Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Aplikované právo - otázky ke SZZk

Aplikované právo - otázky ke SZZk

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor dvaceti vypracovaných otázek ke státní závěrečné zkoušce (Mgr.) se zabývá problematikou aplikace práva. Práce postihuje základy práva, teorii práva, mezinárodní právo veřejné i soukromé a také seznamuje s právem Evropské unie (EU), Evropských společenství a jejich vztahem k právu českému. K otázkám je přiložen abecedně řazený slovníček, který vysvětluje všechny důležité související pojmy.

Obsah

1.
Pojem a charakteristika mezinárodního práva
1.1.
Pojem
1.2.
Předmět (funkce)
1.3.
Prameny základní i pomocné
1.3.1.
Mezinárodní smlouvy
1.3.2.
Mezinárodní obyčej
1.4.
Subjekty
1.4.1.
Mezinárodně právní subjektivita
1.5.
Srovnání s právem vnitrostátním
1.5.1.
Zvláštnosti mezinárodního práva
1.6.
Příloha k otázce
1.6.1.
Druhy mezinárodních smluv, obyčej, zásady
1.6.2.
Pravomoci mezinárodní organizace
2.
Komparace právní kultury kontinentálně-evropské a angloamerické
2.1.
Kontinentálně-evropský právní systém
2.2.
Angloamerický právní systém
2.3.
Příloha k otázce
2.3.1.
Subsystémy kontinentálně-evropského právního systému
3.
Státy jako subjekty mezinárodního práva
3.1.
Problémy existence a neexistence státnosti v mezinárodní realitě
3.1.1.
Stát
4.
Jednotlivec a jeho postavení v mezinárodním právu
4.1.
Jednotlivec jako subjekt mezinárodního práva
4.2.
Příklady mezinárodněprávní subjektivity jednotlivců
4.3.
Výbor pro lidská práva
4.4.
Mezinárodní trestní soud (tribunál)
5.
Proces globalizace a vývoj práva
5.1.
Globalizace
5.2.
Důsledky integračních tendencí
5.3.
Důsledky internacionalizace
5.4.
Důsledky imigrace
5.5.
Příloha k otázce
5.5.1.
Globalizace a české právo
5.5.2.
Listina základních práv a svobod
6.
Mezinárodní právo soukromé jako odvětví vnitrostátního práva
6.1.
Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem
6.2.
Prameny českého mezinárodního práva soukromého
7.
Geografie a charakteristika světových právních kultur
7.1.
Kontinentálně-evropská právní kultura
7.2.
Angloamerická právní kultura
7.3.
Islámská právní kultura
7.4.
Čínsko-japonská právní kultura
7.5.
Hinduistická právní kultura
7.6.
Africká tradiční právní kultura
7.7.
Příloha k otázce
7.7.1.
Manželství dle islámského práva
8.
Zásady používání zahraničního právního řádu
8.1.
Kolizní normy
8.2.
Druhy kolizních norem
9.
Historie, současnost a vývojové trendy evropské integrace
9.1.
Důvody evropské integrace
9.2.
Evropská společenství
9.3.
Rada Evropy
9.4.
Evropská unie
10.
Evropská společenství a Evropská unie: ideje, cíle a účely.
10.1.
Základní politické principy EU
10.2.
Politiky EU
10.3.
Příloha k otázce
10.3.1.
Ekonomika EU
10.3.2.
Schengenský prostor
11.
Aplikace práva v České republice
11.1.
Aplikace práva
11.2.
Proces aplikace práva
11.3.
Individuální právní akt
11.4.
Druhy aktů aplikace práva
11.5.
Uvážení při aplikaci práva
11.6.
Mezery v právu, aplikace práva podle analogie
12.
Kolizní problematika závazkového práva
12.1.
Závazkové právo
12.2.
Náhrada škody
12.3.
Příloha k otázce
12.3.1.
Věcná práva (věcný statut)
13.
Základní organizační struktura Evropské unie
13.1.
Evropský parlament
13.2.
Rada EU
13.3.
Evropská komise
13.4.
Evropský soudní dvůr
13.5.
Evropský ombudsman, účetní dvůr, investiční fond
13.6.
Evropská centrální banka
14.
Soudobé normativní tendence v české společnosti
14.1.
Současný pojem práva
14.2.
Vztah práva k jiným normativním systémům ve společnosti
14.3.
Efektivnost práva
14.4.
Zákonnost, systém záruk zákonnosti
15.
Mezinárodní právo procesní – zásady
15.1.
Prameny
15.2.
Zásady
15.3.
Příloha k otázce
15.3.1.
Úprava cizineckého práva v mezinárodních smlouvách
15.3.2.
Vnitrostátní úprava cizineckého práva
15.3.3.
Postavení cizinců v řízení
15.3.4.
Mezinárodněprávní pomoc
16.
Právo a zákonodárství
16.1.
Tvorba práva
16.2.
Legislativní proces v České republice
16.3.
Prvky a stimuly kvality legislativy
16.4.
Právní jazyk
17.
Evropské právo, právo Evropských společenství a EU
18.
Pojem a charakteristika práva Evropských společenství
18.1.
Primární právo EU/Evropských společenství
18.1.1.
Prameny
18.1.2.
Sjednávání a účinky smluv
18.1.3.
Externí, subsidiární smlouvy
18.2.
Sekundární právo
18.2.1.
Prameny
18.2.2.
Soft law
19.
Hodnoty v právu a hodnoty práva, právo a spravedlnost
19.1.
Hodnoty v právu
19.1.1.
Hodnota, hodnota práva
19.2.
Význam hodnot v procesu tvorby a realizace práva
19.2.1.
Hodnotové aspekty realizace práva
19.3.
Právo a spravedlnost
19.3.1.
Spravedlnost
20.
Právo Evropských společenství a vnitrostátní právo České republiky
20.1.
Aproximace práva
20.2.
Vztah práva EU/ES k vnitrostátnímu právu ČR
20.3.
Občanství EU
21.
Hlavní pojmy

Úryvek

"2.
Komparace právní kultury kontinentálně-evropské a angloamerické.

V historickém vývoji se vytvořily dva základní modely (typy právní kultury), které se v důsledku evropského kolonialismu rozšířily téměř po celém světě – kontinentálně-evropský a angloamerický právní systém.

Tyto dva právní systémy představují základní a nejdůležitější systémy, které se rozvíjí
a navzájem sbližují. Ke sbližování přispívají jednak uzavírané mezinárodní smlouvy
a jednak Mezinárodní soudní dvůr a jeho rozhodování, kdy lze v budoucnu s rozvojem integračních procesů a celosvětové ekonomické spolupráce očekávat další přibližování.

Kontinentálně–evropský právní systém :
- vznikl ve Francii recepcí – převzetím antického římského, především občanského práva,
- charakteristickým rysem je základní pramen práva – normativní právní akt jako výsledek činnosti zákonodárného orgánu – je systémem práva psaného – práva parlamentu,
- ostatní prameny práva jsou pouze podpůrné a výjimečné,
- dalším charakteristickým rysem je existence ústavy nebo jiného zákona nejvyšší právní
síly, s nímž musí být ostatní zákony v souladu,
- ve své čisté podobě vylučuje tzv. „soudcovskou tvorbu práva“ – podle něho soud právo
nalézá, v žádném případě jej netvoří – při svém rozhodování vychází soudce ze zákona
a striktně ho dodržuje – aplikuje existující právní normu na konkrétní případ,
- české právo patří do tohoto systému, kdy se soudy fakticky řídí ještě tzv. judikáty
– stanovisko soudu vyššího stupně vyjádřené v jeho rozhodnutí, kterým aplikuje právní
normu na individuální případ,
- soudy vyššího stupně vydávají sbírku judikátů za účelem sjednocení soudního rozhodování
– v současném českém právním řádu je to Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek
vydávaná Nejvyšším soudem – výklad není závazný, ale soudní praxí je respektován a má
značný význam (v praxi dochází někdy k tomu, že je výklad tak široký, že vlastně dotváří
právní normu - např. trestní právo mnohokrát používá pojem „věc“, aniž ji definuje
a soudní judikatura byla tedy nucena pojem věci v trestněprávním smyslu vytvořit sama).

Angloamerický právní systém :
- tzv. „common law“ vznikl a platí v Anglii a v zemích, které byly dříve britskými koloniemi,
- bývá označován jako systém práva soudcovského – precedenčního,
- soudce právo neaplikuje, ale tvoří – rozhoduje-li věc dosud neřešenou a neupravenou je jeho
rozhodnutí obecně závazným vzorem (precedentem, normou) pro všechna další rozhodnutí v téže věci,
- tento systém užívá i jiné prameny práva, zejména právo obyčejové a v poslední době stále
častěji i právo zákonné,
- má řadu subsystémů, hlavní je americké právo, kde není tak striktní závaznost soudů
precedenty jako v Anglii a nejvyšší soudy jimi nejsou vázány vůbec (mohou svá vlastní
judikovaná stanoviska měnit podle vlastního uvážení).

* Vzpomnět případně diplomovou práci – převzetí institutu vykázání, apod.
Příloha otázky č. 2
--------------------------------------------------------------------"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny. Rozsah jednotlivých otázek je 1-8 stran a slovníčku pojmů 12 stran. Práce obsahuje 1 malý obrázek. Otázky číslo 1 a 3 jsou zkopírované z internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21027
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse