Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Anglická morfologie - výpisky z přednášek ke zkoušce

Anglická morfologie - výpisky z přednášek ke zkoušce

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Česko-anglicky psané přednášky z dvousemestrálního kurzu anglické morfologie rozdělené dle zkušebních okruhů. Zahrnují komplexní přípravu ke zkoušce z tohoto oboru.

Obsah

1.
Morfologie
2.
Základní pojmy : morfém, slovní druh, gramatické kategorie
3.
Morfologie
3.1.
Morfy
3.2.
Morfém
3.3.
Základní paradigma
3.4.
Flexivní morfy
4.
Slovo a jeho části
4.1.
Slova autosémantická a synsémantická
4.2.
Tvoření slov
4.3.
Slovní druhy- 2 názory
5.
Substantivum a jeho rysy morfologické, sémantické a syntaktické
6.
Podstatná jména
6.1.
Klasifikace
7.
Gramatické kategorie anglického substantiva v konfrontaci s češtinou
7.1.
Číslo
7.2.
Počitatelnost
7.3.
Určenost
7.4.
Rod
7.5.
Pád
9.
Nepravidelné a supletivní plurály. Cizí formy plurálu.
9.1.
Tvoření plurálu nepravidelně
9.2.
Neoznačené plurály
9.3.
Cizí plurály
10.
Gramatická kategorie počitatelnosti
10.1.
Podstata rozdílu počitatelný – nepočitatelný
10.2.
Přechod nepočitatelných substantiv k počitatelnosti
11.
Kvantifikátory a partitiva
11.1.
Kvantifikátory
11.2.
Partitiva
12.
Generická a specifická funkce členu
12.1.
Reference generická
12.2.
Reference singulativní, určitá
12.3.
Reference singulativní, neurčitá
12.4.
Referent specifický x nespecifický
13.
Poměr členů k jiných výrazům pro určitost a neurčitost
13.1.
Demonstrativa
14.
Jednotlivé funkce určitého a neurčitého členu. Tradicionalismy.
14.1.
Determinace substantiv …. Přísudku a doplňku
14.2.
Determinace u vlastních jmen
14.3.
Vlastní jména osobní
14.4.
Vlastní jména zeměpisná
14.5.
Ostatní vlastní jména
14.6.
Zvláštní případy determinace
14.7.
Kolísání u určitého členu
14.8.
Ustálené vazby
14.9.
Tradicionalismy
15.
Gramatická kategorie rodu
15.1.
Zvířata
15.2.
Rod neurčitých zájmen
15.3.
Personifikace
15.4.
Personifikace v krásné literatuře
15.5.
Gramatická kategorie rodu – tender
16.
Pádový systém aj = case, analytické vyjadřování pádových vztahů, konkurence „of“ se „saským genitivem“
16.1.
Význam genitivu
17.
Zájmena, jejich funkce, tvar a užití
18.
Zájmena osobní, přivlastňovací a ukazovací
19.
Zájmena zvratná, zdůrazňovací a relační
20.
Zájmena tázací a vztažná
21.
Zájmena neurčitá
21.1.
Univerzální kvantifikátory
21.2.
Temporální adverbia always, every time
21.3.
Existenciální kvantifikátory
21.4.
Záporné kvantifikátory
21.5.
Kvantifikátory označující různou velikost množství nebo počtu
22.
Číslovky základní, řadové, násobné, podílné
23.
Adverbium, jeho tvary, stupňování (nepravidelnosti)
24.
Užití adverbií a jejich postavení ve větě
25.
Formální a funkční charakteristika anglických sloves
26.
Klasifikace sloves
26.1.
Klasifikace podle formy
27.
Nepravidelná slovesa
28.
určité a neurčité tvary slovesné
29.
Gerundium a participium
29.1.
Funkce infinitivu
30.
Gramatické kategorie anglického slovesa. Kategorie osoby a čísla (shoda)
31.
Kategorie slovesného času. Hlavní časové plány v konfrontaci s češtinou
32.
Čas přítomný, tvoření a užití
33.
Préteritum, tvoření a užití
34.
Přítomné perfektum, tvoření a užití
35.
Minulé perfektum, tvoření a užití
36.
Vyjadřování budoucnosti. Budoucí perfektum, tvoření a užití
37.
Progresivní a perfektivní aspekt
38.
Souslednost časů
38.1.
Pravidla sousledností neplatí
38.2.
Konjunktiv
38.3.
Posuny modálních sloves v časové souslednosti
39.
Slovesný rod
39.1.
Přechodnost a nepřechodnost sloves
39.2.
Přechodná slovesa
39.3.
Stupně přechodnosti
40.
Sloveso GET v pasivních konstrukcích
41.1.
Mediopasívum
42.
Kategorie slovesného způsobu
42.1.
Indikativ
42.2.
Imperativ
42.3.
Kondicionál
42.4.
Konjunktiv (ve zbytcích)
43.
Spojky
43.1.
Souřadící
43.2.
Podřadící
44.
Citoslovce

Úryvek

"1)Morfologie- zkoumá větu na úrovni slova a slovních spojení
základní funkcí jazyka je sloužit jako prostředek komunikace. Ta má 2 složky:
1) pojmenovávací
2) usouvztažňovací
(jsou to pojmenování do vztahu)
 gramatický popis jazyka
gramatická stavba- 1) morfologie= nauka o jazykových tvarech řazených v systémy podle formálních kritérií. Pojednává o struktuře a vnitřních obměnách slova.
2) syntax pojednává o struktuře a vnitřních obměnách věty.
-jsou prostředky pro vyjadřování syntaktických vztahů. (V GB se nazývají souhrnně syntax)
slovo= nejmenší jednotka schopná vydělení a autonomie ve větě, je přemístitelná uvnitř věty a může sama v okrajových případech fungovat jako jednočlenná věta (help, fire, gently, ..). Slovo může být minimální větou.
Slovo není nikdy aritmetickým součtem fonémů, ze kterých se skládá, ale má vždy celostní význam a funkce, které chybí jednotlivým fonémům.

Jazyková jednotka není jenom mechanický součet, ale má celkovostní složky, které se nemusí v jednotlivých částech projevovat a nedá se izolovat.

Slova se dělí na menší významové jednotky – morfémy= nejmenší shluk fonémů, nebo fonémy jež jsou zatíženy významem.
Slovo je samostatná, dále dělitelná jednotka
Morfém je nesamostatná, dále nedělitelná jednotka.
jednofonémové morfémy a, i (v čj)
[ai] I, eye (v aj)
jednomorfémové slovo- splývá slovo s morfem
v aj je jich více než v čj
- pokud je morfémů více, jedná se o polymorfémovou strukturu
př. aj domácí: free/dom
hard/ship
help/less
přejatá: ir/regular/ity
simpl/ify

slova autosémantická= plnovýznamová mohou sama o sobě realizovat větu (stop, gently, attantion). Jsou to slova vyskytující se jako větné členy. Např. příslovečné určení způsobu.

slova synsémantická= neplnovýznamová- členy, determinanty, tvary zkrácené (‘s,‘ve,‘d)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Každá z otázek dosahuje cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18905
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse