Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Činitelé a determinanty podnikové činnosti

Činitelé a determinanty podnikové činnosti


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně vyjmenovává jednotlivé činitele a determinanty ovlivňující podnikové činnosti. Zde naleznete předchozí díl práce Kritéria banky pro poskytnutí úvěru podniku.

Obsah

1.
Činitele (faktory, vlivy) působící na podnik
1.1
Základní
1.2
Odvozené
2.
Determinanty
2.1
Přírodní
2.2
Technické
2.3
Ekonomické
2.4
Politické

Úryvek

“Činitele (faktory, vlivy) působící na podnik
Základní - přírodní - země, voda, vzduch, podnebí, geografická poloha
technické - výrobky, stroje, zařízení, budovy, stavby
ekonomické - vlastnictví, hodnotové nástroje, rezervy
Odvozené - politické - státní zřízení, politické strany, veřejný zájem
sociální - životní a pracovní podmínky
psychologické - charakter a duševní život člověka.
Determinanty - určující vliv, rozhodující význam některých činitelů. Znalost činitelů vede k poznání příčin (analýzy) a řešení problémů.
Přírodní - geografická poloha (dopravní vzdálenosti), členitost území, půda a její úrodnost (bonita), rozdílné zdanění zemědělců, čistota vod a ovzduší (monitoring, náprava, prevence), nerostné bohatství - suroviny, paliva, pohonné hmoty, sezónnost - výprodeje, ceny ovoce a zeleniny.
Determinanty - nezhoršit životní prostředí - strategie trvale udržitelného vývoje.
Technické - složitost výrobku - počet operací a součástí, technologie, technická náročnost výroby na vybavení stroji a zařízením, typ výroby - kusová, malosériová, středněsériová, velkosériová, hromadná, s rozdílnou náročností na technické podklady, strojní vybavení a kvalifikaci pracovníků, zajišťování údržby - signálem je opotřebení do 50 a nad 50%, vliv výpočetní techniky na organizaci a celkovou úroveň řízení.
Determinanty - technika a technologie vyžadují kvalifikaci , inovace přinášejí mimořádný zisk (ekonomika), technická závislost člověka způsobuje psychická traumata (stres, odcizení, nemoci z povolání)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0023.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Determin_podnik_cinnosti.DOC (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse