Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > České země v období raného středověku

České země v období raného středověkuKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka k profilové části maturity popisující poměry a panovníky v českých zemích v období raného středověku.

Obsah

1.
Sámova říše
1.1.
Od vzniku po zánik
2.
Velkomoravská říše
2.1.
Vznik velkomoravské říše a její zánik
3.
Český přemyslovský stát

Úryvek

"Sámova říše (623-658)
- západoslovanský vojenský kmenový svaz, jádro na jižní Moravě, v čele franský kupec Sámo
- obyvatelé: usedlí zemědělci, zruční řemeslníci
- opevněná hradiště s kamennými hradbami a valy, vodním příkopem, byla na vyvýšeninách nebo u řek
- vojenská demokracie → nutnost soudržnosti, společné vojsko, jediný velitel
- ohrožení vnějších nepřátel: na východě – nájezdy kočovných Avarů z asijských stepí, po vítězství nad nimi Sámo zvolen králem (vojenským kmenovým náčelníkem)
na západě – střetnutí s Franky, protože Sámo odmítl
poskytnout náhradu za oloupení kupců a podřídit se králi Dagobertovi I.
→ bitva u Wogastisburgu r. 631, Dagobertova vojska poražena po 3 dnech
- po Sámově smrti rozpad říše
- víc než 150 let je území beze zpráv, poté zprávy z franské Kroniky Fredegara (Historia Francorum)

Velkomoravská říše (833-906)
- nejstarší raně středověký západoslovanský stát (1. pol. 9. st.) – na dolním toku Moravy
- základ – 2 knížectví, moravské (Mojmírovci) a nitranské (kníže Pribina)
- jihomoravská oblast, později Čechy, Slezsko, až po Krakov a Podunajskou nížinu
- neustálé nebezpečí vpádu vojsk ze západu (vojska franské říše, později východofranské)
- hospodářství: vhodné podmínky pro zemědělství – obilí, pícniny, vinná réva
- řemeslná výroba: železné nástroje, zbraně šperky
- obchodní styky s Franky a Byzanci, vývoz kůže, kožešin, stříbra, vosku, dovoz soli, koření, jantaru…
- společnost: bohatství a privilegia velmožů, svobodní bojovníci, rozdíly v majetku, knížata a velmoži x otroci a nevolníci
- rozlehlá hradiště: Staré Město u Uherského Hradiště (Velehrad), na Valech
u Mikulčic, na Pohansku

Mojmírovci – 1. dynastie
- Mojmír I. – schopný panovník, 831 přijal křest v bavorském Pasově (pronikání křesťanství k Slovanům původně ze západu), mírové vztahy s Franky, 833 konflikt s nitranským knížetem Pribinou → připojeno území Nitry a Pribina ve vyhnanství, v boji s Moravany zabit, nástupcem syn Kocel"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50fc3d1590c92.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Ceske_zeme_v_ran_stredoveku.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse