Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Pedagogika - speciální

Referáty pedagogika - speciální

Název Goodness Staženo

Sociální pedagogika - motivace k jejímu studiu

Autor popisuje své důvody, proč se rozhodl studovat sociální pedagogiku. Rozebírá, jak si obor zvolil a jaké byly jeho podmínky ke studiu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

35335x

Kazuistika dívky s lehkou mentální retardací

Jedná se o práci, která se věnuje konkrétnímu případu dívky s lehkou mentální retardací. Zahrnuta je rodinná i osobní anamnéza, ale i celkový zdravotn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

5188x

Ergoterapie u seniorů

Práce ve formě souvislého textu charakterizuje ergoterapii, její znaky a využití. Autorka popisuje svou zkušenost s ergoterapií seniorů a zamýšlí se n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

769x

Pomůcky pro reedukaci specifických poruch učení

Jedná se o seznam pomůcek a literatury, které se používají při reedukaci specifických poruch učení v heslech.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

502x

Kazuistika a individuální plán ženy s mentální retardací

Cílem seminární práce bylo vytvořit individuální plán pracovní kompetence klientky se středně těžkou mentální retardací a epilepsií. Plán vychází z ka... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Ošetřovatelství

404x

Historický přehled péče o osoby s poruchami komunikačních schopností.

Práce podává základní přehled o vědcích, kteří se zabývali studiem a péčí o osoby s poruchami komunikačních schopností v naší zemi. Jednalo se o tyto ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

388x

Metodiky práce s dětmi s poruchami učení a chování

Práce se zabývá historií péče u nás o děti s poruchami učení a chování, zřizováním pedagogicko-psychologických poraden, integrace, současný stav péče ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

387x

Vojtova reflexní lokomoce

Práce se věnuje Vojtově rehabilitační metodě. V první části stručně popisuje život profesora Václava Vojty. V druhé charakterizuje Vojtovu metodu a po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální


377x

Tělesná výchova a sport tělesně postižených

Práce popisuje možnosti tělesně postiženého jedince v tělesné výchově a sportu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

374x

Relaxační techniky jako součást edukace na speciálních základních školách - slovensky

Práce se velmi stručně zabývá relaxačními technikami vhodnými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Představuje techniku relaxačních cvičení... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

333x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]