Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Buržoazní revoluce a jejich vliv na evropskou i americkou společnost

Buržoazní revoluce a jejich vliv na evropskou i americkou společnostKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá

Charakteristika: Patnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky podrobným způsobem sleduje podmínky a průběh buržoazních revolucí v Nizozemí, Anglii a Spojených státech.

Obsah

1.
Podstata a úkol buržoazních revolucí
2.
Nizozemská buržoazní revoluce
3.
Anglická buržoazní revoluce a její fáze
4.
Buržoazní revoluce v USA

Úryvek

"• Podstata buržoazních revolucí je spojena hlavně s prosazováním kapitalismu (poprvé se objevuje ve Florencii ve 14. stol).
• V průběhu 15. a 16. stol. se kapitalismus objevuje v nejvyspělejších zemích, jako bylo Nizozemí a Anglie.
• Úkolem buržoazních revolucí bylo zničit feudalismus, který bránil měšťanům získávat politickou moc. V závislých a koloniálních zemích je zaměřena také na dobytí národní nezávislosti. První buržoazní r. byla v Nizozemí a pokračovaly až do 20. stol.

Nizozemská buržoazní revoluce
- dnešní Belgie, Nizozemsko, Lucembursko a část sever. Francie.
- Nizozemí bylo nejbohatší španělskou provincií. Jeho výnos převyšoval výnosy z ostatních držav, včetně Španělska. Zatímco Španělsko zůstávalo i přes bohatství, které mu plynulo ze zámořských kolonií, zaostalou feudální zemí, Nizozemí posilovalo tendence vedoucí ke kapitalismu.
- Nizozemí
 17 samosprávných provincií
 volný svazek se společným generálním sněmem (právo povolovat daně)
 každá provincie byla spravována stavovským shromážděním ze zástupců šlechty a měst, měla svého místodržícího, jeho radu a vlastní zákony
 bohatlo ze zprostředkovatelského obchodu (zboží ze Španělska a Portugal do Antverp a odtud do celé Evropy)
 dobré i zemědělství (nové technologie), vyspělé řemeslo (manufaktury na výrobu suken, krajek, střelných zbraní),
 zisky z obchodu byly investovány do dalšího hospodářského rozvoje
- nákladná a málo úspěšná politika přivedla španělskou monarchii do krize
- Španělský král Filip II se snažil k sobě více připoutat nizozemské provincie, zvyšoval daně, omezoval pravomoc samosprávných orgánů, tvrdě začal pronásledovat stoupence reformace, mezi nimiž převažovali přívrženci Kalvínovi
- Počátky nizozemského odboje začali roku 1565
 důvody náboženské, hospodářské (bída a hlad) a politické.
 vytvořila se stavovská opozice - mírný odboj - bránila stavovské svobody, odpor proti absolutismu, berní politice a náboženské netoleranci, byla složena ze skupiny aristokratů v čele s princem Vilémem Oranžským
 španělský král poslal do Nizozemí desetitisícovou armádu pod vedením fanatického katolíka vévody z Alby, proti němuž nemohli stavové postavit odpovídající vojenskou sílu
 vévoda nastolil hrůzovládu (trvala 6 let), zavedl daně, popravy 100 000 lidí,
- emigrace obyvatel (i Vilém Oranžský) připravovali zahraniční odboj
 vypukla celonárodní revoluce - odpor proti hrůzovládě, jsou vytvářeny partyzánské oddíly - tzv. Gézové, podle posměšného výroku jednoho z nepřátel ( "žebráci ").
 Gézové vytvořili dvě hlavní skupiny - mořští gézové a lesní.
 mořští gézové měli základny ve francouzských a hlavně anglických přístavech
 ke gézům se připojili radikální příslušníci drobné šlechty a v roce 1569 se postavil do jejich čela sám Vilém Oranžský
 roku 1572 se vylodili u města Brielle, vytvořili základnu revoluce - signál k povstání
 gézové napadali španělské lodě, které přiváželi zboží z kolonií - ztráty pro Španělsko
 taktika ochraných mořských hrází - záplavy, útočníci utonuli nebo se stáhli
 proti této lidové, národní válce nezmohl nic ani vévoda z Alby - požádal o propuštění
 V listopadu 1576 se konalo zasedání generálních stavů v Gentu - dohoda mezi severními a jižními provinciemi, tzv. gentská pacifikace (smíření ) o postupu proti Španělům mezi dosud španělskými a samostatnými provinciemi, proklamace spojenectví, ale zároveň odhaleny rozdílné zájmy a cíle (sever proti kompromisu, jih pro mír i za cenu ústupků)¨
 roku 1579 uzavřela katolická šlechta na jihu tzv. Arraskou unii - oddanost Filipu II. další dohody, urovnání sporů s králem s podmínkou odchodu španělských vojsk
 severní provincie ustavily tzv. Utrechtskou unii a to 23. 1. - za cíl si dali, dotáhnout do vítězného konce
 roku 1581 Unie vyhlásila nový stát Spojené nizozemské provincie - do čela zvolen Vilém Oranžský, území Nizozemska bylo natrvalo rozděleno, severní část si udržela nezávislost, jižní část (dnešní Belgie) zůstala pod nadvládou Habsburků (vyhnáni nekatolíci)
 roku 1584 byl Vilém zavražděn fanatickým přívržencem Španělů, stal se symbolem vlasti, odmítal pocty, osobní majetek věnoval na vyzbrojení vojska a žold, nahradil ho Mořic Oranžský.
- roku 1609 došlo k příměří mezi Nizozemím a Španělskem
- mír vydržel 12 let, definitivní uznání nezávislosti až roku 1648"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50843bb1cd619.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Burzoazni_revoluce_vliv_na_evropskou_americkou_spolecnost_MO.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse