subjektu: monarcha se snažil prosazovat reformy a za tím účelem se obklopoval mysliteli a vědci. Schopní ministři buď doplňovali vlastnosti panovníka nebo byli sami iniciátory reforem. Dalším aspektem jsou tlaky nově se prosazujících společenských sil (část pokrokovější šlechty, podnikatelé, obchodníci, …). Fridrich II. - "Panovník je pro společnost to, co je hlava k tělu." Josef II. - jeho epitaf: "Zde leží panovník, jehož záměry byly čisté, ale který naneštěstí viděl svoje záměry nezdařené." Fridrich II. o Josefovi II.: "Udělal vždy druhý krok před prvním."
2.reformy v oblasti hospodářské a správní: Vláda se snažila především o hospodářský vzestup pomocí trvalých nebo přechodných opatření. Panovníci probouzeli zájem širší veřejnosti o technický pokrok. Uvolnila se ekonomika. Otevřela se cesta ekonomické liberalizace. Došlo k povznesení průmyslu a uvolnění vnitřního obchodu. Vytvořily se předpoklady pro zrušení nevolnictví a roboty. Růst počtu obyvatelstva vyžadoval nutnost nových metod v zemědělství. Probíhaly reformy v oblasti správní, zejména reorganizace územního členění a administrativy."

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e67d4688df22.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Alfred_Hyna_Osvicensky_absolutismus.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse