Automatizace

Kategorie: Strojírenství, Technické - ostatní

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma automatizace. Obsahuje 35 otázek zabývající se tímto problémem i s odpověďmi, které jsou vymezeny v obsahu.

Obsah

1.
a) Jak poznáte, že pravdivostní tabulka popisuje funkci logického sekvenčního obvodu (LSO)? Popište syntézu LSO pomocí zpětnovazebního zapojení logických obvodů (NOT, NAND, NOR).
1.
b) Kovové odporové senzory teploty (RTD) – funkce, používané materiály, převodní charakteristika Pt100. Vyhodnocovací obvody.
2.
a) Jak se liší regulace na konstantní hodnotu, regulace programová a regulace vlečná.
2.
b) Popište postup návrhu logického sekvenčního řízení pomocí klopných obvodů RS. Uveďte postup na řízení ohřevu pícky tak, aby se její teplota pohybovala mezi teplotami tmin a tmax. Ohřev bude řízen výstupem Y a teploty sledovány vstupními signály Sd (sleduje min) a Sh (sleduje max). Ostatní volte libovolně.
3.
a) Vysvětlete, jak rozdělujeme regulované soustavy. Co je to přechodová charakteristika regulované soustavy.
3.
b) Kovové odporové senzory teploty (RTD) – funkce, používané materiály, převodní charakteristika Pt100. Vyhodnocovací obvody.
4.
a) Regulované soustavy. Jejich rozdělení. Vyjádření jejich vlastností matematicky – diferenciální rovnicí a graficky – přechodovou charakteristikou.
4.
b) Senzory teploty využívající přechod PN. Princip činnosti, průběh převodní funkce, praktické vlastnosti- teplotní rozsah, rozměry . Integrované senzory teploty.
5.
a) Popište postup návrhu řízení s logickými kombinačními obvody (LKO). Jak budete minimalizovat LKO zadanou jen pro neúplný počet kombinací vstupních proměnných.
5.
b) Senzory pro měření vlhkosti vzduchu. Uveďte 3 metody a jejich praktické realizace včetně převodní funkce nebo charakteristiky.
6.
a) Co je to regulovaná soustava a její přechodová charakteristika. Jak rozdělujeme regulované soustavy.
6.
b) Jak je zpracovávána programová funkce v logickém automatu PLC (PA)? Popište blokových schématem tok informací a popište základní metodu činnosti programu PLC a důvody jejího použití.
7.
a) Co je to regulovaná soustava s dopravním zpožděním. Jaká je její přechodová charakteristika.
7.
b) Vysvětlete princip činnosti relé jako kontaktního spínacího prvku. Vysvětlete, co je reléová charakteristika relé a graficky ji znázorněte.
8.
a) Vysvětlete, co je regulovaná soustava statická a astatická, co je přechodová charakteristika regulované soustavy a její průběh pro soustavu 0., 1. A 2. Řádu, diferenciální rovnice pro tyto případy.
8.
b) Odporové senzory teploty – termistory. Druhy, převodní charakteristiky, praktické vlastnosti a důsledky pro použití.
9.
a) Nakreslete průběh přechodové charakteristiky u statické soustavy 2. Řádu. Vysvětlete, co je Tu a Ta a jaký je jejich vliv na průběh regulace. Uveďte příklady takové soustavy a její diferenciální rovnici.
9.
b) Popište základní konstrukci stykače. Vysvětlete, jaký je průběh tažné síly elektromagnetu u stykače na střídavý proud. Jak se odstraní kolísání této síly k nulové hodnotě.
10.
a) Vlastnosti proporcionálních regulátorů, matematické vyjádření činnosti, přechodová charakteristika.
10.
b) Vysvětlete, co je akční člen u regulátoru. Uveďte příklady regulačních orgánů - ventilů. Jejich provedení z hlediska otevírací charakteristiky. Příklad klapky jako regulačního orgánu a její různé provedení.
11.
a) Co je pásmo proporcionality u P regulátoru, v čem se udává. Jak toto pásmo proporcionality souvisí se zesílením regulátoru?
11.
b) Senzory pro měření vlhkosti vzduchu. Uveďte 3 metody a jejich praktické realizace včetně převodní funkce nebo charakteristiky.
12.
a) Jak se liší regulátor přímý od regulátoru nepřímého? Nakreslete blokové schéma nepřímého regulátoru.
12.
b) Senzory pro měření elektrické vodivosti kapalin. Princip metody, závislost měrné vodivosti na vlastnostech zkoumaných kapalin - příklady.
13.
a) Popište alespoň tři způsoby technické realizace logické funkce. Realizujte jedním ze způsobů funkci y = Y = A*B + /A* /B ….lomítko je negace
13.
b) Senzory pro měření pH . Definice pH, princip měření, Nernstova rovnice. Aplikace na zemědělských produktech.
14.
a) Vysvětlete, co je regulovaná soustava. Co je přechodová charakteristika regulované soustavy. Co je to regulace na konstantní hodnotu, regulace vlečná a regulace programová. Příklady.
14.
b) Navrhněte logický obvod pro vládání jednoho spotřebiče ze dvou míst (obdoba schodišťového ovládání osvětlení na začátku a na konci schodiště). Nalezenou logickou funkci realizujte log. členy NOT, NOR nebo NAND.
15.
a) Vysvětlete činnost dvoupolohového regulátoru a znázorněte průběh regulované veličiny při dvoupolohové regulaci. Uveďte vztah vyjadřující kolísání regulované veličiny při této regulaci. Uveďte, v čem je rozdíl při dvoupolohové regulaci v soustavě 1. řádu a v soustavě 2. řádu.
15.
b) Indukčnostní senzory polohy. Druhy a jejich statické převodní charakteristiky. Srovnání z hlediska délky měřené dráhy a metody linearizace jejich převodních charakteristik
16.
a) Uveďte, co je to regulační obvod a rozvětvený regulační obvod. Uveďte příklady takových regulačních obvodů.
16.
b) Ultrazvukové průtokoměry- princip činnosti, odstranění vlivu rozdílné rychlosti šíření ultrazvuku v kapalině.
17.
a) Nakreslete blokové schéma jednoduchého regulačního obvodu a vysvětlete základní pojmy: regulovaná veličina, akční veličina, řídící veličina, poruchová veličina. Vysvětlete rozdíl mezi spojitou regulací a dvoupolohovou regulací.
17.
b) Indukčnostní průtokoměry – princip, popis převodní funkce, praktické požadavky na správnou činnost.
18.
a) Nakreslete blokové schéma regulačního obvodu. Vysvětlete, co je rozvětvený regulační obvod s pomocnou regulovanou veličinou nebo s pomocnou poruchovou veličinou.
18.
b) Tenzometry- druhy a jejich charakteristické vlastnosti (definice konstanty citlivosti), příklady měření mechanických veličin.
19.
a) Co je to frekvenční charakteristika a frekvenční přenos nějakého systému?
19.
b) Senzory polohy na bázi potenciometrického snímače. Princip, převodní charakteristika. Praktické vlastnosti.
20.
a) Co je stabilita regulačního obvodu a podle čeho se dá určit.
20.
b) Princip kontinuálního kapacitního hladinoměru. Kapacitní snímače polohy, tenzometry.
21.
a) Uveďte, co se rozumí pod pojmem stabilita regulačního pochodu při spojité regulaci a jaká znáte kriteria stability.
21.
b) Tenzometrické můstky - způsob vyhodnocení signálu, druhy zapojení a jejich vlastnosti. Způsoby kompenzace oteplení tenzometru.
22.
a) Uveďte, podle jakých kriterií se posuzuje kvalita regulace při spojité regulaci a jaké jsou základní vztahy pro posouzení kvality regulace.
22.
b) Programovatelné automaty- popis, vlastnosti a způsob programování. Rozdíl oproti PLC. Vysvětlete pojem „časovač“.
23.
a) Podle čeho se posuzuje kvalita regulace u spojitých regulací? V uzavřeném regulačním obvodu je FR = 10; FS = . Určete přenos řízení Fw =
23.
b) Charakterizujte programovatelný logický automat (PLC). Popište způsob zpracování logické funkce scanováním .
24.
a) Leonardo-Michajlovo kriterium stability. Parametry kvality regulace.
24.
b) Popište syntézu logického řízení pomocí sekvenčního diagramu. Vyřešte zadaný příklad.
25.
a) Na přiložených obrázcích 2,3,4,5 jsou uvedeny průběhy různých přechodových charakteristik. Napište typy operátorových přenosů pro uvedené průběhy přechodových charakteristik.
25.
b) Senzory teploty využívající přechod PN. Princip činnosti, průběh převodní funkce, praktické vlastnosti- teplotní rozsah, rozměry . Integrované senzory teploty.
26.
a) Lze využít zakázané nebo technicky neuskutečnitelné stavy logické sekvenční funkce k efektivní minimalizaci výrazu popisujícího tuto funkci? Popište funkci klopného obvodu RS tabulkou a uveďte (nakreslete) jeho obvodovou analogii realizovanou jako paměťové relé ovládané tlačítky start a stop.
26.
b) Kovové odporové senzory teploty (RTD) – funkce, používané materiály, převodní charakteristika Pt100. Vyhodnocovací obvody.
27.
a) Vysvětlete princip činnosti spojitých regulátorů typu P, I, a D. Napište diferenciální rovnici a znázorněte přechodovou charakteristikou pro PID bez zpoždění a se zpožděním 1. řádu.
27.
b) Uveďte, jaké znáte fotoelektrické prvky pro snímání světelných veličin a jejich základní vlastnosti.
28.
a) Jaké konstrukční modifikace programovatelných automatů PA (PLC) znáte? Uveďte základní způsoby programování PA a jeden ze známých způsobů demonstrujte na naprogramování funkce Y = (S + YP ) * /V ……… lomítko / představuje negaci
28.
b) Psychrometrický způsob měření relativní vlhkosti. Jak je definována relativní vlhkost a v čem se udává.
29.
a) Vysvětlete princip odporových snímačů polohy (potenciometry). Jaký je průběh výstupního napětí v obvodu a na čem závisí jeho linearita?
29.
b) Jakými způsoby je možné provádět identifikaci regulovaných soustav ?
30.
a) Vysvětlete, co je akční člen u regulátoru a z čeho se skládá. Uveďte příklad ventilu a klapky jako regulační orgán a jejich otevírací charakteristiku pro různá provedení.
30.
b) Uveďte, jaké znáte snímače průtoku kapalin a na jakém principu pracují. Uveďte, jaké znáte snímače hladiny sypkých látek a kapalin a na jakém principu pracují.
31.
a) Napište obecný operátorový přenos pro regulovanou soustavu
31.
b) Uveďte, jaké znáte snímače pro měření vlhkosti, jejich princip činnosti, schematické znázornění a použití.
32.
a) Vysvětlete princip identifikace statické soustavy vyššího řádu.
32.
b) Vysvětlete princip činnosti kapacitních snímačů. Odvoďte lineární průběh výstupní el. kapacity kontinuelního kapacitního hladinoměru v závislosti na výšce zaplnění zásobníku materiálem.
33.
a) Vlastnosti proporcionálního regulátoru (ideálního i se zpožděním 1. řádu).
33.
b) Jaké znáte snímače otáček. Jejich princip a rozsah použití. Jaké znáte snímače mechanického posunutí. Jejich princip a oblast použití.
34.
a) Programovatelný automat (PA) – popis funkce a důvod použití. Popis struktury PA pomocí blokového schéma.
34.
b) Vysvětlete princip činnosti termočlánku. Uveďte způsoby, kterými se kompenzuje vliv okolní teploty na studený (srovnávací) spoj termočlánku.
35.
a) Identifikace systému (soustavy): Měřením byla stanovena přechodová charakteristika systému jako odezva na jednotkový skok vstupní veličiny. Určete (přibližně) přenosy G(p) pro jednotlivé průběhy přechodových charakteristik uvedených na obrázcích. V obrázcích můžete provádět grafické úpravy.
35.
b) Vysvětlete princip činnosti odporových kovových teploměrů - RTD. Znázorněte závislost odporu na teplotě pro používané typy RTD a popište, jakých měřících obvodů se používá.

Úryvek

"a) Popište postup návrhu řízení s logickými kombinačními obvody (LKO). Jak budete minimalizovat LKO zadanou jen pro neúplný počet kombinací vstupních proměnných.
U LKO odpovídá jedné kombinaci vstupních proměnných vždy jedna hodnota výstupu. Při návrhu řízení s LKO se sestaví pravdivostní tabulka a určí logická funkce výstupu. Funkce se minimalizuje nejčastěji s použitím K-mapy. Je-li počet kombinací vstupních proměnných neúplný (např. z důvodu nemožnosti fyzikální realizace nějakého stavu), lze při minimalizaci za tyto stavy v mapě dosadit 1 nebo 0, tak aby bylo možno výstupní funkci co nejvíce minimalizovat.
b) Senzory pro měření vlhkosti vzduchu. Uveďte 3 metody a jejich praktické realizace včetně převodní funkce nebo charakteristiky.
Vyjádření vlhkosti
• Absolutní vlhkost
• Relativní vlhkost
• Měrná vlhkost vzduchu
• Teplota rosného bodu
Při měření vlhkosti se využívají následující funkční principy
1. Sorpční (hygrometrická) metoda
2. Kondenzační metoda (stanovení rosného bodu)
3. Psychrometrická metoda
Sorpční (hygrometrická) metoda – využívá se vlastností některých materiálů absorbovat vlhkost a měnit při tom určitý parametr (délku, vodivost kapacitu). Změnu délky při změně vlhkosti vykazují např. vlasy nebo blány z živočišných materiálů. Jejich hlavní nevýhoda je nelineární charakteristika a malá přesnost. Činnost používaných senzorů je založena na změně vodivosti (kapacity) vhodného hygroskopického materiálu v závislosti na změně vlhkosti.

• Odporový senzor vlhkostiK přednostem patří malá časová konstanta.• Kapacitní senzor vlhkosti


Kondenzační metoda (stanovení rosného bodu) – je založena na měření teploty rosného bodu, která závisí na vlhkosti. Zjišťuje se teplota, při které dochází k orosení ochlazovaného zrcátka. Při teplotě rosného bodu je vlhký vzduch zcela nasycen parou ( ), každé teplotě rosného bodu odpovídá určitá hodnota měrné vlhkosti podle Mollierova i-x diagramu. Nevýhodou metody je možnost ovlivnění měření znečištěním zrcátka."

Poznámka

vysoká, Práce obsahuje obrázky a grafy o rozsahu cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29445
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse