Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Business strategie společnosti L´Oréal

Business strategie společnosti L´Oréal

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Diplomové práce

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Obsahem práce je strategická analýza společnosti L´Oréal, podnikající v oblasti kosmetických služeb. S cílem rozpoznat a identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují úspěšnost působení společnosti na trhu.
Práce stručně charakterizuje a definuje vybranou společnost. Rozčleňuje a rozvádí trh, na němž společnost působí, včetně stručného uvedení stavu trhu.
Následují strategické analýzy společnosti a okolí jejího podnikání (analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, analýza stakeholderů, analýza konkurenčního prostředí). Shrnutí silných a slabých stránek společnosti, provedení analýzy SWOT. Na základě výstupů ze SWOT vyústění návrhů řešení ke zlepšení a zefektivnění působení společnosti L´Oréal na českém trhu.

Klíčová slova: SBU, analýza SLEPT, oborový hodnotový řetězec, analýza oborového okolí dle Porterova modelu, analýza stakeholderů, analýza SWOT, business strategie dle konceptu 7P.

Obsah

Abstrakt 2
Seznam obrázků 5
Seznam tabulek 6
Seznam grafů 6
Seznam zkratek 6
1
Úvod 8
1.1
Vymezení problémové situace 9
1.2
Smysl a cíle práce 11
1.3
Diskuse o konceptu strategického řízení aplikovaném v práci 11
1.3.1
Corporate Strategie 12
1.3.2
Business Strategie 12
1.3.3
Horizontální strategie 13
1.3.4
Funkční Strategie 14
2
Charakteristika společnosti 15
2.1
Základní informace o společnosti 15
2.2
Historie společnosti 15
2.3
Výrobní program a poskytované služby 16
2.4
Organizační struktura společnosti 16
2.5
Definování SBU 17
2.6
Současný strategický rámec 18
2.6.1
Poslaní společnosti 18
2.6.2
Vize společnosti 18
2.6.3
Současná strategie společnosti (/SBU) 18
2.6.4
Současná strategie nadřazené úrovně 19
2.6.5
Strategické cíle společnosti (/SBU) 20
2.7
Resumé dílčí analytické části 20
3
Strategická analýza 21
3.1
Analýza vnějšího prostředí 21
3.1.1
Obecná analýza vnějšího prostředí 21
3.1.2
Analýza SLEPT 22
3.1.2.1
Sociální faktory 22
3.1.2.1.1
Základní analýza působení sociálních faktorů vnějšího prostředí 22
3.1.2.1.2
Vzdělanost 23
3.1.2.1.3
Životní úroveň obyvatel 24
3.1.2.1.4
Analýza a predikce působení trendů v oblasti sociálních faktorů 25
3.1.2.1.5
Resumé dílčí analytické části 25
3.1.2.2
Legislativní faktory 25
3.1.2.2.1
Nový občanský zákoník 25
3.1.2.2.2
Resumé dílčí analytické části 26
3.1.2.3
Ekonomické faktory 26
3.1.2.3.1
Rostoucí míra nezaměstnanosti 26
3.1.2.3.2
Výkon ekonomiky 27
3.1.2.3.3
Intervence ČNB 27
3.1.2.3.4
Resumé dílčí analytické části 28
3.1.2.4
Politické faktory 28
3.1.2.4.1
Nová vláda 28
3.1.2.4.2
Resumé dílčí analytické části 29
3.1.2.5
Technologické faktory 29
3.1.2.5.1
Výzkum a vývoj 29
3.1.2.5.2
Počet mobilních telefonů a internetová penetrace 30
3.1.2.5.3
Resumé dílčí analytické části 31
3.1.3
Analýza působení obecných globálních trendů 31
3.1.3.1
Resumé dílčí analytické části 32
3.2
Analýza oborového konkurenčního prostředí 33
3.2.1
Popis oborového hodnotového řetězce 33
3.2.1.1
Vlastní továrny 33
3.2.1.2
Externí dodavatelé 33
3.2.1.3
Odběratelé – řetězce 34
3.2.1.4
Odběratelé – tradiční trh 34
3.2.1.5
Konkurence 34
3.2.1.6
Resumé dílčí analytické části 34
3.2.2
Analýza jednotlivých subjektů konkurenčního prostředí 34
3.2.2.1
Analýza hlavních odběratelů 34
3.2.2.1.1
DM 34
3.2.2.1.2
Rossmann 35
3.2.2.1.3
Tesco 35
3.2.2.1.4
Ahold 35
3.2.2.1.5
Kaufland 35
3.2.2.1.6
Tradiční trh 35
3.2.2.1.7
Resumé dílčí analytické části 35
3.2.2.2
Analýza hlavních dodavatelů 36
3.2.2.2.1
Dodavatelé POS materiálů 36
3.2.2.2.2
Dodavatelé dárků 36
3.2.2.2.3
Ostatní dodavatelé 36
3.2.2.2.4
Resumé dílčí analytické části 36
3.2.2.3
Analýza hlavních konkurentů 36
3.2.2.3.1
Coty 36
3.2.2.3.2
Henkel 38
3.2.2.3.3
P&G 39
3.2.2.3.4
Resumé dílčí analytické části 39
3.2.3
Analýza oborového okolí dle Porterova modelu 41
3.2.3.1
Vyjednávací síla odběratelů 41
3.2.3.1.1
Resumé dílčí analytické části 42
3.2.3.2
Vyjednávací síla dodavatelů 42
3.2.3.2.1
Resumé dílčí analytické části 43
3.2.3.3
Rivalita stávajících konkurentů 43
3.2.3.3.1
Resumé dílčí analytické části 44
3.2.3.4
Hrozba vstupu nových konkurentů 44
3.2.3.4.1
Resumé dílčí analytické části 44
3.2.3.5
Hrozba substitutů 45
3.2.3.5.1
Resumé dílčí analytické části 45
3.3
Analýza stakeholderů 46
3.3.1
Resumé dílčí analytické části 46
3.4
Analýza vnitřního prostředí 47
3.4.1
Analýza funkčních oblastí 47
3.4.1.1
Oblast výrobně-technická 47
3.4.1.1.1
Resumé dílčí analytické části 47
3.4.1.2
Oblast marketingu a distribuce 47
3.4.1.2.1
Resumé dílčí analytické části 47
3.4.1.3
Oblast výzkumu a vývoje 48
3.4.1.3.1
Resumé dílčí analytické části 48
3.4.1.4
Oblast personální 48
3.4.1.4.1
Resumé dílčí analytické části 48
3.4.1.5
Oblast finanční 48
3.4.1.5.1
Resumé dílčí analytické části 48
3.4.1.6
Oblast informační 49
3.4.1.6.1
Resumé dílčí analytické části 49
3.5
Analýza konkurenční pozice 49
3.5.1
Vyjednávací síla zákazníků 49
3.5.2
Vyjednávací síla dodavatelů 49
3.5.3
Hrozba vstupu nových konkurentů 49
3.5.4
Hrozba substitutů 49
3.5.5
Rivalita firem působících na trhu 50
3.5.6
Resumé dílčí analytické části 50
4
SWOT analýza 50
4.1
Sumarizace výstupů analytické části do SWOT analýzy 50
4.1.1
Silné stránky 50
4.1.2
Slabé stránky 51
4.1.3
Příležitosti 52
4.1.4
Ohrožení 53
4.2
Zúžení SWOT analýzy na hlavní faktory a návrh opatření 55
4.2.1
Hlavní silné stránky a návrh základních opatření 55
4.2.2
Hlavní slabé stránky a návrh základních opatření 55
4.2.3
Hlavní příležitosti a návrh základních opatření 56
4.2.4
Hlavní ohrožení a návrh základních opatření 56
5
Návrhy 7
5.1
Základní návrh řešení 57
5.1.1
Snížení fluktuace zaměstnanců 57
5.1.2
Vyjednávání s klienty 57
5.1.3
Nezaměřovat se pouze na výši obratu a tržní podíl 57
5.1.4
Mít konzistentní a jasnou dlouhodobou strategii 58
5.2
Provázání na nadřazenou strategii 58
5.3
Formulace návrhu business strategie dle konceptu „7P“ 58
5.3.1
Produkt 58
5.3.2
Price 58
5.3.3
Placement 58
5.3.4
Promotion 59
5.3.5
Process 59
5.3.6
Planning 59
5.3.7
People 59
6
Zdůvodnění návrhu pomocí výsledků analýzy SWOT 59
6.1
Silné stránky 59
6.2
Slabé stránky 59
6.3
Příležitosti 60
6.4
Ohrožení 60
7
Závěr 61
Seznam pramenů 63
Tištěné zdroje 63
Elektronické zdroje 63
Rejstřík cizích pojmů užitých v této práci 64

Úryvek

"T6 V NOZ jsou dosti nejasně definovány některé občansko-právní i obchodní vztahy, tudíž zde vzniká pro firmu riziko v obou těchto rovinách. U mnoha inovovaných zákonů dosud není znám způsob řešení a jejich vyústění v praxi. Tato situace může rovněž odrazovat velké množství potenciálních investorů, případně může mít vliv na rozhodování stávajících společností pohybujících se na našem území.

3.1.2.3 Ekonomické faktory
Mezi ekonomické faktory je možné řadit například míru nezaměstnanosti obyvatelstva, hos-podářský růst, nastavení směnných kurzů, atd.
3.1.2.3.1 Rostoucí míra nezaměstnanosti
Rostoucí míra nezaměstnanosti má velmi negativní vliv hned z několika důvodů. Jednak snižuje koupěschopnost obyvatelstva, kterému po zaplacení výdajů na základní životní potřeby již zbývá jen velmi malá, či žádná, část příjmu. Tím jsou samozřejmě nuceni při výběru upřednostňovat zboží nejnižších cenových relací nebo se zaměřit na zboží nabízené v akcích a zároveň tato situace vzbuzuje v obyvatelstvu pesimistický výhled do budoucna.
S ohledem na výše uvedené dochází k neochotě obyvatelstva, či spíše nemožnosti, utrácet, čímž bude docházet k průtahu a prohlubování ekonomické krize nejen na trhu s kosmetic-kými výrobky.
Graf 3 Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR

Zdroj: ČSÚ
3.1.2.3.2 Výkon ekonomiky
Jak je vidět z následujícího grafu, ani základní ukazatele jako HDP a Parita kupní síly ne-rostou.
HDP provázel strmý růst až do krizového roku 2008. Po roce 2008 následoval propad.
Také u Parity kupní síly docházelo do roku 2008 k růstu, byť růst tohoto ukazatele nebyl tak strmý jako růst HDP. Po roce 2008 se na Paritě rovněž odrazila ekonomická krize.
V porovnání ukazatelů HDP a Parity kupní síly je nutné konstatovat, že zatímco růst i pro-pad u HDP byl v obou případech strmý, na Paritě kupní síly se krize neprojevila tak výraz-ně.
Oba ukazatele nám jasně ukazují, že ani v současné době není krize zažehnána a znovu se tak vracíme k pesimistickému nastavení obyvatelstva a jeho ochotě a možnosti utrácet.
Graf 4 Ukazatele výkonu ekonomiky

Zdroj: ČSÚ
3.1.2.3.3 Intervence ČNB
V říjnu roku 2013 došlo k měnové intervenci ČNB, která ze dne na den oslabila kurz koru-ny vůči Euru na 27,5 Kč za 1 EUR. Své důvody objasnila ČNB tím, že zemi hrozila deflace potažmo stagflace, což je absolutní meziroční pokles cenové hladiny v ekonomice, který je měřen indexem spotřebitelských cen.
ČNB tedy „ze svého pohledu“ včas nastoupila, aby zachránila situaci. Touto svou činností znehodnotila kupní sílu koruny a svým způsobem připravila české obyvatelstvo o cca 5% úspor a rezerv.
ČNB svůj krok obhajuje tím, že se díky inflaci zvýší zaměstnanost o 30 000 nových pra-covních míst, což má přispět k rozhýbání ekonomiky.
Podnikatelská sféra nadšení ČNB už sdílí méně a její reakce jsou spíše rozporuplné."

Poznámka

Práce obsahuje grafy, tabulky a obrázky o rozsahu cca 18 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30057
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse