Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Clo a poplatky

Clo a poplatky


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka nejprve charakterizuje funkci a druhy cla a právní předpisy v celnictví. Dále rozděluje dvoustupňovou celní správu v ČR, vysvětluje základní celní pojmy a analyzuje všechny celní režimy. Poté popisuje postupy při obchodování se zahraničím, ať už se státy Evropské unie, nebo s nečlenskými státy EU. Nakonec ještě vysvětluje jaké existují mezinárodní dohody v oblasti celnictví.

Obsah

1.
Funkce cla
2.
Druhy cla
3.
Právní předpisy v celnictví
4.
Celní správa ČR
5.
Základní celní pojmy
6.
Clo při obchodování se zahraničím
6.1.
Obchodování se státy EU
6.2.
Obchodování s nečlenskými státy EU
7.
Mezinárodní dohody v oblasti celnictví

Úryvek

"Druhy cla
1. dovozní
- nejběžnější
- zvyšuje cenu dováženého zboží
- vztahuje se na dovoz zboží z neelejských států EU
2. vývozní
- nepoužívá se, protože export potřebujeme podporovat, ne brzdit
- některá zboží (zemědělské produkty) naopak dostávají od EU exportní dotaci, aby podniky mohly vyvézt toto zboží mimo EU a byly na světových trzích konkurenceschopní
3. vyrovnávací
- zvláštní clo, které se vybírá za účelem vyrovnání subvence (jestliže dovážíme dotované zboží ze zemí mimo EU, aby nebyl poškozen náš trh)
4. odvetné
- může být namířeno přechodně z důvodů hospodářské odvety na zboží dovážené ze států mimo EU, který nás diskriminuje v hospodářských vztazích
5. antidumpingové
- zvláštní clo, které se vybírá za účelem ochrany před dovozem zboží s dumpingovou cenou (= velmi nízká cena, většinou pod výrobními náklady)

Právní předpisy v celnictví
Celní předpisy EU
- celní kodex (kodex = zákazník)
- systém Společenství pro osvobození od cla
- celní a statistická nomenklatura
- společný celní sazebník (TARIC)
 je jednotný pro všechny státy EU
 obsahuje všechny druhy dováženého zboží, jejich číselné kódy a celní sazby


Druhy celních sazeb:
- všeobecné
 jsou nejvyšší, nejméně používané
 použijí se v 2 případech:
1. dovoz ze státu, kde není uplatněna doložka nejvyšších výhod (= nečlen WTO)
2. nebyl prokázán původ zboží
- smluvní
 jsou nižší
 používají se při obchodování mezi státy WTO
- preferenční
 jsou nejnižší, někdy až 0 %
 použijí se při obchodování států pásma volného obchodu (NAFTA)

Celní předpisy ČR
- zákon o celní správě ČR
- vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a o způsobu sdělování údajů v obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy Evropských společenství
- celní zákon
 upravuje některé právní vztahy v oblasti celnictví, pokud nejsou upraveny předpisy EU
 upravuje:
 povinnosti a oprávnění celníka
 osvobození od cla
 stanoví:
 co je považováno za porušení celních předpisů
 sankce, které lze za porušení celních předpisů udělit
• sankce za celní přestupky (dopouštějí se jich FO) - pokuta (max. 100 000,-), propadnutí zboží státu
• sankce za celní delikty (dopouštějí se jich PO + podnikající FO) - pokuta (max. 4 000 000,-) propadnutí zboží státu

Celní správa ČR
- je dvoustupňová
1. Generální ředitelství cel
 nejvyšší orgán celní správy
 přímo podřízeno Ministerstvu financí ČR
2. Celní úřady
 pro jednotlivé kraje (14 krajských celních úřadů) + Celní úřad Praha Ruzyně
- činnosti celní správy:
1. celnictví
 propouštění zboží do celních režimů
 výběr cla při dovozu zboží ze zemí mimo EU (75 % vybraného cla se odvádí do rozpočtu EU)
2. správa spotřebních daní
 komplexní správa spotřebních daní
 dohled nad výrobou, skladováním, prodejem a dopravou vybraných výrobků (minerální oleje, lihoviny, …)

3. kontrola
 daňové kontroly (spotřební daně)
 kontroly nelegální zaměstnanosti
 kontrola mezinárodního obchodu s vojenským materiálem, kontroly v rámci státního dozoru v silniční dopravě (vážení nákladních vozidel)
4. pátrání
 odhalování trestné činnosti
 protidrogová problematika
5. ostatní
 asistenční činnosti (zajištění dodržování veřejného pořádku)
 sběr statistických údajů o vnitro-unijním obchodu - INTRASTAT
6. mezinárodní vztahy
 zajištění ochrany trhu a bezpečnosti mezinárodního obchodu
 spolupráce s ostatními celními správami EU"

Poznámka

Práce obsahuje dva malé obrázky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bc0661db43b.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Clo_a_poplatky.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse