Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika slovních druhů - slovensky

Charakteristika slovních druhů - slovensky

Kategorie: Nauky o slovenském jazyce, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje slovní druhy, zabývá se jejich dělením z hlediska lexikálního, syntaktického a morfologického. Poté charakterizuje každý ze slovních druhů, a uvádí u něj dělení podle typických vlastností (tj. číslovka řadová, násobná...).

Obsah

1.
Slovní druhy
1.1
Definice
1.2
Dělení
1.2.1
Lexikální
1.2.2
Syntaktické
1.2.3
Morfologické
2.
Podstatná jména
3.
Přídavná jména
4.
Zájmena
5.
Číslovky
6.
Slovesa
7.
Příslovce
8.
Předložky
9.
Spojky
10.
Částice
11.
Citoslovce

Úryvek

“ I. Slovné druhy.

Slovné druhy sú komplexné lexikálno-gramatické skupiny slov, ktoré sa vyznačujú určitými lexikálnymi a gramatickými vlastnosťami. Tieto vlastnosti sú sémantického i formálneho charakteru. Slovné druhy sú teda širokými kategóriami a sú zastúpené vo všetkých vrstvách jazyka.
V súčanej slovakistike sa vymedzujú tieto slovné druhy:

1. podstatné mená (substantíva), 2. prídavné mená (adjektíva), 3. slovesá (verbá) , 4. príslovky (adverbiá), 5. číslovky (numeráliá), 6. zámená (pronominá), 7. predložky (prepozície), 8. spojky (konjunkcie), 9.častice (partikuly), 10. citoslovcia (interjekcie)
Tieto jednotlivé slovné druhy sa vymedzujú na základe lexikálnych a gramatických vlastností, pričom tieto kritériá sa pri klasifikácií neuplatňujú rovnako.
Delenie podľa lexikálneho významu je najvšeobecnejšie, pretože platí pre všetky slovné druhy. Ide tu o odraz skutočnosti, o vecný význam slov. Javy vonkajšieho sveta sa teda v slovných druhoch odrážajú ako: a/samostatné veci (substanie) - pomenúvame ich substantívami, b/statické príznaky vecí (vlastnosti) - pomenúvané adjektívami, c/dynamické príznaky vecí (činnosti) - vyjadrené slovesami, d/iné príznaky príznakov - v príslovkach. Tieto štyri slovné druhy tvoria základ sústavy. Vyjadrujú kvality pomenovaných javov. Nazývame ich plnovýznamové alebo autosémantické. K nim potom priraďujeme číslovky ako kvantitatívne pomenovania a zámená - pomenovania deiktické. K neplnovýznamovým (synsémantickým) slovným druhom patria predložky, spojky a častice. Sú charakteristcké tým, že majú iba gramatický význam. Osobitnú skupinu tvoria citoslovcia. Vyjadrujú spontánne reakcie a niektoré sa vlastne ani nedajú presne zachytiť písmenami.

Z hľadiska syntaktického delíme slovné druhy na a/autosyntagmatické a b/synsyntagmatické, pričom platí, že autosémantické patria do skupiny a/ a synsémantické do skupiny b/. Citoslovcia opäť stoja mimo tohto delenia, pretože sa zväčša nezaraďujú do syntaktických konštrukcií (i keď vo výnimočných prípadoch je opak pravdou).
Podľa morfologického kritéria delíme slovné druhy na ohybné a neohybné. Ohybné sa skloňujú alebo časujú. Sem patria substantíva, adjektíva, číslovky, zámená a slovesá). Predložky, spojky, častice a citoslovcia sú neohybné slovné druhy. Tomuto deleniu sa vymykajú príslovky, ktoré sa nečasujú, ani neskloňujú, no niektoré z nich sa stupňujú.

II. Podstatné mená.

Podstatné mená, nazývané aj substantívami, patria do kategórie plnovýznamových a ohybných slovných druhov. Sú odrazom samostatných vecí existujúcich v realite. Disponujú gramatickou kategóriou rodu, čísla, pádu.

Substantíva delíme na nasledujúce skupiny podľa lexikálno-gramatických vlastností:

1. konkrétne - abstraktné. Konkrétne substantíva - konkréta - pomenúvajú skutočné substancie (osoby, zvieratá, veci). Tie potom delíme na neodvodené (otec, žena, dom, ...) a na odvodené (pisár, písomnosť, ...). Javy alebo skutočnosti, ktoré reálne existujú len nesamostatne, ale ktoré dokážeme v myslení oddeliť od substancií, ku ktorým sa vzťahujú, pomenúvajú substantíva abstraktné - abstraktá. Môžu to byť názvy priestorových a časových javov (čas, večnosť, plocha, ...), názvy dejov a stavov (choroba, priebeh, ...), názvy výsledkov deja (výzdoba), názvy poznávacích kategórií (pravda, príčina, realita, ...).

2. počítateľné - hromadné (a látkové). Názvy počítateľných vecí označujú jednosť alebo mnohosť samostatných vecí. Tu radíme konkréta (otec - otcovia) i niektoré abstraktá, ktorých význam sa zvecnil (príčina - príčiny). Hromadné substantíva - kolektíva pomenúvajú súbor rovnorodých vecí (lístie). Materáliá, čiže látkové substantíva, pomenúvajú tie veci, ktoré sa nedajú spočítať. Spravidla nemajú dve čísla (múka, piesok, kyslík, ...).

3. všeobecné - vlastné. Všeobecné substantíva - apelatíva - môžu pomenúvať celú množinu vecí daného druhu, alebo aj hociktorú vec tejto množiny.

4. životné - neživotné."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera825
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse