Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Charakteristika jednotlivých struktur trhu

Charakteristika jednotlivých struktur trhu


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce pojednává o trhu, jeho struktuře a subjektech, dále obsahuje členění trhu a jeho základní činitele, teorém pavučiny, tržní mechanismus a jeho činnost. Dále obsahuje pojmy konkurence, rozdělení konkurence, zásahy státu do tržního mechanismu a v neposlední řadě se zde pojednává o hospodářské soutěži a její charakteristice.

Obsah

1.
Trh a tržní mechanismus
2.
Tvorba ceny
3.
Charakteristika dokonalé a nedokonalé konkurence
4.
Monopol, oligopol
5.
Monopolistická konkurence
6.
Efektivnost trhů a zvyšování účinnosti trhů
7.
Působení státu v podmínkách tržního mechanismus – nekalá soutěž
8.
Šedá a černá ekonomika

Úryvek

" Charakterizujte jednotlivé struktury trhu
• trh a tržní mechanismus
• tvorba ceny
• charakteristika dokonalé a nedokonalé konkurence
• monopol, oligopol
• monopolistická konkurence
• efektivnost trhů a zvyšování účinnosti trhů
• působení státu v podmínkách tržního mechanismus – nekalá soutěž
• šedá a černá ekonomika


Trh – je místo, kde se střetává poptávka s nabídkou a utváří se tu cena.

• je určité uspořádání a působení různých subjektů – prodávající a kupující
• vytváří se cena za určité množství komodity (druh zboží) (oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží)
• je nutný, je nejdokonalejší dosud poznaný regulátor a kalkulátor ekonomického rozvoje

Na trhu působí 3 subjekty:
domácnosti (jednotlivec) – přicházejí na trh za účelem uspokojení potřeb: vystupují jako kupující (výrobky a služby) i jako prodávající výrobní faktor – pracovní sílu
firmy – vyrábějí za účelem prodeje a dosažení maximálního zisku, uspokojení potřeb druhé strany, na trhu výrobků a služeb vystupují i jako nakupující výrobní faktory
stát (vláda) – ovlivňuje a modifikuje tržní mechanismus
stát vystupuje i jako zaměstnavatel (zaměstnává státní úředníky a řídí činnost státních podniků) a vyrábí ve státních podnicích výrobky

Struktura trhu:
• Trh zboží (trh s auty, trh s potravinami, trh se službami)
• Trh práce (nákup a prodej práce, kterou vykonávají lidé jako prac. síly)
• Trh finanční (nákup a prodej cizích měn, cenných papírů - akcií)

Členění trhu:
1) podle množství a druhu zboží
- dílčí - nákup a prodej jediného výrobku (mléko, káva, boty…)
- agregátní - nákup a prodej veškerého zboží
2) podle prodeje a koupě
- trh zdrojů (půda, práce, kapitál) - trh výrobních faktorů
- produktů (výrobků a služeb) - trh finální produkce
- peněz - finanční trh (peněžní, kapitálový, devizový)
3) podle územního hlediska
- místní (popř. regionální) - typické pro krajové speciality (štramberské uši)
- národní - souvisí s dopravou a skladováním (splynutí místních trhů) v rámci České republiky
- nadnárodní či mezinárodní – tj. internacionalizace a globalizace

ZÁKLADNÍ ČINITELÉ TRHU

Poptávka - množství jednotlivých druhů zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu.
(ochota kupujícího koupit výrobek za určitou cenu a v určitém množství)
Nabídka - množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající ochotni prodat za určitou cenu.
(ochota prodávajícího prodat výrobek za určitou cenu a v určitém množství)

Cena - množství peněz (případně jiného zboží), které bude za kupované a prodávané zboží zaplaceno (dohoda o ceně mezi prodávajícím a kupujícím se nazývá volná tvorba cen, cena musí zahrnovat náklady na výrobu výrobku, jde tedy o peněžní vyjádření spotřeby kapitálů, statků a práce)
Výrobci a kupující přicházejí na trh s rozdílnými zájmy: výrobci - prodat své zboží za co nejvyšší cenu, kupující - koupit zboží co nejlevnější."

Poznámka

Práce obsahuje schémata o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x546e097ea9b4c.zip (28 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristika_trhu.doc (79 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse