Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Chemický rovnovážný stav, ovlivňování chemické rovnováhy

Chemický rovnovážný stav, ovlivňování chemické rovnováhy


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce pojednává o chemické rovnováze. Ukazuje odvození rovnovážné konstanty přes Guldbergův-Waageův zákon, objasňuje význam této veličiny a popisuje faktory ovlivňující chemickou rovnováhu. V závěru pojednává o druzích rovnovážných reakcí.

Obsah

1.
Úvod (rychlost reakce a chemická rovnováha)
2.
Rovnovážná konstanta a její odvození
3.
Ovlivňování rovnovážného stavu
4.
Příklady rovnovážných konstant

Úryvek

"11. Chemický rovnovážný stav, ovlivňování chemické rovnováhy
Úvod (rychlost reakce a chemická rovnováha)
Rychlost je u chemických reakcí definovaná jako úbytek látkového množství kterékoli výchozí látky nebo jako přírůstek látkového množství kteréhokoliv produktu za jednotku času dělený stechiometrickým koeficientem této látky. Značí se J a její jednotkou je mol.s-1. Pro izochorické reakční děje (V = konst.) lze reakční rychlost vyjádřit jako časovou změnu molární koncentrace látky. Značí se v a její jednotkou je mol.dm-3.s-1.
O chemické rovnováze mluvíme tehdy, probíhá-li chemická reakce zapsaná rovnicí oběma směry stejně rychle (takže produkty spolu reagují za vzniku výchozích látek stejně rychle, jako z výchozích látek vznikají produkty – proto hovoříme o dynamické chemické rovnováze)."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a vzorečky o rozsahu cca 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c49ebcc7e42.zip (564 kB)
Nezabalený formát:
11._Chemick__rovnov__n__stav__ovliv_ov_n__chemick__rovnov_hy.pdf (584 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse