Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza systému controllingu v nejmenované firmě

Analýza systému controllingu v nejmenované firmě


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje principy a cíle metody controllingu a posuzuje její využití v nejmenované firmě, jež se zabývá vývojem, výrobou a prodejem součástí motorových vozidel a strojů. Na úvod zdůrazňující potřebu controllingu v moderním podnikatelském prostředí navazuje představení firmy, náplně její činnosti, strategií a cílů. Text poté přikračuje k rozboru interních a externích podmínek společnosti a analyzuje současný stav jejího systému controllingu. Popisuje jeho přednosti a nedostatky, mezi nimiž vyzdvihuje nevyjasněnou koncepci tohoto procesu a chybějící pozici controllora, a formuluje doporučení na zlepšení stavu. Analýza firmy je prováděna souběžně s výkladem obecných informací o účelech, typech a způsobu využití controllingu a souvisejícího postupu reportingu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Představení firmy
2.1.
Výrobní program
2.2.
Poslání společnosti
2.3.
Strategie a cíle podniku
2.3.1.
Cíle podniku
2.4.
Základní interní a externí analýza podniku
2.4.1.
Interní analýza
2.4.2.
Externí analýza
3.
Zdůvodnění použitých metod a analýz - teoretické shrnutí problematiky
3.1.
Externí a interní analýza
3.2.
Vyhodnocení analýz
4.
Analýza současného stavu systému controllingu
4.1.
Základní cíle a úlohy controllingu ve společnosti
4.2.
Toky informací, informační podpora controllingu
4.3.
Systém reporting, druhy reportů, struktura reportu
4.3.1.
Vazba reportingu na controlling
4.4.
Metodika členění nákladů, nástroje řízení nákladů v analyzované firmě
4.5.
Stávající nástroje a metody controllingu
4.5.1.
Strategický controlling
4.5.2.
Operativní controlling
4.6.
Přínosy stávajícího systému
4.7.
Nedostatky stávajícího systému
5.
Zhodnocení stoučasného stavu systému controllingu
6.
Doporučení ke zlepšení úrovně systému controllingu ve společnosti
7.
Závěrečné zhodnocení

Úryvek

"3 ZDŮVODNĚNÍ POUŽITÝCH METOD A ANALÝZ - TEORETICKÉ SHRNUTÍ PROBLEMATIKY
3.1 Externí a interní analýza
Při controllingu se firma setkává s různými analytickými technikami. Provádění těchto analýz je jedním z úkolů controllingu a je nutné je provádět proto, abychom zjistili stávající stav (jak na tom jsme), a jestli jsme schopni se zdroji, které máme k dispozici, docílit stavu požadovaného.
Mezi tyto analýzy patří zejména SWOT analýza, která mapuje silné a slabé stránky firmy, tedy interní prostředí společnosti a také se snaží využívat určitých příležitostí a vyva-rovat se rizik, které vyplývají z externího prostředí.
Dále by si společnost měla určit, jaké jsou její hlavní faktory úspěšnosti, tzv. kritické faktory úspěchu (KFÚ). Výčet těchto faktorů ukáže, které nejvíce přispívají ke konkurence-schopnosti společnosti.
Také se využívá analýza VRIO, která hodnotí zdroje organizace z hlediska jejich hod-noty, vzácnosti, napodobitelnosti a uspořádání neboli organizace. Těmito zdroji jsou finanční zdroje, lidské zdroje, materiální zdroje a nemateriální zdroje.
Další analytická technika sloužící k analýze okolního prostředí organizace je tzv. PEST analýza. Jedná se o působení vnějších faktorů, jako jsou faktory politické, ekonomické, soci-ální a technologické. Podstatou analýzy je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty nejvý-znamnější jevy, události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat organizaci.
Dalšími metodami jsou: Analýza Porterova modelu 5 konkurenčních sil, BCG mati-ce.

3.2 Vyhodnocení analýz
Množství údajů získaných prostřednictvím externí a interní analýzy je vhodné ve zjed-nodušené a přehledné formě shrnout tak, aby měl management všechny podstatné informace k dispozici. Díky interním informacím má společnost přehled o svých schopnostech a tím pádem konkurenčních výhodách, na druhou stranu externí informace usnadňují reakce na změny, které přicházejí z okolí.

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU CONTROLLINGU
4.1 Základní cíle a úlohy controllingu ve společnosti
Cílem controllingu ve společnosti je zejména zajištění životaschopnosti podniku, tedy udržení zdravého vývoje podniku i v budoucnosti.
Především by měl podnik vytvořit předpoklady k tomu, aby byl schopen se přizpůsobo-vat vývoji vnějšího prostředí. Vhodným prostředkem jsou relevantní informace. Tzn. společ-nost sleduje tržní prostředí a provádí jeho analýzu, rozbor rizik a příležitostí, analýzu silných a slabých stránek podniku v kontextu tržního prostředí.
Dalšími cílem pro společnost XY je mít nezbytný dostatek informací, ale také vhodný kontrolní systém. Jinými slovy vedoucí pracovníci musí mít průběžně k dispozici srovnání skutečných výsledků s plánovanými hodnotami, identifikaci případných odchylek a jejich příčin, aby byli schopni včas reagovat na případný negativní vývoj a učinit taková opatření, která by další vývoj podniku vhodně usměrnila.
Také veškeré podnikové aktivity k dosahování stanovených podnikových cílů musí mít podnik sladěn a průběžně je musí koordinovat. Důležitým faktorem, který může zásadním způsobem ovlivnit výsledek úsilí o koordinaci podnikových činností, je jednak organizační struktura podniku, ale také podniková kultura.
Úkoly controllingu nejsou stanoveny organizační směrnicí, ale vychází z požadavků vr-cholového vedení. Úkoly, které jsou uvedeny v tabulce, jsou v současné době prováděné čin-nosti v oblasti controllingu. Převážnou část úkolů plní controller sám, některé společně s eko-nomickým ředitelem. Controller musí být v neustálém kontaktu s ostatními pracovníky, a to zejména s podnikovým managementem."

Poznámka

Práce je částečně kompilačního charakteru, některé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.
Analýzy jsou provedeny převážně formou tabulek, rozsah čistého textu činí cca 12 stran. Pasáž obsahují SWOT analýzu se shoduje s částí práce Visteon Autopal - analýza podnikové strategie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22477
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse