Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče - vypracované otázky ke zkoušce

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Medicína

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Karlova 3. lékařská fakulta, Praha 10

Charakteristika: Práce je souborem vypracovaných 120 otázek ke zkoušce z oboru anesteziologie a resuscitace a intenzivní péče. Práce je dělena na dvě části. Otázky z resuscitace shrnují nemoci, při kterých může dojít k resuscitaci. Autor hledá příznaky nemocí, uvádí způsoby terapie a navrhuje léčbu. Závěr těchto otázek je zaměřen na popis postupu při resuscitaci novorozence, dítěte a dospělého člověka. Druhá část je uvozena otázkami o dělení anesteziologie, poté charakterizuje druhy anestezií. Text je velice odborný a je určen studentům medicíny.

Obsah

Resuscitace a intenzivní péče
1.
Diabetes mellitus: typy, akutní a chronické komplikace
1.1.
Typy
1.2.
Akutní komplikace
1.2.1.
Příznaky
1.2.2.
Terapie
1.3.
Hyperglykemické kóma
1.4.
Chronická komplikace
1.5.
Zásady terapie
2.
Respirační selhání
2.1.
Vyšetření a ošetření pacienta v akutní dechové tísni
3.
ARDS, ALI
3.1.
Definice
3.2.
Insults
3.3.
Časový průběh ARDS
3.4.
Klasifikace a dělení
3.5.
Klinika, diagnostika, komplikace
3.6.
Základní složky léčby
4.
Sedace na JIP
4.1.
Sedace a analgézie
5.
PNO
5.1.
Pneumotorax
5.1.1.
Úrazový pneumotorax
5.1.2.
Spontánní pneumotorax
5.1.3.
Tenzní pneumotorax
6.
Typy umělé plicní ventilace
6.1.
Cíl umělé plicní ventilace
6.2.
Rozdělení přístrojů
6.3.
PEEP
7.
Dehydratace a hyperhydratace
7.1.
Dělení dehydratací
7.2.
Klinické hodnocení dehydratace
7.3.
Základní rehydratační léčba
7.4.
Denní potřeba vody u dětí
7.5.
Hyperhydratace
7.5.1.
Hypertonická hyperhydratace
7.5.2.
Izotonická hyperhydratace
7.5.3.
Hypotonická hyperhydratace
8.
Poruchy elektrolytové rovnováhy
8.1.
Hyperosmolární syndrom
8.2.
Hyperosmolalita plasmy
8.3.
Korekce poruch osmolality
9.
Poruchy acidobazické rovnováhy
9.1.
Rozdělení
9.2.
Vyšetření krevních plynů podle Astrupa
9.3.
Korekční systémy ABR
10.
Respirační acidosa a alkalosa – příčiny, korekce, terapie
11.
Metabolická acidosa, alkalosa – příčiny, korekce, terapie
12.
Způsoby udržení fyziologického pH – pufry
13.
Vyšetření ABR
14.
Smrt mozku – dg., transplantační zákon
14.1.
Diagnostika smrti mozku
14.2.
Nepřípustnost odběru
15.
Enterální výživa
15.1.
Indikace enterální výživy
15.2.
Cíle
15.3.
Kontradikce
15.4.
Výhody
15.5.
Indikace k NGS
15.6.
Sipping
16.
Parenterální výživa
16.1.
Indikace PN
16.2.
Kontradikce PN
16.3.
Výhody PN
16.4.
Nevýhody PN
16.5.
Způsob podání PV
16.6.
Přístupové cesty PV
16.7.
Typy PV
16.8.
Složení parenterální výživy
17.
Stresový vřed – prevence, příčiny, dg, terapie
18.
Intoxikace – rozdělení
18.1.
Hlavní klinické příznaky u akutních otrav
19.
Vyvolání zvracení u intoxikací
19.1.
Podmínky užití
19.2.
Kontraindikace zvracení
20.
Intoxikace paracetamolem
20.1.
Příznaky
20.2.
Terapie intoxikace paracetamolem
21.
Intoxikace metanolem, etylenglykolem
21.1.
Příčiny
21.2.
Projevy
21.3.
Léčba
21.4.
Otrava metanolem
22.
Intoxikace CO
22.1.
Příznaky otravy oxidem uhelnatým
22.2.
První pomoc, léčba při otravě
23.
Antidota u intoxikací
23.1
Nespecifická antidota
23.2.
Specifická antidota
24.
Šok definice, příznaky
25.
Druhy šoku
26.
Hypovolemický šok
27.
Anafylaktický šok
28.
Poruchy srážení krve navozené léky
28.1.
Hormonální léčba a antikoncepce
29.
Diseminovaná intravaskulární koagulace
29.1.
Historie
30.
Systém ABO – antigeny, aglutininy
30.1.
Chemická podstata aglutinogenů a aglutininů
30.2.
Podskupiny
30.3.
Rh systém
31.
Pravidla transfuse alogenní krve
31.1.
Posttransfuzní komplikace
32.
Komplikace TRF
33.
Typy náhradních roztoků
33.1.
Krystaloidy
33.2.
Koloidy
34.
Kanylace periferní ho žilního systému – provedení, komplikace, místa vpichu
35.
Kanylace centrálního žilního systému – provedení, komplikace, místa vpichu
35.1.
Komplikace
35.2.
Vena jugularis interna
35.3.
Vena subclavia
35.4.
Vena femoralis
36.
Kanylace arterie – indikace, Allenův test, vlastní provedení
36.1.
Komplikace
36.2.
Allenův test
37.
Zásady péče o CVK
38.
Zásady péče o invazivní vstupy
39.
Druhy invazivních vstupů
40.
Rizika invazivních vstupů
40.1.
Komplikace žilních přístupů
40.2.
Komplikace centrálního žilního katetru
40.3.
Komplikace arteriálního katetru
40.4
Komplikace intraoseálního přístupu
41.
Princip hemodialýzy, hemofiltrace
41.1.
Hemodialýza
41.2.
Typy dialýzy
41.3.
Pacient na dialýze
41.4.
Peritoneální dialýza
41.5.
Hemofiltrace
42.
Akutní renální selhání
42.1.
Příčiny
42.2.
Příznaky akutního selhání ledvin
43.
Indikace eliminačních metod
44.
Astma bronchiale – definice, patofyziologie, diagnostika
45.
Astma bronchiale – monitorace, základní terapie
46.
Astma bronchiale – indikace UPV
47.
Chronická bronchiální obstrukce - CHOPN
47.1.
Příznaky
47.2.
Diagnostika a terapie
48.
Příjem popáleného pacienta
48.1.
Diagnostika
48.2.
Terapie
48.3.
Mírné popáleniny
48.4.
Pravidlo devíti
48.5.
Zápach z úst
49.
Sepse – obecně, SIRS, sepse, septický šok
50.
Sepse – terapie
50.1.
Odstranění zdroje sepse
50.2.
Léčba infekce
50.3.
Léčba oběhových změn
50.4.
Léčba respiračního selhání
51.
Bezvědomí – příčiny
51.1.
Poruchy vědomí
51.2.
Glasgow Coma Scale
51.3.
Péče o postiženého v bezvědomí
52.
Péče o pacienty s intrakraniálním poraněním
52.1.
Monitorování
53.
Příjem polytraumatizovaného pacienta
54.
Křečové stavy
54.1.
Léčba
55.
Poruchy srdečního rytmu
55.1.
Klasifikace arytmií
55.2.
Příčiny arytmií
55.3.
Klinický obraz
55.4.
Diagnostika
56.
Postupy při základní neodkladné resuscitaci dospělého
56.1.
Kontrola bezpečnosti
56.2.
Kontrola vědomí zachraňovaného
56.3.
Zachránce zjišťuje, zda pacient dýchá
56.4.
Zajištění volných dýchacích cest
56.5.
Resuscitace
57.
Postupy při základní neodkladné resuscitaci dítěte
58.
Postupy při rozšířené neodkladné resuscitaci dospělého
59.
Resuscitace novorozence
60.
Nozokomiální infekce
60.1.
Definice nozokomiálních nákaz
60.2.
Rozdělení nozokomiálních nákaz
60.3.
Formy a přenos původce nozokomiální nákazy

Anesteziologie
1.
Rozdělení anestezie
1.1.
Inhalační anestezie
1.2.
Intravenózní anestezie
1.3.
Doplňovaná anestezie
2.
Klasifikace ASA
3.
Předoperační vyšetření
4.
Chronická medikace v perioperačním období
5.
Poučený souhlas s anestezií
6.
Odložení plánované operace – nejčastější důvody
7.
Premedikace – cíle
8.
Premedikace – možnosti podání
8.1.
Analgezie
8.2.
Aplikační principy
9.
Inhalační anestetika plynná
9.1.
Oxid dusný
9.2.
Xenon
9.3.
Kyslík
10.
Inhalační anestetika kapalná
10.1.
Dietyléter
10.2.
Isofluran
10.3.
Sevofluran
10.4.
Desfluran
11.
Intravenózní anestetika
11.1.
Thiopental
11.2.
Metohexital
11.3.
Ketamin
11.4.
Propofol
12.
Benzodiazepiny – účinky, antidota
13.
Opioidy fentanylové řady
14.
Opioidy – rozdělení, antidota
15.
Svalová relaxancia – rozdělení a mechanismus účinku
16.
Suxametonium
17.
Nedopolarizující svalová relaxancia
18.
Antidota svalových ralaxancií – mechanismus účinku
19.
Monitorace účinku svalových relaxancií
20.
Doplňovaná anestezie, TIVA, VIMA, MAC
21.
Anesteziologický přístroj
21.1
Základní bezpečnostní kritéria
22.
Dýchací systémy
23.
Kombinovaná anestezie
24.
Ketamin
25.
Monitorace během anestezie
26.
Dokumentace o průběhu anestezie
27.
Předání pacienta po anestezii
28.
Místní anestezie – rozdělení
29.
Kontraindikace místní anestezie
30.
Toxická reakce na místní anestetika – neurotoxicita
31.
Toxická reakce na místní anestetika – kardiotoxicita
32.
Neuroaxiální blokády – rozdělení, srovnání jednotlivých typů
33.
Léky na ovlivnění hemokoagulace a neuroaxiální anestezie
34.
Komplikace neuroaxiální anestezie
35.
Subarachnoidální anestezie
36.
Epidurální anestezie jednorázová
37.
Epidurální anestezie kontinuální
38.
Kaudální blokáda
39.
Zajištění dýchacích cest v anesteziologii – rozdělení
39.1.
Obličejová maska
39.2.
Vzduchovody
40.
Tracheální intubace
41.
Laryngeální maska
42.
Predikce obtížné intubace
43.
Postupy v situaci nelze ventilovat/nelze intubovat
44.
Předoperační lačnění
45.
Aspirace žaludečního obsahu
46.
Nežádoucí účinky neléčené pooperační bolesti
47.
Měření pooperační bolesti, zásady léčby
48.
Rozdělení zodpovědnosti za léčbu pooperační bolesti
49.
Analgetika antipyretika
50.
Nesteroidní antiflogistika – základní rozdělení, mechanismus účinku
51.
Opioidy – rozdělení, nežádoucí účinky
52.
Pacientem řízená analgezie
53.
Maligní hypertermie
54.
Anestezie pro akutní výkon
55.
Ambulantní anestezie
56.
Anestezie pro císařský řez
57.
Porodnická analgezie
58.
Analgosedace
59.
Možnosti náhrady krevní ztráty během operace
60.
Tepelná homeostáza během operace

Úryvek

"2. Respirační selhání
Respirační selhání je možné diferencovat na
- Hypoxické
- hyperkapnické
- smíšené, tj. hypoxicko-hyperkapnické.
Z hlediska trvání poruchy je možné rozlišovat respirační nedostatečnost
- akutní a
- chronickou.
Obecně je však vždy možné rozlišit dva fenomény: selhání oxygenace a selhání ventilace.
Respirační selhání je stav navozený závažnou plicní poruchou transportu kyslíku, která nedovoluje dostatečnou dodávku kyslíku do tkání (selhání oxygenace - respirační selhání hypoxické, parciální) a stejně tak i adekvání eliminaci oxidu uhličitého (selhání ventilace - respirační selhání hyperkapnické). Respirační selhání je provázeno narůstající energetickou potřebou vyvolanou postupným nárůstem dechové práce.
V klinické praxi je hyperkapnické selhání provázené i selháním oxygenace. Proto hovoříme o respiračním selhání globálním, globální respirační nedostatečnosti či o selhání hypoxicko-hyperkapnickém.
Za hypoxemii je možno označit stav, který je provázen poklesem parciální tenze kyslíku pod 9 kPa.
Hypoventilace je spojena se vzestupem parciálního tlaku oxidu uhličitého nad 6,0 kPa.
Obecně je obtížné stanovit kritéria pro stav označovaný jako akutní respirační nedostatečnost.
Definice je zpravidla vázána na klinickou symptomatologii a hodnoty arteriálních krevních plynů. Za limit oxygenační považujeme pokles parciální tenze kyslíku v arteriální krvi pod 6,7 kPa při spontánním dýchání vzduchu v kombinaci s navýšením dechové frekvence nad 35/min. Stejně významným indikátorem tohoto stavu je vzestup hladin PaCO2 nad 7,3 kPa.
Arteriální hypoxemie může být způsobena nízkou koncentrací kyslíku v inspirované směsi (FiO2), hypoventilací, poruchou difúze kyslíku, poruchou ventilačně-perfúzní, zkratem nebo desaturací smíšené žilní krve.
- selhání centrální - intoxikace sedativy, opiáty, krvácení do mozku, trauma atd.,
- postižení mozkového kmene a míchy - tetanus, trauma, onemocnění postihující motorické neurony
- nervosvalová postižení - syndrom Guillain-Barré, polyneuropatie,
- postižení hrudní stěny a její svaloviny - vlající hrudník, podání některých léků - nervosvalové blokátory
- postižení dýchacích cest - obstrukce horních dýchacích cest - epiglotitis, laryngitis, obstrukce distálních dýchacích cest - astma,
- postižení parenchymu - pneumonie, akutní syndrom dechové tísně, fibróza, tumory plicní,
- postižení mimoplicní - pneumotorax, hemotorax
- postižení oběhu - plicní embolie, srdeční selhání.
Vyšetření a ošetření pacienta v akutní dechové tísni
Okamžité zabezpečení ABC: dýchací cesty (airway), dýchání (breathing) a krevní oběh (cirkulation).
V případě selhání přivolání pomoci a zahájení kardiopulmonální resustitace. Povšimni si pozitivních a negativních faktorů, začni s těmi, které ohrožují na životě (ABC) a postupuj k těm méně závažným.

3. ARDS, ALI

Definice
ARDS: Syndrom dechové tísně dospělých, šoková plíce. ARDS bývá reakcí na těžké onemocnění dýchacího ústrojí či na celkové stavy (šok, septické stavy, toxické poškození). Narušena je tvorba surfaktantu, jsou poškozeny pneumocyty, plicní kapiláry a dochází k zánětlivým změnám s tvorbou hyalinních blanek, vzniká edém plic a kolaps alveolů.
Akutní respirační distress syndrom (ARDS) je definován jako difuzní buněčná dysfunkce plicního parenchymu vyvolaná faktory, které jsou součástí celkové zánětlivé reakce organismu na přímé či nepřímé poškození (inzult). Vlastní syndrom je pak charakterizován
- abnormálním nálezem v hodnotách krevních plynů
- typickým RTG obrazem plic.
Na základě kvantifikace těchto abnormálních nálezů jsou dnes definovány dvě základní klinické jednotky:
- acute lung injury (ALI)
- acute respiratory distress syndrome (ARDS).
Insults
- šokové stavy
- trauma
- aspirace
- inhalace toxických látek
- systémová intoxikace
- DIC, transfuze masivní
- jiné - pankreatitis, malignity, eklampsie
příznaky
- dušnost
- tachypnoe
- hypoxemie
- cyanoza
- změny na RTG
- známky selhávání dalších orgánů
časový průběh ARDS
časná fáze (fáze akutní zánětlivé reakce)
- doba trvání: hodiny, dny
- stimulace makrofágů k produkci TNF a interleukinů
- agregace neutrofilů v plicních kapilárách, stimulace produkce proteáz
- edém, zvýšení plicní permeability, vznik plicní hypertenze"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Klíčové informace jsou zvýrazněny tučně, kurzívou, barevně či podtržením. Součástí textu jsou obrázky, schémata a tabulky. Čistý text je v rozsahu cca 85 stran. Jednotlivé otázky jsou v rozmezí 1 - 2 stran. Text obsahuje pravopisné chyby a překlepy. K porozumění textu je zapotřebí latiny a znalostí z oboru medicíny. Je zde velké množství zkratek. Otázky jsou určeny pro zkoušku z anesteziologie a resuscitace a intenzivní péče na Lékařské fakultě hygienické Univerzity Karlovy v Praze.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23053
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse