Antická literatura

Kategorie: Literatura, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o., Kladno - Kročehlavy

Charakteristika: Práce obsahuje antickou literaturu. Popisuje období a známé autory Řecka a Říma. Nakonec jsou zde i poznámky.

Obsah

1.
Řecko
2.
Řím
3.
Poznámky

Úryvek

"¤ECKO
období archaické (8.-6. st. pfi. n. l.)
HOMÉR; 8. st. pfi. n. l.; napsal nejstar‰í evropské
slovesné památky.
• Ílias - váleãn˘ epos; stfiet ¤ekÛ s Trójany (Trója
= Ílion); 51 dní desátého roku války; bohové
i hrdinové.
• Odyssea - bloudûní ithackého krále Odyssea
pfii návratu z války; motivy pouÏívané dodnes
- Sirény, Kirké...
HESIODOS; tvÛrce didaktick˘ch eposÛ
• Práce a dny
SAPFÓ (7.-6. st. pfi. n. l.); básnífika Ïijící na ostrovû
Lesbos; milostné básnû; monodická poezie =
doprovázená lyrou.
ANAKREON (6. st. pfi. n. l.); ver‰e oslavující víno,
Ïeny, zpûv - anakreontská poezie = milostné a
pijácké písnû.
PINDAROS (522-446 pfi. n. l.); autor sborové =
chorické lyriky
AISÓPOS /EZOP/ (asi 6. st. pfi. n. l.); tvÛrce bajek
období attické (5.-4. st. pfi. n. l.)
Rozvoj dramatu; pÛvodnû hry na oslavu boha Dion
˘sa - rozvojem vznik tragédie a komedie.
AISCHYLOS (525-456 pfi. n. l.); zakladatel fiecké
tragédie
• Oresteia - dramatická trilogie; král Agamemnon
je zabit vlastní Ïenou Klytaimestrou a jejím
milencem Aigisthem, AgamemnonÛv syn
Orestes se po létech vrací z ciziny a z pfiíkazu
boha Apollóna zabíjí matku i jejího milence,
nakonec není potrestán.
• Spoutan˘ Prométheus; Prosebnice; Per‰ané;
Sedm proti Thébám
SOFOKLES (496-406 pfi. n. l.); roz‰ífiil dialogy o
tfietího herce.
• Antigona - klasická fiecká tragédie; zákon
vládcÛ x zákon morálky; Antigona pohfibí i pfies
zákaz svého bratra a je za to potrestána.
• Král Oidipus - Oidipus zavraÏdí nevûdomky
svého otce a spáchá incestní ãin se svou matkou,
následky tûchto ãinÛ trpí celé Théby, král
se oslepí, aby nevidûl tyto hrÛzy.
• Elektra - Agamemnonova dcera Elektra pomstí
smrt svého otce.
EURIPIDES (480-406 pfi. n. l.); uÏ ne konflikt ãlovûka
proti osudu, ale lidí navzájem
• Medea - hlavní hrdinka opou‰tí s vÛdcem argonautÛ
Jasonem svou vlast, kdyÏ je poté zrazena
a podvedena, zabíjí Jasonovy dûti i jeho
otce a novou Ïenu.
ARISTOFANES (445-386 pfi. n. l.); autor komedií;
aktuální naráÏky
• Ptáci - symbolická pfiedstava ideální spoleãnosti
• Lysistrata - protiváleãná satira
• Îáby, Jezdci, Mír - satirické hry
HERODOTOS (484-425 pfi. n. l.); otec moderní
historie
• Dûjiny - události fiecko-persk˘ch válek; zásahy
bohÛ
THUKYDIDES (460-396 pfi. n. l.); rozvoj historické
prózy
• Dûjiny peloponéské války
DEMOSTHENES (384-322 pfi. n. l.); autor filipik =
útoãné projevy proti Filipu Makedonskému; v˘-
born˘ fieãník
PLATON (427-347 pfi. n. l.); filozof; díla formou
dialogu; svût idejí, existující nezávisle na na‰em
svûtû."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29384
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse