Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Bohuslav Buchvaldek: Dějiny pravěké Evropy - výpisky z knihy

Bohuslav Buchvaldek: Dějiny pravěké Evropy - výpisky z knihy

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z knihy Dějiny pravěké Evropy od Bohuslava Buchvaldka. Jsou zde objasněny základní pojmy, dělení pravěku a druhy pramenů i metod. Autor seznamuje s obsahem jednotlivých kapitol věnovaných všem obdobím pravěku od období paleolitu až po období zániku antického světa. Každá historická epocha je datována a zevrubně charakterizována. Pozornost je věnována vzniku a vývoji člověka a jednotlivým kulturám, kterými člověk prošel. Závěrečná kapitola je zaměřena na vysvětlení zániku antického světa a nástupu středověku. Součástí práce je i přehled badatelů a vědců, kteří se věnovali pravěkému období.

Obsah

1.Úvod
1.1
Základní pojmy
1.2
Prameny a metody
1.3
Dělení pravěku
2.
Dějiny bádání
2.1
Období starožitnické
2.2
Období archeologické
2.3
Období prehistorické
3.
Přírodní prostředí
3.1
Období paleolitu
3.2
Mezolit
4.
Vznik a vývoj člověka
4.1
Prameny a metody
4.2
Základní morfologicko - funkční procesy antropogeneze
4.3
Živočišní předkové člověka
4.4
Nejstarší člověk v Africe
4.5
Rozšíření člověka do Asie a Evropy
4.6
Vznik archaického homo sapiens
4.7
Neandertálská vývojová odbočka
4.8
Homo sapiens sapiens – člověk současného typu
4.9
Vývoj evropských populací
5.
Starší a střední doba kamenná
5.1
Úvod
5.2
Nejstarší paleolit
5.3
Starý paleolit
5.4
Střední paleolit
5.5
Mladý paleolit
5.6
Pozdní paleolit
5.7
Mezolit
6.
Mladší doba kamenná
6.1
Úvod
6.2
Význam předoasijského neolitického ohniska
6.3
Balkánsko- západoukrajinská oblast
6.4
Střední Evropa
6.5
Západní Evropa a Itálie
6.6
Východní a severní Evropa
7.
Pozdní doba kamenná
7.1
Úvod
7.2
Balkánsko-západoukrajinská oblast
7.3
Střední Evropa
7.4
Západní Evropa
7.5
Severozápadní Evropa
7.6
Východní Evropa a nejzazší sever
7.7
Pozdní eneolit
8.
Doba bronzová
8.1
Úvod
8.2
Starší doba bronzová
8.3
Střední doba bronzová
8.4
Mladší a pozdní doba bronzová
9.
Doba železná
9.1
Starší doba železná
9.2
Mladší doba železná
10.
Doba římská
10.1
Římské impérium a barbaři
10.2
Germánské kmeny
10.3
Przeworská a wielbarská kultura
10.4
Baltské a ugrofinské kmeny
10.5
Zarubiněcká a černjachovská kultura
11.
Doba stěhování národů
11.1
Etnogeneze Slovanů
12.
Raný středověk
12.1
Na troskách pozdně antického světa

Úryvek

"A. Období paleolitu – starší doba kamenná (3,5 mil.let do 8000 let př.n.l.)
Přírodní rámec vývoje rodu Homo – čtvrtohory (kvartér), resp. jeho starší a delší část – pleistocén. Do mladší části kvartéru (holocénu) náleží mezolit, neolit a další období do současnosti. Počátky kvartéru se kladou do doby celosvětového ochlazení po skončení teplého klimatu třetihor. Datování počátku kvartéru : od 2 miliónů (podle radioizotopových dat metody kalium-argonové) do 4 miliónů let (podle paleontologických hledisek). Mezi 3,3 a 2,7 milióny let a mezi 2 až 1,7 miliónem let po řadě relativně mírných vlnách ochlazení řada výkyvů. Velmi silné ochlazení – glaciál elsterský/mindelský (před 300 000 lety).
Po veliké/holsteinské (předposlední) době meziledové nastalo ochlazení saalské/risské I.
Poslední doba meziledová – eemská/riss-würmská mezi 110 až 90 000 lety – o 3° tepleji než dnes. Poté silně celosvětové ochlazení – tzv. poslední/würmská doba ledová (do 8000 př.n.l.)
Pluviály – období silných dešťů, interpluviály – suché klima.

B. Mezolit a mladší období pravěku.
Spadají do holocénu (8000 př.n.l. až dodneška). Paleontologicky se od pleistocénu odlišuje vymřením řady živočišných druhů (mamut, jeskynní medvěd, lev, srstnatý nosorožec). Holocén se klimaticky dělí na starší holocén (ten se skládá z preboreálního a boreálního období – asi 8000 až 6000 let př.n.l.) – postupné oteplování, zvlhčení, zalesnění.
Střední holocén (atlantické a epiatlantické období), během atlantiku (6000-4000 př.n.l.) klimatické optimum, šíření zemědělství ze Středomoří a přes Balkán Podunajím do střední Evropy – staré sídelní oblasti.
Mladší holocén (subboreální období asi 1250 až 700 př.n.l.) – oteplení a sucho, mladší a pozdní doba bronzová.
Subatlantické období (700 př.n.l. až 600 n.l.) – doba halštatská a starší doba laténská. V době stěhování národů se mírně oteplovalo – vysychání Stř Asie asi impulsem k etnickým pohybům.
Subrecentní období (od 6OO let n.l.) – ve starší fázi do 12. St. teplejší charakter.

IV. Vznik a vývoj člověka

A. Prameny a metody
Morfologie (anatomie, histologie, embryologie), fyziologie, patologie, genetika (zvláště podobory karyogenetika a molekulární genetika), biochemie, biofyzika, etologie (nauka o chování živých systémů).

4 odlišná vývojová stadia člověka – australopiték, pitekantropus (opočlověk), neandertálec (pračlověk), člověk současného typu.
Hominidní linie 5-10 miliónů let (dnes 15 a víc), rod Homo 1-2 milióny let (5 a víc).
Počátky vzniku člověka – třetihory – 12 až 26 miliónů let.

B. Základní morfologicko-funkční procesy antropogeneze
Člověk patří do čeledi Hominidae, které je nejbližší čeleď Pongidae, zahrnující žijící i vymřelé druhy lidoopů. Společně vytvářejí nadčeleď Hominoidea. Od primátů se obě uvedené čeledi odlišují obdobným utvářením kostry hrudníku a pletence horní končetiny, vzniklým pohybem na stromech pomocí čtyř chápavých končetin.
Hominidi se od pongidů odlišili – v důsledku přechodu k pohybu po dvou končetinách ve vzpřímené poloze – jinou stavbou pánve a dolní končetiny – změněná poloha vedla postupně k přestavbě ostatních částí kostry.
V rámci hominidů se vyčlenil rod Homo ¬přestavbou struktury mozku => tvarové změny mozkovny za současně probíhajícího zmenšování obličejové části lebky – důsledek snižování žvýkacího tlaku, způsobeného změnou výživy.
Již nejstarší hominidi byli nuceni pro chybění účinných biologických prostředků obrany a pro pomalost svého pohybu sdružovat se ve společenství, v nichž bylo nezbytné dorozumívat se gesty a zvukovými signály => zárodky řeči, v jejímž vývoji sehrál rozhodující úlohu rozvoj řečového a sluchového centra mozku i přilehlých asociačních oblastí. Zvuková řeč se také stala předpokladem rozvoje specificky lidského abstraktního myšlení."

Poznámka

Práce je psaná částečně formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21055
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse