Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Aplikovaná psychologie - otázky k SZZk

Aplikovaná psychologie - otázky k SZZk

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky postihují základy psychologie, vývojovou psychologii, sociální psychologii, techniky poznávání osobnosti a psychodiagnostiku. Součástí je abecedně seřazený slovník všech souvisejících psychologických pojmů. Osvojení si pojmů dle slovníku usnadňuje následné učení, neboť se jedná o pojmy, které se prolínají v rámci otázek.

Obsah

1.1
Předmět a metody psychologie.
1.2
Vývojová období – novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk (školní zralost a školní způsobilost).
1.3
Sociální skupiny a jejich třídění.
2.1
Základní a aplikované psychologické disciplíny.
2.2
Vývojová období – mladší školní věk, období pubescence
2.3
Náročné životní situace a jejich zvládání.
3.1
Vztahy psychologie s jinými vědami
3.2
Verbální komunikace.
3.3
Introspekce a autoregulace.
4.1
Extrospekce.
4.2
Kognitivní procesy – vnímání, představování a myšlení. Smyslové vady.
4.3
Nonverbální komunikace.
5.1
Hlavní směry současné psychologie.
5.2
Biologická determinace lidské psychiky. Dědičnost.
5.3
Asertivita a prosociální chování.
6.1
Sociální a kulturní determinace vývoje lidské psychiky.
6.2
Sociální percepce.
6.3
Příčiny školní neúspěšnosti.
7.1
Socializace jako proces sociálního učení. Styly výchovy.
7.2
Psychický vývoj – jeho zákonitosti a projevy.
7.3
Psychická deprivace a subdeprivace.
8.1
Periodizace psychického vývoje.
8.2
Konflikty intrapersonální.
8.3
Dificility.
9.1
Rodina - funkční, dysfunkční, afunkční.
9.2
Paměť, styly učení.
9.3
Sebepoznávání, sebeuvědomění, sebepojetí, sebehodnocení.
10.1
Adolescence v užším a širším pojetí.
10.2
Konflikty interpersonální. Pedagogenie.
10.3
Eustres, distres, syndrom vyhoření.
11.1
Studijní a profesní orientace, adaptace a maladaptace.
11.2
Vědomí, pozornost – jejich druhy a vlastnosti.
11.3
Sociální role a pozice.
12.1
Dospělost z hlediska ontogenické psychologie.
12.2
Metakomunikace.
12.3
Sociometrie.
13.1
Staří – aktivní a činné.
13.2
Osobnost a zdraví.
13.3
Normy sociálního chování, sociální kontrola.
14.
1Tvořivost, její druhy a poznávání.
14.2
Sociálně-psychologický výcvik a utváření sociálních dovedností.
14.3
Psychologie zdraví a nemoci. Úraz a defekt.
15.1
Inteligence. Konvergentní a divergentní myšlení.
15.2
Požadavky na psychodiagnostiku
15.3
Psychologické a psychopatologické aspekty sexuality.
16.1
Řeč a kultura řečového projevu (závady a poruchy řeči, dysfázie, afázie).
16.2
Učení a jeho druhy.
16.3
Sociální rituály.
17.1
Emoce a city. Afekty a nálady. Kultivace.
17.
2 Experiment a výzkum v psychologii.
17.3
Únava a její druhy. Odpočinek a relaxace.
18.1
Motivace osobnosti.
18.2
Patopsychologie.
18.3
Koncepce duševní normality a abnormality.
19.1
Temperament a jeho typologie.
19.2
Příčiny poruch duševního zdraví.
19.3
Projekční metody poznávání osobnosti.
20.1
Charakterové vlastnosti a vztahy.
20.2
Vlohy, schopnosti a jejich třídění (nadání, talent, genialita). Mentální retardace.
20.3
Dětská hra.
21.1
Osobnost – její vznik a vývoj.
21.2
Základní metody diagnostiky psychického vývoje.
21.3
Aktivní přizpůsobovací techniky.
22.1Struktura a dynamika osobnosti.
22.2
Pozorování člověka v mezních a zátěžových situacích.
22.3
Intropunitivní chování, egogenie.
23.1
Vztah pojmů vývoj, výchova, zrání a učení.
23.2
Rozhovor jako metoda poznávání a formování osobnosti.
23.3
Poruchy chování osobnosti – drogové závislosti.
24.1
Sociální mobilita (horizontální a vertikální).
24.2
Konstituční vlastnosti osobnosti.
24.3
Didaktické testy.
25.1
Styly vedení a řízení skupiny.
25.2
Osobnost sociálního pedagoga.
25.3
Dotazníková metoda.
26.1Sociální interakce.
26.2
Výrazové vlastnosti osobnosti.
26.3
Životopis jako metoda poznávání osobnosti.
27.1
Rudimentální osobnost a její hodnotová orientace.
27.2
Pasivní přizpůsobovací techniky.
27.3
Prevence závad a poruch.
28.1
Adjustovaná osobnost.
28.2
Efektivní pracovní skupiny.
28.3
Anamnéza, katamnéza, diagnóza, prognóza.
29.1
Kultivovaná osobnost.
29.2
Poznávání a utváření postojů a vztahů.
29.3
Analýza školního vysvědčení.
30.1Výsledky učení.
30.2
Sociální zátěž. Frustrační tolerance.
30.3
Intervenční, reedukační a poradenské přístupy.
31.
Přehled hlavních psychologických pojmů

Úryvek

"Hlavní směry současné psychologie :

1. Psychologie hlubinná
Jde o souhrnné označení psychologických směrů, které pracují s hlubšími vrstvami psychiky než vědomí, tedy s nevědomím :

a) Psychoanalýza Sigmunda Freuda :

– Freud objevil nevědomí a vztah mezi ním a vědomím ilustroval vztahem ledovce a moře
– neviditelný (nevědomý) podíl pod hladinou moře je mnohem větší než viditelný
(vědomý) podíl nad jeho hladinou,

- dále objevil dětskou sexualitu a energii sexuálního pudu považoval za rozhodující
pudovou sílu, kterou nazval „libido“ – podle Freuda se lidská sexualita neprobouzí až v pubertě, nýbrž každý člověk pociťuje sexuální vjemy již od narození.

b) Analytická psychologie Junga :
- Fredův žák, který se osamostatnil a modifikoval Fredovu psychoanalýzu dle vlastních
představ,
- rozlišoval osobní nevědomí a hlubší vrstvu – kolektivní nevědomí (zděděnou zkušenost
historie celého lidstva).

c) Individuální psychologie Adlera :
- Adler nepovažoval za příčinu neuróz konflikt mezi vědomím a nevědomím, který viděl ho
v reálné společenské situaci přetíženého člověka,
- základní lidskou touhou je podle něj touha po uplatnění a po moci,
- jeho největší zásluhou je rozvoj dětské vývojové psychologie, kdy používal metodu
rodinné terapie jako nejúčelnější metodu odstraňování poruch chování dětí.

d) Neopsychoanalýza :
- představuje další vývoj psychoanalýzy,
- odmítla některé Fredovy názory (zejména teorii libida a rozhodující význam sexuality)
a místo nich zdůrazňuje úlohu společenského prostředí, kultury a výchovy na formování
osobnosti člověka,
- za duchovního otce je považován Adler, v jeho individuální psychologii byl poprvé
zdůrazněn vliv společnosti a rodiny na dítě.

2. Neobehaviorismus :
- na rozdíl od behaviorismu (S-R) se zabývá i tím, co se děje mezi stimulem (S) a reakcí (R),
tedy tím co se děje v organismu (O) – S-O-R,
- zakladatelem je Tolman, dalšími představiteli jsou Skinner a Hull,
- osobnost chápali jako výsledek procesů učení,
- jejich terapie vychází z předpokladu, že je-li chování z velké části naučené, může být
prostřednictvím procesů učení také modifikováno.

3. Psychologie kognitivní
- vznikla v USA v polovině 60. let 20. století jako reakce na jednostrannost behaviorismu,
- předmětem jejího studia je způsob zpracování informací o světě a jejich využití při řízení
chování,
- představitelem tohoto směru je Kelly, který je autorem terapie osobního konstruktu
- podle níž každý člověk pozoruje svět vlastním způsobem, vytváří a ověřuje si názory
na svět, kategorizuje jevy a události, vysvětluje je a hodnotí,
- nejčastěji využíval metodu hraní rolí."

Poznámka

Text je psán v heslech a odrážkách. Otázky jsou zpracované pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku. Průměrný rozsah jednotlivých otázek je cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19525
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse