Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Chemická kinetika a termochemie

Chemická kinetika a termochemie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se zabývá dopodrobna chemickou kinetikou a energetikou chemických reakcí. Práce začíná s termodynamikou a následuje termochemie. Pak jsou zde popsány druhy reakčních tepel, entropie a Gibbsova energie. Následují pokusy o předpovídání průběhu reakcí a pak pokusy. Dále je vypracována chemická kinetika a faktory ovlivňující rychlost chemické reakce. Práce je zakončena vysvětlením pojmů teplota a katalyzátor.

Obsah

1.
Termodynamika
2.
Termochemie
3.
Druhy reakčních tepel
4.
Entropie
5.
Gibbsova energie
6.
Pokus o předpovídání průběhu reakcí
7.
Pokusy
8.
Chemická kinetika
9.
Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
10.
Teplota
11.
Katalyzátor

Úryvek

"MO. č. 6: Chemická kinetika a energetika chemických reakcí
1. Termodynamika
- zabývá se energetickou ztrátou chemických reakcí = změnami energie
- je výhodné, aby reakce proběhla, zda je to děj uskutečnitelný, jaká je E, jestli reakce proběhne nebo
ne
- 3 druhy soustav:
1. izolovaná – nevyměňuje nic
2. uzavřená – mění energii
3. otevřená – vyměňuje částice i energii – chemické soustavy, podle výměny částic
- k popisu soustav se používají veličiny:
a) měřitelné - teplota, tlak, koncentrace, teplo, práce
b) stavové funkce – nemají konkrétní absolutní hodnotu
– vyjadřuje se pouze změna mezi počátečním a konečným
stavem
– vnitřní energie U, entalpie H, entropie S, Gibsova E G - Δ
- popis děje v soustavách:
a) vratné = rovnovážné
b) nevratné = samovolně probíhající jednosměrné reakce
– adiabatické (tepelně izolované), izobarické, izochorické, izotermické (1 veličina
konstantní strukturou)
- každá soustava má určitou vnitřní energii U – souvisí s vnitřní stavbou v soustavě a s látkou
- platí zákon zachování E – E při chemické reakce nevzniká ani nezaniká, pouze se mění jedna forma E
v druhou (dodání E se spotřebuje na vznik tepla nebo práce)
2. Termochemie
- oddíl termodynamiky, který se zabývá pouze teplem chemické reakce
- 2 typy reakcí"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu čtvrt stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56ab773e401c1.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Chemicka_kinetika.doc (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse