Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Časové rozlišení v účetnictví - maturitní otázka

Časové rozlišení v účetnictví - maturitní otázka


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka seznamuje s typy a principy časového rozlišení. Rozlišuje jeho užší i širší pojetí a uvádí případy, kdy jej není nutnou používat. Dále se práce zaměřuje na problematiku rezerv, charakterizuje jak rezervy zákonné, tak ostatní. Všímá si jejich tvorby i rozpouštění. Všechny kapitoly jsou doplněny čísly používaných účtů.

Obsah

1.
Dělení časového rozlišení (ČR)
1.1
ČR - užší pojetí
1.2
ČR – širší pojetí
2.
Případy, kdy není nutno používat časové rozlišení
3.
Časové rozlišení v širším pojetí
4.
Rezervy
4.1
Zákonné rezervy
4.2
Ostatní rezervy

Úryvek

"Časové rozlišení
V průběhu účetního období často dochází k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů. Pro správné zjištění hospodářského výsledku musíme do příslušného účetního období zahrnout pouze náklady a výnosy, které s ním časově a věcně souvisí, proto náklady a výnosy časově rozlišujeme.

Časové rozlišení dělíme:
- ČR v užším pojetí:
o používáme tyto účty → 381, 382, 383, 384, 385, na těchto účtech evidujeme účetní případy, u nichž jsou známy 3 faktory (musí platit současně):
- účel vynaložení částky
- přesná částka
- Období, k němuž se částka vztahuje
- ČR v širším pojetí:
o 388, 389, 451, 459
o tyto účty použijeme, pokud není známa některá z podmínek pro ČR v užším pojetí

Časové rozlišení není nutno používat v těchto případech:
- pokud se jedná o nevýznamné částky, např. nákup kalendářů, diářů, předplatné novin, časopisů nebo nákup časových jízdenek na MHD
- pokud se jedná o pravidelně se opakující výdaje nebo příjmy, např. placené (přijaté) pojistné

Časové rozlišení v širším pojetí
Dohadné účty
Dohadné položky představují pohledávky a závazky, které věcně patří do běžného období, ale není přesně známá jejich velikost.
388 – Dohadné účty pasivní → představuje pohledávku, u níž neznáme přesnou výši, např. pohledávka za pojišťovnu v důsledku pojistné události, výnosné úroky, které nám nebyly v běžném období vyúčtovány
389 – Dohadné účty pasivní → představují závazek v běžném období a my neznáme přesnou výši, např. nevyfakturované dodávky (za materiál, zboží, elektrickou energii, plyn), nevyúčtované nákladové úroky (úrok z úvěru)

Rezervy
= cizí zdroj krytí, vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucím účetním obdobím (např. rezervy na opravy DM)
- při tvorbě rezervy je znám účel, ale neznáme přesnou částku a období, kdy budeme rezervu čerpat
- rezervy účtujeme při tvorbě do nákladů a to na účty 552, 554, 574, 584"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4da560728e0f3.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Casove_rozliseni_MO.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse