Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alternativní metoda tvořivé dramatiky - slovensky

Alternativní metoda tvořivé dramatiky - slovensky


Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kusá práce ze speciální pedagogiky se soustřeďuje na didaktická pravidla a principy, jak si připravit hodinu s využitím alternativních metod.

Obsah

1.
Přednosti alternativních metod
2.
Didaktické principy a pravidla

Úryvek

"Psychologičky Helena Hrubišková a Eva Marušincová v odbornom časopise Pedagogická revue vo svojom článku sa dotkli existencie alternatívneho školstva. V otázke možných zmien, ktoré sú medzi základným a alternatívnym typom škôl v klíme, vedomostiach, v osobnostnom profile správania, vrátane prežívania nárokov školy. Pre nás je podstatné to, že upozornili na isté prednosti, ktoré alternatívne školy vytvárajú v sociálnej klíme, teda v prostredí, kde sa žiaci učia. „ Dominantným cieľom alternatívnych škôl je rešpektovanie jedinečnosti osobnosti dieťaťa, rozvoj jeho pozitívneho sebahodnotenia, formovania optimálnych interpersonálnych vzťahov, vrátane humanizácie vzťahu učiteľ – žiak.“ Obidve autorky poukazovali na to, že alternatívne školstvo prináša uvoľnenosť, väčšiu slobodu pre žiakov, pomalšie tempo a menej náročné učenie, dokonca sa zlepšila aj školská dochádzka. Pre nami sledovaný problém inovácie vzdelávacích alternatívnych metód, ich poznatky vytvorili priestor pre overenie dvoch alternatívnych metód, ako inovačného prostriedku edukácie v špeciálnej základnej škole. Hra, či už ako spoločenská alebo literárno-dramatická hra, predstavuje výchovný spôsob edukácie a práve preto, že je to výchovný spôsob, umožňuje nám podľa Zákona č. 356/2004 Zb. z. aj integráciu týchto žiakov. Napr. hodiny literatúry s intaktými žiakmi, alebo aj hudobnú výchovu, telesnú výchovu, pohybové hry. A. Petty vo svojom článku o modernom vyučovaní podčiarkol otázku Ako učiť?, čím chcel zvýrazniť, že v príslovke „ako“ je podstata inovácie a alternatívnych metód edukačných činností na vyučovacích hodinách. Z množstva príkladov na didaktické pravidlá a princípy, uvádzame jeho doporučenia nasledovne:
„1. Plán vyučovacej hodiny: formulovanie cieľa a výber činností, ukážka, činnosť, oprava a kontrola, vybavovacie pomôcky, aktívne opakovanie, demonštrovanie.
2. Prostredie triedy: spôsob rozsadenia žiakov, teplota učebne, vetranie, svetlo, bezpečnosť vyučovania."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c6f9081c6541.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Alternativni_metoda_tvorive_dramatiky.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse