Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cenová regulace

Cenová regulace


Kategorie: Cenová politika, Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce se věnuje cenové regulaci. Po definici pojmu je pozornost soustředěna na zboží, které podléhá cenové regulaci. Autor zdůvodňuje zavedení maximálních cen na některé zboží a zavedení cenového stropu.

Obsah

1.
Pojem regulace
2.
Členění regulace
3.
Cenová regulace v ČR
4.
Zavedení maximální ceny
5.
Cenový strop
6.
Význam cenové regulace pro stát

Úryvek

"Regulaci může podléhat široké spektrum aktivit a může být uplatňována mnoha způsoby. Na jejich základě lze ročlenit regulaci do tří kategorií:
• ekonomickou - jedná se o aktivitu státu přímo v tržním prostředí - především regulaci cen, regulaci finančního trhu, ochranu hospodářské soutěže, regulaci podmínek vstupu a výstupu na trh a také aktivitu státu ve podnicích vlastněných státem;
• sociální – zahrnuje činnost státu zaměřenou na ochranu zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a zájmů spotřebitelů, pracujících atp;
• administrativní – jedná se o procesy, v rámci níchž shromažďuje státní aparát informace různého druhu. Zahrnuje všechny administrativní procesy – tzv. byrokracie.

Cenovou regulací se rozumí způsob stanovování cen vládní organizací, právními nařízeními či řídícími orgány. Cenovou regulaci je možno provádět stanovením minimálních nebo maximálních cen, usměrněním cen nebo zavedením cenového moratoria. Cenová regulace se v ČR týká velmi vysokého procenta zboží a služeb – „z položek, na nichž ČSÚ sleduje ukazatel vývoje spotřebitelských cen, podléhá cenové regulaci v běžných cenách cca 23,7 % zboží a služeb.“ Regulace nájemného probíhá v ČR formou stanovování maximálních cen. Po skončení procesu deregulace se počítá s usměrňováním maximálních cen pomocí ukazatele místně obvyklého nájemného. Tento způsob regulace je mírnějším než první uvedený, jelikož výši cen nestanovuje přímo zákon, ale je umožněn volný pohyb cen v rámci zákonem stanovených pravidel. „Věcné usměrnění cen je pružnější forma regulace, neboť je schopna zohlednit místní a jiné podmínky konkrétního dodavatele a diferecovat podle toho ceny.“ Jeho nevýhodou oproti formě regulace maximální cenou je zvýšená administrativní zátěž.

Zavedení maximálních cen státem je omezení formou administrativně vytvořeného cenového stropu. Úředním rozhodnutím je určena nejvyšší možná cena, za kterou lze zboží prodávat. Tato cena bývá zpravidla pod úrovní tržní ceny, což zkresluje její vypovídací hodnotu. Cena je totiž nositelem informace o situaci na trhu, resp. o preferencích spotřebitelů. Zároveň poskytuje podněty pro nabídkovou stranu, čímž dochází k efektivní alokaci zdrojů. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c221b7a1cd7b.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Cenova_regulace.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse