Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Charakteristika účetnictví

Charakteristika účetnictví


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola managementu a grafiky, Český Brod - Liblice

Charakteristika: První maturitní otázka z účetnictví k ústní maturitě vymezuje základní pojmy z oblasti účetnictví. Popisuje význam a podstatu účetnictví a jeho druhy a zmiňuje se dále o daňové evidenci, hospodářském výsledku, příjmech nebo nákladech.

Obsah

1.
Podstata
2.
Náplň
3.
Význam
4.
Funkce
5.
Rozdělení
5.1.
Interní
5.2.
Externí
6.
Druhy
6.1.
Finanční účetnictví
6.2.
Manažerské účetnictví
6.3.
Vnitropodnikové účetnictví
6.4.
Kalkulace
6.5.
Rozpočetnictví
7.
Daňová evidence
8.
Účetnictví
9.
Hospodářský výsledek
10.
Příjmy
11.
Výdaje
12.
Výnosy
13.
Náklady

Úryvek

"CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTNÍ
 Musí být úplné, průkazné a správné
 Nestanoví-li zákon o účetnictví jinak, jsou všechny účetní jednotky vést účetnictví v plném rozsahu
 Některé právnické osoby mohou účetnictví vést ve zjednodušené formě – církve, nadační fondy a obce
 PODSTATA
 Písemné
 Zaznamenává informace o hospodářských jevech podniku
 Vyjadřováno v peněžních jednotkách
 NÁPLŇ
 Sběr ekonomických informací
 Hodnocení ekonomických informací
 Sdělování ekonomických informací
 VÝZNAM
 POSKYT INFORMACÍ
 Stavy a pohyby majetků a závazků
 Náklady a výnosy
 Zjišťování hospodářského výsledku
 FUNKCE
 Poskytuje informace o hospodaření firmy – zisky, ztráty
 Může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporu
 Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku
 Poskytuje informace pro daňové účely
 Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku o hospodaření s ním
 ROZDĚLENÍ
 INTERNÍ
 Zaměstnanci
 Účetní
 Managui
 EXTERNÍ
 Najímání účetní
 Státní orgány
 DRUHY
 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ
 Soubor informací o aktivech a pasivech podniku, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku
 Zachycuje vztahy k vnějšímu okolí – dodavatelé, odběratelé
 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ
 Soubor informací potřebných k efektivnímu řízené uvnitř daného podniku (výrobní politika, odbytová politika…)
 Důvěryhodný charakter – maximální pravdivost
 Není regulováno státem
 VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ
 Účtuje náklady a výnosy z různých pohledů
 KALKULACE
 Stanovení nákladů na jednotku výkonu
 ROZPOČETNICTVÍ
 Sestavení rozpočtu pro každé hospodářské středisko
 DAŇOVÁ EVIDENCE
 Upravena zákonem o dani z příjmu
 Vede fyzická osoba – není účetní jednotkou
 Slouží ke zjištění správné výše základu daně z příjmu
 ÚČETNICTVÍ
 Upraveno zákonem o účetnictví
 Vede právnická i fyzická osoba – je účetní jednotkou
 Poskytuje mnohem komplexnější pohled na hospodářské firmy
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
 Základ daně
 DAŇOVÁ EVIDENCE
 Rozdíl mezi příjmy a výdaji
 ÚČETNICTVÍ
 Rozdíl mezi výnosy a náklady
 PŘÍJMY
 Přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu
 VÝDAJE
 Úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu
 VÝNOSY
 Výkony vyjádřené v korunách Českých
 Tržba za práci a službu
 Pro dané výrobky nebo zboží
 NÁKLADY
 Spotřeba hospodářských prostředků (materiály), cizích výkonů (služby – oprava, telefon), nebo práce pracovníků podniku"

Poznámka

Pojmy jsou barevně značeny,

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50729372b72a8.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristika_ucetnictvi_MO.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse