Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Anna Freudová: Já a obranné mechanismy

Anna Freudová: Já a obranné mechanismy


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., Praha 4 – Háje

Charakteristika: Seminární práce pro předmět Psychopatologie dětí a dospívajících seznamuje s hlavními myšlenkami formulovanými v díle Anny Freudové Já a obranné mechanismy. Text probírá podmínky a faktory rozvoje koncepce obranných mechanismů a dále pojednává o jejich druzích, principech fungování či výskytu. Na závěr je shrnut význam a vliv díla a posuny v jeho interpretaci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obranné mechanismy
3.
Předstupeň obrany
4.
Kombinované obranné mechanismy
5.
Obranné mechanismy v pubertě
6.
Diskuse a závěr

Úryvek

"Obranné mechanismy Anna Freudová zdůrazňuje, že v době napsání knihy, již nebyl primárním zájmem psychoanalýzy pouze nevědomí, ale důkladné poznání všech tří instancí strukturálního systému, jak ve vědomé, tak i v nevědomé části a navrhuje, aby se pro takto zaměřenou psychoanalýzu přestal používat označení hlubinná psychologie, kterou spojuje zejména se zkoumáním nevědomí. Pro Freuda, který mechanismus obrany definuje jako nevědomí proces chránící jedince proti bolestným emocím, myšlenkám a pudům, nebyl obranný mechanismus Já ústředním prvkem terapeutického procesu. Myšlenku obranného mechanismu dále systematicky rozvíjela Freudova dcera Anna, která předpokládala, že je obranný mechanismus spouštěn prostřednictvím Já na základě varování signální úzkostí, když jedinci hrozií ztráta vnitřní psychické rovnováhy. Pomocí obranného mechanismu jsou převedeny rušivé impulsy z Ono do pro Já akceptovatelné formy nebo jsou nevědomě či vědomě potlačeny. Díky teoretické práci Freudové, která svojí teorii dokazovala empiricky, na základě své terepeutické práce s dětmi a mládeží, se věnovala zkoumání obranných mechanismů potřebná pozornost. V současnosti by byl psychoanalytický diagnostický proces považován za nekompletní, pokud by neobsahoval i určení dominantního obranného mechanismu.
Proč došlo k tomuto důrazu na analyzování Já? Freudová se domnívala, že se pouze prostřednictvím analýzy Já, ve kterém probíhají sekundární procesy, a jeho reakcí na pudové impulsy z Ono, ve kterém probíhají rozumem nezpracovatelné primární procesy, může analytik dozvědět, co se děje ve zbylých instancích Ono a Nadjá. Podle Freudové práce analytika spočívá v tom, že pozorovaný obraz vzniklý vzájemným působením Ono, Já a Nadjá rozloží na položky jednotlivých instancí. Domnívám se, že však jedná spíše jeden z úvodních kroků celkového postupu, ve kterém je nutné identifikovat konflikt mezi Ono, Já a Nadjá a v dalších krocích pak pomoci pacientovi s nalezením řešení, které by nebylo maladaptivní. Při pozorování výpadu z Ono a Já a reakcí na výpady nesmí být zaměňovány nové vlastnosti spontánního sebeutváření Já a obranné mechanismy vytvořené ze starého konfliktu. Freudová se domnívala, že je možné tyto obranné mechanismy identifikovat podle jejich nutkavého charakteru."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505c2e1b40c4f.zip (245 kB)
Nezabalený formát:
Ja_a_obranne_mechanismy.pdf (256 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse