Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Aspekty drogové závislosti z psychologického hlediska - bakalářská práce

Aspekty drogové závislosti z psychologického hlediska - bakalářská práce

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce pojednává v teoretické rovině o již publikovaných poznatcích ohledně drogové problematiky ze všeobecného pohledu. Detailněji rozebírá historii drog a jejich objevení. Poté sleduje vývoj jejich závislosti na člověka samotného i společnost, včetně páchané kriminality pod vlivem drog. Dále se zabývá důsledky intoxikace a možnými způsoby léčby. V praktické části pojednává práce o shrnutých poznatcích vedeného terénního šetření a výzkumu zaměřeného na motivaci vedoucí ke zrušení závislosti na alkoholových či nealkoholových drogách ze strany dospělých jedinců. Průzkum byl proveden mezi nezletilými i dospělými. Výsledky každé otázky jsou zobrazeny v grafu a komentovány autorem.

Obsah

Teoretická část
1.
Úvod
2.
Historie drog, jejich objevení, drogové cesty a vývoj
2.1
Příklady z historie drog
2.2
Starověk
2.3
Řecko
2.4
Starý Řím
2.5
Islám
2.6
Amerika
2.7
19. století
2.8
Prohibice
2.9
Nové drogy
2.10
Káva
2.11
Tabák
2.12
Drogové cesty
2.13.
Latinská Amerika - kokainová cesta
2.14
Africká cesta- heroin, kokain
2.15
Holandsko a drogová turistika
2.16
Středomořská drogová síť
2.17
Postsovětské země a jejich drogová síť
3.
Drogy a jejich rozdělení
3.1
Legální drogy
3.1.1
Alkohol
3.1.2
Tabák
3.1.3
Léky
3.1.4
Těkavé látky
3.2
Nelegální drogy
3.2.1
Halucinogeny
3.2.2
Opiáty
3.2.3
Taneční drogy
3.2.4
Konopné drogy
3.2.5
Stimulancia
4.
Vývoj závislosti člověka na droze, stádia
4.1
Alkohol
4.2
Tabák
4.3
Léky
4.4
Nelegální drogy
5.
Trestná činnost páchaná pod vlivem drog
5.1
Trestná činnost páchaná ze strany nezletilých
5.2
Trestná činnost páchaná ze strany zletilých
6.
Prevence z psychologického hlediska
6.1
Primární drogová prevence
6.2
Sekundární drogová prevence
6.2.1
Linky telefonické pomoci
6.2.2
Poradny
6.2.3
Pedagogicko - psychologické poradny
6.2.4
Alkoholicko - toxikologické poradny
6.2.5
Kontaktní centra
6.2.6
Detoxikační jednotky
6.2.7
Denní stacionář
6.2.8
Ústavní léčba
6.2.9
Terapeutické komunity
6.2.10
Doléčovací a resocializační centra
6.2.11
Zařízení azylového typu
6.2.12
Anonymní narkomani
6.3
Terciální drogová prevence
7.
Metody odvykání ze závislosti z hlediska psychologie
7.1
Poruchy vzniklé před začátkem užívání drog
7.2
Poruchy vzniklé přímým působením drogy
7.3
Poruchy vzniklé užíváním drog bez toxické příčiny
7.4
Duševní poruchy
7.5
Druhy odvykacích metod
7.5.1
Léky
7.5.2
Heroin a jiné opiáty
7.5.3
Konopné drogy
7.5.4
Těkavé látky
7.5.5
Tabák
7.5.6
Alkohol
7.5.7
Deset dobrých důvodů proč žít bez drog
Praktická část
8.
Výzkum motivace ke zrušení závislosti
8.1
Zjištění znalostí uživatelů k problematice drog
8.2
Kvantitativní výzkum
8.3
Analýza zjištěných dat a interpretace výsledků
8.4
Vyhodnocení terénního šetření
8.5
Závěr
9.
Seznam použité literatury a pramenů
Přílohy
10.1
Anonymní dotazník na téma: Motivace ke zrušení drogové závislosti č. 1
10.2
Anonymní dotazník na téma: Motivace ke zrušení drogové závislosti č. 2

Úryvek

"3.1. LEGÁLNÍ DROGY
Zde se pokusím nastínit podrobný přehled typů, účinků a nebezpečí jednotlivých návykových látek, včetně možných dopadů při jejich užívání. spadající pod označení „legální drogy“. Mezi legální drogy patří zejména alkohol a tabák. jedná se o nejdostupnější drogy pro mládež, která s nimi začíná experimentovat nejdříve. Jsou označovány spolu s marihuanou jako drogy vstupní, neboť otevírají pomyslná vrátka drogám dalším, tvrdším, velmi nebezpečným, nelegálním.

3.1.1. ALKOHOL
Alkohol je legální drogou s nemalými riziky. Konzumace alkoholu má za následek množství závažných změn především v chování. Dokonce i malé dávky alkoholu mají za následek poruchy koordinace a snižující se úsudek a rychlost postřehu. Dávky, při kterých není překročena koncentrace 0,6 - 0,8 promile alkoholu v krvi, vyvolávají v psychice člověka převážně žádoucí příjemné účinky, dávky nad 0,8 promile alkoholu v krvi způsobují pro změnu účinky nežádoucí, opačné. Nízké až střední dávky alkoholu mají za následek zvýšené změny chování, projevující se zejména ve zvyšující se agresivitě.
Střední až vyšší dávky alkoholu způsobují výrazné zhoršení vyšších duševních funkcí a značně snižují schopnost člověka učit se novým poznatkům a věcem a pamatovat si je. Velmi vysoké dávky mohou způsobit otravy alkoholem a mnohdy i smrt. Pokud je navíc alkohol kombinován s dalšími sedativy či drogami, již jeho malé množství se těmito drogami mnohonásobně zvyšuje, způsobuje bezvědomí a dokonce smrt.
Opakované požívání alkoholických nápojů může vést taktéž k závislosti. Po vytvoření závislosti se po omezení či zastavení přísunu alkoholu dostavují abstinenční příznaky, projevující se bolestnými úzkostmi, třesem, křečemi a halucinacemi. Někdy může vysazení alkoholu po jeho navyknutí způsobit i smrt.
Dlouhodobá konzumace má za následek poškození mozku či jater, zejména ve spojení se špatnou výživou a životosprávou. Ženám, požívajícím v těhotenství alkoholické nápoje, se mohou narodit děti s tzv. fetálním alkoholovým syndromem, tedy s nevyléčitelnými fyzickými vadami a mentální retardací. Taktéž děti alkoholiků jsou vystaveny většímu riziku, že se z nich, samotných, stanou alkoholici také. V počátcích alkoholického opojení vzniká u člověka stav spokojeného a sdílného rozpoložení mysli, obvykle viditelným zvenčí. Veselé výrazy, živá mimika, smích. V dalších fázích se piják stává nekritickým, začíná křičet, nedbá na své okolí, ztrácí schopnost naslouchat druhým.
Reklamní průmysl má tendence konzumaci alkoholu vykreslovat jako nutnost, reklam s alkoholickým tématem neustále přibývá. V reklamách bývá alkohol prezentován jako nutnost a společenská prestiž.
Alkohol je stejně jako tabák nejčastěji užívanou drogou v České republice, stejně jako v ostatních státech Evropy. Roční spotřeba čistého, 100 procentního alkoholu dosahuje v České republice 10 litrů na každou osobu tohoto státu, včetně žen, dětí a kojenců. Užívání alkoholu je celospolečensky tolerováno, ale problémy s jeho nadměrným požíváním jsou naopak podceňovány.

3.1.2 TABÁK
V České republice jsou běžné dvě následující formy tabáku, a to tabák bezdýmý a tabák, který hoří. bezdýmý tabák je dále možno rozdělit na orální, který se aplikuje ústy a tabák šňupací, který se aplikuje vdechem do nosních dutin. Orální tabák je dále možno rozdělit na tabák žvýkací, což jsou listy tabáku, které se vkládají do úst a žvýkají a „moist snuff“, přeloženo jako vlhký šňupec. Toto jsou papírové pytlíčky s tabákem, podobné čajovým, které se poté vkládají do úst, kde se z nich uvolňuje nikotin, společně s dalšími chemikáliemi.
Tabák, který hoří, je znám především ve formě doutníků, dýmky či cigaret. Doutník je jen hezky svinutý tabákový list, obsahuje nejméně přidaných látek, kdežto dýmkový či cigaretový tabák je už různě upravován a doplňován. Za pozornost stojí, že mezi 4 - 5 tisíci složek kouře se nachází dalších zhruba 700 aditiv - látek, přidaných do tohoto tabáku pro různé účely, například jen několik desítek chemikálií pro ladné vinutí kouře. tento efekt je důležitou součástí psychosociální závislosti. V tabáku se dále nachází skoro 60 kancerogenů a desítky dalších toxických látek.
Jedinou návykovou látkou ze 4 - 5 tisíc složek tabákového kouře či v samotném tabáku je toxický rostlinný alkaloid - nikotin. jedná se o bezbarvou tekutinu bez zápachu. Smrtelná dávka pro člověka je kolem 80 mg nikotinu, poměrně rychle však vzniká určitá tolerance.
Kouření doutníků a dýmek neznamenalo historicky pro lidstvo takový významný zdravotní problém, neboť se vždy jednalo jen o ojedinělé úkazy. tabáková epidemie začala až s masivním rozšířením cigaret a vynálezem prvního automatického stroje na jejich výrobu. Do oběhu se tak denně dostávaly tisíce až statisíce kusů. během 1. světové války došlo k nejvýznamnějšímu vzestupu, nejvyššího vrcholu dosáhlo kuřáctví někdy koncem 2. světové války. Od roku 1950 se o problém kuřáctví začala zajímat i medicína a začaly vznikat epidemiologické práce obsahující souvislost kouření a nového druhu zdravotní nemoci - rakoviny plic. Od té doby bylo publikováno obrovské množství prací, zhruba 70 000, popisujících vliv kouření na celkový lidský organismus, ať již od kardiovaskulárních onemocnění , přes chronická plicní onemocnění až po infarkt myokardu. Toto bádání na úrovni negativních vlivů kouření na organismus zasáhlo snad všechny vědní obory medicíny.
Kouření tabákových výrobků je hlavní příčinou úmrtí v mnoha společnostech, příčinou, které se lze vyhnout. Kuřáci mají díky kouření osmkrát vyšší pravděpodobnost, že si přivodí srdeční choroby než nekuřáci. Rakovina plic, hrtanu, jícnu, slinivky břišní, močového měchýře a ledvin rovněž ve zvýšené míře postihuje kuřáky než nekuřáky. Zhruba 30 % případů úmrtí na rakovinu má vazbu na kouření.
Přestat kouřit je nesmírně obtížné, neboť nikotin je vysoce návykový."

Poznámka

Bakalářská práce z Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Práce obsahuje velké množství grafů a 2 tabulky. Čistý text je cca 31 stran. Součástí příloh jsou dva dotazníky, které jsou obsahově totožné, ale liší se počtem otázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20701
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse