Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza využití půdy ve vztahu k agroekologickým podmínkám v okrese Kroměříž

Analýza využití půdy ve vztahu k agroekologickým podmínkám v okrese Kroměříž

Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Seminární práce obsahuje v první polovině analýzu přírodních poměrů v okrese Kroměříž, kde je rozebrána problematika vymezení okresu, jeho geologických a geomorfologických, klimatických, hydrologických a biogeografických poměrů. Následuje pak analýza využití půdy v okrese, která je vztažena k výše uvedeným charakteristikám. Druhá polovina je sestavena z tabulkových a mapových příloh, které blíže dokládají údaje popsané v první polovině.

Obsah

1.
Charakteristika přírodních podmínek v okrese Kroměříž
2.
Základní vymezení
3.
Geologický vývoj a stavba území, geomorfologické členění
4.
Klimatické poměry
5.
Hydrologická charakteristika
6.
Půdní pokryv
7.
Biogeografická charakteristika
8.
Geografická analýza agroekologických podmínek v okrese Kroměříž ve vztahu k land use
9.
Slovník užitých pojmů
10.
Použitá literatura
11.
Přílohy

Úryvek

"Geologický vývoj a stavba území, geomorfologické členění

V okrese Kroměříž je zastoupena šestice základních regionálních geologických jednotek. Terciér Hornomoravského úvalu zasahuje do území Kroměřížska v okolí řeky Moravy. Podél hranice s ostatním územím Zlínského kraje se nachází račanská geologická jednotka, která je zastoupena nejhojněji v celém kraji. V kraji další rozsáhlou jednotkou je slezská jednotka, která do kroměřížského okresu zasahuje na severovýchodě. Na pravé straně toku Moravy se nachází terciér karpatské prohlubně, tedy flyšové pásmo Západních Karpat a vnější skupina příkrovů. V jeho sousedství je ždánická a podslezská jednotka. V okresu Kroměříž se také vyskytují částečně i zastoupení slezské jednotky (v severovýchodní části okresu).
Středem okresu se táhne plochá poříční krajina, vzniklá na poklesové struktuře Hornomoravského úvalu ve Vněkarpatských sníženinách, vyplněna mladými tercierními a kvartérními sedimenty. Dominují zde široké údolní nivy. Okrajové části mají reliéf vyšší pahorkatinný a vrchovinný, na severovýchodě až hornatinný, s výjimkou okolí obce Rusava souvisle zalesněný.
Široká poříční niva Moravy, která sleduje severozápadně-jihovýchodní osu Hornomoravského úvalu, přechází k severovýchodu do stejně ploché, jen o málo vyšší Holešovské plošiny, protékané říčkami Rusavou a Moštěnkou. Jejich pramenná oblast je již v silně rozčleněné lesnaté hornatině Hostýnských vrchů v severovýchodní části okresu. V jejich předpolí jsou výrazné pahorky Chlum (418,4 m n. m.) a Bedlina (455,3 m n. m.). Na intenzivně zvrásněných flyšových horninách zde převládají hluboká údolí, příkré svahy a charakteristickým tvarem jsou pískovcové izolované skály. Okraj Podbeskydské pahorkatiny v okolí obcí Prusinovice a Bystřice pod Hostýnem patří k ploché geomorfologické jednotce zvané Kelčská pahorkatina. Hostýnské vrchy spadají k úpatní pahorkatině výrazným zlomovým svahem s pedimentem při úpatí.
Západně od údolí Moravy převládá erozně-denudační pahorkatinný až vrchovinný reliéf Středomoravských Karpat. Plochý povrch litenčické pahorkatiny vznikl na miocénních sedimentech a málo odolném flyši. Je to typická zemědělská krajina s převládajícími dlouhými mírnými svahy a s nevelkými lesními porosty v nejvyšších částech. Význačným bodem této části okresu je Kleštěnec (497,5 m n. m.). Pahorkatina je oddělená sníženinou Zdounecké brázdy, protékané říčkou Kotojedkou, od Chřibů tvořených odolnějšími horninami magurského flyše. Leží zde největší souvislý lesní porost ve vnitrozemí Moravy. Chřiby s vrcholem Brdo (586,7 m n. m.) tvoří svými dvěma širokými hřbety podružnou orografickou dominantu okresu a celé Střední Moravy.
Na území okresu Kroměříž se vyskytují usazené horniny Západních Karpat. Větší část okresu tvoří karpatská předhlubeň se sedimenty karpatu a badenu. V okolí Kroměříže byla sedimentace v období karpatu ukončena hrubými klastiky kroměřížského souvrství, jejichž valounový materiál byl odvozen z čela nasouvaných karpatských příkrovů. Sedimenty badenu se nevyvíjejí přímo z podložních šlíru karpatu, ale představují samostatný transgresní cyklus. Na území Střední Moravy je zastoupen pouze spodní baden.
Pliocenní usazeniny vyplňují prakticky celou oblast Hornomoravského úvalu, na východě zasahují až do Fryštácké brázdy na okresu Zlína a na západě i hluboko do oblasti flyšového pásma ve Chřibech. Z větší části jsou překryty kvartétními sedimenty. Největší část Hornomoravského úvalu zaujímá Středomoravská niva. U Chropyně dosahuje šířku 5 až 6 km, směrem k jihu se snižuje. Středomoravskou nivu kryjí kvartérní usazeniny ležící na starších sedimentech neogenní předhlubně a karpatského flyše. Na sever od vnějšího okraje karpatských příkrovů (Hulín-Kroměříž) jsou v přímém podloží kvartéru většinou pliopleistocenní sedimenty, které mají na území Středomoravské nivy velký plošný rozsah a mocnost (40-50 m). Nejstaršími jednoznačně kvártérními sedimenty na území Středomoravské nivy jsou sedimenty mindelu, vyplňující v mocnosti přes 50 m tektonický příkop mezi Hulínem, Tlumačovem a Kroměříží."

Poznámka

Práce je doprovázena velkým množstvím tabulek a map, čistého textu se v ní nachází zhruba 11 stran. Obsahuje také přehled pojmů a kvalitně zpracovanou literaturu. Je velmi dobře a přehledně zpracována.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7511
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse