Atomové jádro


Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje stavbu atomového jádra, vazebnou energii jádra a jaderné reakce. Je vhodná jako příprava na ústní zkoušku z obecné chemie.

Obsah

1.
Atomové jádro
1.1.
Protony
1.2.
Neutrony
1.3.
Protonové číslo
1.4.
Nukleonové číslo
1.1.1.
Nuklid
1.1.2.
Izotop
2.
Vazebná energie atomového jádra
3.
Jaderné reakce
3.1.
Dělení
3.2.
Mononukleární-přeměny
3.3.
Binukleární-štěpná reakce
3.4.
Jaderná fůze

Úryvek

"ATOMOVÉ JÁDRO
ATOMOVÉ JÁDRO-kladný náboj
-tvořeno nukleony- protony a neutrony
-tzv. nukleus
-protony-p+
-společně s neutrony tvoří jádro atomu
-označujeme je jako nukleony
-mají kladný náboj
-klidová hmotnost – 1,67.10-27 kg
-náboj- 1,6.10-19 C
-neutrony-n0
-společně s protony tvoří jádro atomu
-označujeme je jako nukleony
-mají neutrální náboj
-klidová hmotnost – 1,67.10-27 kg
-protonové číslo-Z
-udává počet protonů v jádře
-nukleonové číslo-A
-udává počet nukleonů
-tzv. hmotnostní číslo
-když od A odečteme Z, získáme počet neutronů v jádře
-nuklid- má stejné protonové i nukleonové číslo
-izotop-má stejné protonové a jiné nukleonové číslo
-většina prvků má dva a více izotopů
-monoizotopické prvky- mají pouze jeden izotop
-F, Na, Al"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55fd32797fd94.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
atomove_jadro.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse